Управа за планирање и изградњу – архива

image_pdfimage_print

Ова страница је архивирана. Све потребне информације можете наћи на новој страници Секретаријата за планирање и изградњу на линку:

https://www.gu.ni.rs/gradska-uprava/gradska-uprava-grada-nisa/sekretarijat-za-planiranje-i-izgradnju/

 

Адреса: Генерала Транијеа 10
Телефон: 018/504-461
Начелник: Родољуб Михајловић 018/504-461; mrodoljub@gu.ni.rs
Заменик начелника: Мирољуб Станковић 018/504-667; smiroljub@gu.ni.rs
Помоћник начелника: Драган Миловановић 018/504-463; milovdragan@gu.ni.rs
Помоћник начелника: Александар Петровић 018/504-662; paleksandar@gu.ni.rs
Помоћник начелника за послове обједињене процедуре: Игор Игић 018/504-663; iigor@gu.ni.rs
Центар за издавање дозвола: Николе Пашића бр.22 018/505-682, 018/505-683; CID@gu.ni.rs

Управа за планирање и изградњу образује се за област планирања и уређења простора и изградње објеката. У овој управи се обављају следећи послови:

 • ради на изради годишњих програма уређивања градског грађевинског земљишта, средњорочних, годишњих и оперативних програма планског развоја и одређивање приоритета изградње капиталних и осталих објеката,
 • израђује извештаје о реализацији програма,
 • координира са осталим управама и општинама на одређивању приоритета,
 • управни надзор над радом ЈП Завод за урбанизам Ниш и ЈП Градска стамбена агенција,
 • ради на уговарању планске документације и прати њену реализацију,
 • праћење рада и сарадња са носиоцима израде планова,
 • ради на спровођењу програма социјалног становања на територији града Ниша и реализује градску стамбену стратегију,
 • израда иницијативе и припремање програма и одлука о изради планова,
 • провођење процедуре усвајања урбанистичко планске документације,
 • организовање јавних презентација, урбанистичких пројеката за парцелацију, препарцелацију и изградњу,
 • организовање рада Комисије за планове града Ниша, припрема материјал и прати седнице,
 • спровођење обједињене процедуре за: издавање локацијских услова; издавање грађевинске дозволе; пријаву радова; издавање употребне дозволе; за прибављање услова за пројектовање, односно прикључење објеката на инфраструктурну мрежу; за прибављање исправа и других докумената које издају имаоци јавних овлашћења, а услов су за изградњу објеката, односно за издавање локацијских услова, грађевинске дозволе и употребне дозволе из њихове надлежности, као и обезбеђење услова за прикључење на инфраструктурну мрежу и за упис права својине на изграђеном објекту; други послови у складу са законом и другим прописима.издавање решења из члана 145. Закона о планирању и изградњи; измену локацијских услова, односно решења о грађевинској дозволи,
 • води Регистар обједињене процедуре,
 • други послови у складу са законом и другим прописима.

 Обједињена процедура, односно одређене фазе обједињене процедуре покрећу се пред Управом за планирање и изградњу Града Ниша, попуњавањем одговарајућег захтева, односно пријаве кроз ЦИС (портал за електронско подношење захтева за грађење-линк испод текста) који се потписује квалификованим електронским потписом. • Додатна упутства у вези са поступцима у обједињеној процедури:

           http://gradjevinskedozvole.rs/

           http://www.apr.gov.rs/Регистри/Грађевинскедозволе.aspx 

           http://www.mgsi.gov.rs/cir/dokumenti/elektronske-gradjevinske-dozvole-uputstva

Обрасци захтева ван обједињене процедуре:

Захтев за издавање информације о локацији
Захтев за издавање услова за израду пројекта парцелације или препарцелације
Захтев за издавање услова за исправку граница суседних парцела
Захтев потврдјивање пројекта за парцелацију или препарцелацију
Захтев за издавање сагласности који је саставни део елабората геодетског обелезавање
Захтев потврдјивање урбанистичког пројекта
Захтев за издавање обавештења-уверења

 

ПРЕГЛЕД ОЗАКОЊЕНИХ ОБЈЕКАТА

Ozakonjenji objekti

Преглед озакоњених објеката

 


 1. Ул. Николе Пашића бр. 22
 2. Радно време од 7:30 до 15:30
 3. Телефон: 018/505-681, 505-682, 505-683
 4. http://nadji.info/mesto/78461/grad-nis

cid

ЦИД издаје информације у вези процедуре издавања дозвола, прибављања техничких услова јавних предузећа, израде и спровођења урбанистичких планова, поступка легализације и катастра непокретности.

У ЦИД-у можете предати:

 • захтеве за издавање информације о локацији и др.

           и прибавити:

 • копију плана, лист непокретности, извод из катастра подземних инсталација које издаје Служба за Катастар непокретности Ниш.