Управа за дечију, социјалну и примарну здравствену заштиту

image_pdfimage_print
Адреса: Пријездина 2
                       Телефон: 018/504-477
                             Факс: 018/504-476
                     Начелник: Мирјана Поповић, e-mail: pmirjana@gu.ni.rs
   Заменик начелника: Љиљана Голубовић, телефон: 504-571,e-mail: goljiljana@gu.ni.rs
Помоћник начелника: Ђурица Спасић e-mail: sdjurica@gu.ni.rs
Помоћник начелника: Марина Костић, е-mail: kosmarina@gu.ni.rs


Управа за дечију, социјалну и примарну здравствену заштиту образована је за област друштвене бриге о деци, социјалне, борачко-инвалидске и примарне здравствене заштите.

Организациона структура:

Одсек за породицу

У одсеку за породицу обављају се поверени послови и послови локалне самоуправе и то: информисање грађана о облицима пружања саветодавних услуга, како би се адекватније изашло у сусрет актуелним, препознатим, различитим потребама грађана; саветодавни рад са породицом и појединцима у циљу пружања помоћи и подршке у превазилажењу проблема у породици увођење медијације, као новог модела добре праксе у социјалној заштити, намењене превасходно мирном решавању сукоба деце у ризику и деце у сукобу са законом, као и разрешавању породичних конфликата; финансијско-књиговодствени послови; управно-правни послови и доношење решења о признавању права на накнаду трошкова за вантелесну оплодњу; праћење реализације програма вантелесне оплодње; признавање права на накнаду зараде за време породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета; рад са лекарском комисијом за утврђивање права на одсуство са рада ради посебне неге детета; утврђивање права на родитељски додатак; утврђивање права на једнократну новчану помоћ за прворођено дете у породици; утврђивање права на новчану помоћ за дупле близанце, тројке и четворке; утврђивање права на једнократну новчану помоћ незапосленој породиљи; праћење рада интерресорне комисије; утврђивање права на потпуно регресирање трошкова боравка у предшколској установи; обрачун и исплата накнада зарада корисницима породиљског права.
У оквиру одсека је Група за исплату породиљских права, у којој се обављају послови: контрола обрачуна накнада зарада и исплата и књижење накнада зарада корисницима породиљских права.
Телефон 018/504-473

Одсек за дечији додатак

У одсеку за дечији додатак обављају се послови који су од стране Републике поверени локалној самоуправи: управно-правни послови утврђивања права на дечији додатак и доношење решења о праву на дечији додатак по захтеву странке и по службеној дужности у првом степену; комплетирање, припрема и достава предмета надлежном Министарсту као другостепеном органу ради решавања по жалби; административно-технички послови пријема захтева и поднесака; формирање досијеа корисника; праћење кретања предмета, архивирање и експедиција решења и закључака; формирање фајлова решења и достава истих рачунском центру Министарства на обраду и исплату;праћење исплате дечијег додатка и достава података ради отклањана недостатака у исплати одељењу за информатику надлежног Министарства; обављање послова администратора система; израда извештаја за потребе Министарства.
У оквиру одсека образује се Група за канцеларијске послове, која обавља: послове административно-техничке природе;  послове пријема захтева и поднесака и формирања досијеа корисника; послове праћења кретања предмета, експедиције решења и архивирања документације.
Шеф одсека: Драгана Живковић, телефон 018/504-582.

Одсек за борачко-инвалидску заштиту

У одсеку за борачко-инвалидску заштиту обављају се поверени послови и послови локалне самоуправе и то:признавање основног својства војних инвалида и остваривање изведених права; остваривање права из области борачко инвалидске заштите; рад са првостепеном лекарском комисијом за 36 општина у Републици Србији; обрачун и исплата свих права у области борачко-инвалидске заштите; финансијско-књиговодствени послови; координација исплате са Поштанском штедионицом и размена података; сарадња са  борачко-инвалидским удружењима.

Шеф одсека: Татјана Ћирић, телефон 018/504-574

Одсек за социјалну заштиту

У одсеку за социјалну заштиту обављају се следећи послови: управно-правни послови доношења решења о правима из области социјалне заштите; праћење рада и пословања, евидентирање и сагледавање рада установа социјалне заштите и хуманитарних организација; вршење управно-правног надзора над законитошћу рада и аката установа социјалне заштите и хуманитарних организација; пријем и контрола захтева и финансијске документације индиректних буџетских корисника и обрада и праћење реализације поднетих захтева; пријем и контрола годишњих извештаја и програма рада установа социјалне заштите и достављање истих на разматрање и сагласност оснивачу; упућивање корисника једнократне новчане помоћи на добровољно радно ангажовање; евидентирање и збрињавање избеглих, и интерно расељених лица; обављање стручних и административних послова за Комесаријат за избеглице Републике Србије; праћење и примена прописа који регулишу област социјалне заштите.

У оквиру одсека је Група за послове праћења рада организација и удружења особа са инвалидитетом, у којој се обављају послови праћења рада и спровођења програмских активности удружења и организација особа са инвалидитетом које се финансирају из средстава буџета Града. Телефон : 504-477

Одсек за примарну здравствену заштиту

У одсеку за примарну здравствену заштиту обављају се следећи послови: припрема за закључивање уговора и закључивање уговора са здравственим установама; припрема аката за одобравање средстава за инвестиционо одржавање здравствених установа примарног нивоа и набавку опреме; припрема образаца за плаћање и достава истих надлежној управи; праћење реализације и наменског коришћења пренетих средстава; координација између установа примарне здравствене заштите и надлежних органа Града; административни, стручни и правни послови у вези са остваривањем права на субвенцију за запошљавање трудница – реализација некадашњег пројекта „ Трудноћом до посла“; сарадња са надлежним Министарством; израда анализа, извештаја и информација из области примарне здравствене заштите.

Шеф одсека: Ружица Ђорђевић, телефони: 018/504-580, 505-674, 299-210

Управа за дечију, социјалну и примарну здравствену заштиту један је од чинилаца важних у деловању против вршњачког насиља у основним школама, и то :

  • у превентивном смислу – ради јачања свести младих о предностима ненасилне комуникације и мирног решавања проблема
  • у смислу конкретне психолошке систематске интервенције, у сарадњи са стручним службама основних школа, ученицима, али и родитељима у некој од каснијих фаза.

Стручни тим ове управе предузима кораке у циљу превенције антисоцијалних облика понашања код деце основношколског узраста, при чему је акценат на ученицима виших разреда. Задатак је интензивна сарадња са основним школама и пружање помоћи њиховим стручним службама у раду са децом неприлагођеног понашања. Циљ је заједничко превентивно деловање и успешно решавање развојних проблема деце, на основу праћења савремене стручне литературе, резултата релевантних истраживања као и сопствених  истраживања које  стручни тим Управе за дечију, социјалну и примарну здравствену заштиту спроводи од 2009.године до данас на територији Града Ниша.

Такозвана ”вршњачка едукација” – приступ којим млади едукују младе, своје вршњаке – један је од најбољих а све популарнијих начина преношења знања. Управа за дечију, социјалну и примарну здравствену заштиту зато и организује радионице овог типа са ученицима – да би код деце иницирали интересовање за ненасилну комуникацију, спречили насиље и пробудили свест о активном креирању сопственог развоја.