Контролне листе и план рада комуналне инспекције градске општине Пантелеј

image_pdfimage_print

ГОДИШЊИ ПЛАН ЗА 2018. ГОДИНУ – ПАНТЕЛЕЈ


КЛ-БК-1-Одлука о водоводу и камализацији ЈП

КЛ-ЈП-1-Одлука о паркиралиштима

КЛ-КР 1-Одлука о комуналном реду- спољни делови зграде

КЛ-КР 10-Одлука о комуналном реду-расхладни уређаји, апарати, дечији аутомобили…

КЛ-КР 11-Одлука о комуналном реду- депоновање грађевинског материјала, огревног дрвета и поставлање грађевинске скеле

КЛ-КР 12-Одлука о комуналном реду-раскопаавање површина јавне намемен и површина у јавном коришћењу

КЛ-КР 13-Одлука о комуналном реду-угоститељски објекти

КЛ-КР 2-Одлука о комуналном реду-уређаји на спољним деловима зграда

КЛ-КР 3- Одлука о комуналном реду-површина око зграда и ограде

КЛ-КР 4- Одлука о комуналном реду-површина јавне намене, површина у јавном коришћењу и остале површине

КЛ-КР 5- Одлука о комуналном реду- продаја и смештај робе, обављање делатности

КЛ-КР 6-Одлука о комуналном реду- контрола забране кретања, заустављање, паркирање…

КЛ-КР 7-Одлука о комуналном реду- подземни пешачки пролази,терени за спорт и забаву, стоваришта, ограде..

КЛ-КР 8- Одлука о комуналном реду- уклањање снега и леда са површина јавне намене и површина у јавном коришћењу

КЛ-КР 9-Одлука о комуналном реду-услови и начин постављањаобјеката и уређаја на површинама јавне намене и површ. у јавном ко

КЛ-ОГ 1-Одлука о оглашавању-оглашавање на отвореном простору

КЛ-ОГ 2-Одлука о оглашавању-оглашавање на отвореном простору-забрањене радње

КЛ-ПИ 1-Одлука о пијацама-управљање пијацама

КЛ-ПИ 2-Одлука о пијацама-обавезе корисника пијачног простора

КЛ- ДУ- 1 -Одлука о димничарским услугама-за ЈП

КЛ- ДУ- 2 -Одлука о димничарским услугама-корисник

ЈП-1- Одлука о јавним паркиралиштима

ЈП-2- Одлука о јавним паркиралиштима

ЈР-1- Одлука о јавној расвети

ЈР-2- Одлука о јавној расвети

ЈЧ-1-Одлука о јавним чесмама

ВК-2-Одлука о водоводу и канализацији-корисник

ВК-3-Одлука о водоводу и канализацији-искључење

ВК-4-Одлука о водоводу и канализацији-септичке јаме

ГИС-1- Одлука о уређивању и одржавању гробља и сахрањивању

ДЖ-1- Одлука о условима за држање домаћих животиња-пси и мачке

ДЖ-2- Одлука о условима за држање домаћих животиња-птице и голубови

ДЖ-3- Одлука о условима за држање домаћих животиња-копитари и папкари

ДЖ-4- Одлука о условима за држање домаћих животиња-живина

ЗХ-1- Одлука о обављању комуналне делатности зоохигијене на територији Града Ниша

ИКЉ- 1 Одлука о местима и начину извођења кућних љубимаца на јавним површинама на територији Града Ниша- за ЈП

ИКЉ- 2- Одлука о местима и начину извођења кућних љубимаца на јавним површинама на територији Града Ниша- за власника

ММО-1-Одлука о мањим монтажним објектима-покретна тезга

ММО-2-Одлука о мањим монтажним објектима-тенда

ММО-3-Одлука о мањим монтажним објектима- отворена башта угоститељског објекта

ММО-4-Одлука о мањим монтажним објектима-затвореног типа башта угоститељског објекта

ММО-5-Одлука о мањим монтажним објектима-киоск

НС-1-Одлука о утврђивању и означавању насељених места

ПИЗ-1-Одлука о одржавању паркова, зелених и рекреационих површина

ПП-1- Одлука о постављању пловила на делу обале и водног простора на територији Града Ниша

ПП-2- Одлука о постављању пловила на делу обале и водног простора на територији Града Ниша-за власника пловила

ПП-3- Одлука о постављању пловила на делу обале и водног простора на територији Града Ниша-манифестације

ПП-4- Одлука о постављању пловила на делу обале и водног простора на територији Града Ниша-забране