ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО

image_pdfimage_print

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО

Генерала Транијеа 10

Мирољуб Станковић, вршилац дужности начелника

Телефон: 018/504-461
Е-пошта: smiroljub@gu.ni.rs

Горан Ристић, вршилац дужности заменика начелника

Телефон: 018/504-664
Е-пошта: Goran.Ristic@gu.ni.rs

Анђелка Радошевић, Сектор за јавне набавке

Телефон: 018/504-467
 

Контак особа Градске управе за грађевинарство за информације у вези озакоњења објеката – Марија Стојиљковић и телефон 504-669

Регистратор у граској управи за грађевинарство:  Љиљана Митковић, дипл.правник, тел 018-504672; E-mail  ljiljana.mitkovic@gu.ni.rs

 

Градска  управа за грађевинарство образује се за обављање послова из области уређења простора и изградње објеката, послове из области утврђивања доприноса за утврђивање грађевинског земљишта као и послова поступака обједињене процедуре, послова бесправно изграђених објеката, послова из области информатичко-комуникационих послова и послова из области грађевинске инспекције.

У Градској управи за грађевинарство обављају се следећи послови: врши управни надзор над радом Јавног предузећа Завода за урбанизам Ниш и Градске стамбена агенција; на покренуте иницијативе припрема одлуке о изради плановa, прати рад и сарађује са обрађивачима израде планова и прати реализацију планске документације; обавља административно- техничке послове припремања и одржавања седница Комисије за планове; издаје услове са елементима за обележавање регулације и потврђује урбанистичке пројекте, пројекте препарцелације и парцелације и даје сагласност на елаборат геодетских радова за исправку граница суседних парцела; издаје информације о локацији,  уверења о посебним деловима објекта, издаје сагласност и израђује решења за заузеће јавне површине у складу са Одлуком о комуналном реду,  издаје дозволе у складу са Одлуком о оглашавању на територији Града Ниша.

У електронској форми: издаје локацијске услове, грађевинске дозволе, привремене грађевинске дозволе; потврђује пријаве радова, пријем изјаве о завршетку израде темеља, пријем изјаве о завршетку објекта у конструктивном смислу; издаје употребне дозволе, решења за изградњу објеката и извођење радова за које се не издаје грађевинска дозвола, дозволе о уклањању објеката, осим у случају инспекцијског решења; обезбеђује прикључење објекта на инфраструктурну мрежу, упис права својине на изграђеном објекту, односно посебним деловима објекта и обезбеђује издавања решења о кућном броју; прибавља сагласност на техничку документацију у погледу мере заштите од пожара; доставља пројекте за извођење органу, односно организацији, надлежној за заштиту непокретних културних добара; води регистар обједињене процедуре (доступан са сајту града Ниша); подноси прекршајну пријаву против имаоца јавних овлашћења, ако током спровођења обједињене процедуре тај ималац јавних овлашћења не поступа у роковима прописаним Законом о планирању и изградњи.

Центар за издавање дозвола је јединица у саставу, у којој се обављају послови из надлежности Градске управе и други послови пружања услуга грађанима.

Послови у вези елабората о заједничком припремању и опремању грађевинског земљишта, уговора о заједничком припремању, односно опремању грађевинског земљишта као и послови везани за обрачун доприниса за уређење грађевинског земљишта; рад на припреми и подношењу захтева за издавање локацијских услова, грађевинске дозволе, пријаве радова, употребне дозволе и решења у поступку обједињене процедуре за објекте из програмa који се односе на уређивање грађевинског земљишта и изградњу; врши озакоњење бесправно изграђених објеката и издаје решења о озакоњењу објеката, односно делова објеката за које је у поступку легализације издато решење о грађевинској дозволи, али не и решење о употребној дозволи; скенирање и потписивање електронски квалификованим потписом елабората геодетских радова и правноснажног решења о озакоњењу ради достављања органу надлежном за послове државног премера и катастра;  пројектовање, увођење и одржавање информатичко – технолошког система и географског информационог система и обезбеђење инфраструктурне подршке и обезбеђење инфраструктурне подршке; израда и ажурирање садржаја  органа Града Ниша на интернету; одржавање сервера и база података рачунарских система и средстава веза (мобилна, фиксна телефонија, интернет, мобилни интернет и пренос података);  обезбеђење заштите и интегритета података и информатичке безбедности; планирање, развој, израда, тестирање и имплементација софтвера за потребе органа Града;   надзор над радом инвеститора, извођача и осталих учесника у изградњи објеката; контрола примене прописа, техничких норматива и стандарда који регулишу изградњу сталних и привремених објеката и  преглед пројектне документације; евидентирање и контрола бесправне градње као и доношење и извршавање решења о уклањању објеката; надзор над коришћењем објеката; налог за прибављање употребне дозволе; предузимање мера у вези са објектима склоних паду као и у  циљу безбедености изградње; води поступак за уклањање ствари и других предмета са површина јавне намене; доноси Програм уклањања објеката и План на основу службене евиденције о свим извршним решењима за уклањање објеката, односно делова објеката и одговара за његово извршење, рачунарских система и средстава веза (мобилна, фиксна телефонија, интернет, мобилни интернет и пренос података); израда финансијског плана у процедури припреме буџета Града по функцијама из надлежности Управе и праћење реализације, законитог и наменског коришћења средстава; израда плана јавних набавки и учешће у спровођењу поступака јавних набавки из надлежности Управе.

Управа обавља и друге послове у складу са законом и другим прописима


Списак овлашћених лица у Градској управи за грађевинарство који воде управни поступак и одлучују у управној стрвари или само воде поступак или предузимају поједине радње у поступку


Годишњи план за 2021.годину Грађевинске инспекције


Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица у Градској управи за грађевинарство


 

Управа за Грађевинарство Одсек грађевинске инспекције:

ПЛАН УКЛАЊАЊА ОБЈЕКАТА ЗА  1. Квартал 2021. године од 01.01 до 31.03.2021.

ПЛАН УКЛАЊАЊА ОБЈЕКАТА ЗА  2. Квартал 2021. године од 01.04 до 30.06.2021.

ПЛАН УКЛАЊАЊА ОБЈЕКАТА ЗА  3. Квартал 2021. године од 01.07. до 30.09.2021.

ПРОГРАМ УКЛАЊАЊА ОБЈЕКАТА ЗА  1. Квартал 2021. године од 01.01 до 31.03.2021

ПРОГРАМ УКЛАЊАЊА ОБЈЕКАТА ЗА  2. Квартал 2021. године од 01.04 до 30.06.2021.

Допунa плана уклањања објеката за 3.квартал 2021.године од 01.07.до 30.09.2021., план уклањања објеката за 4.квартал 2021.године од 01.10.до 31.12.2021.године

Програм уклањања објеката за 3.квартал од 01.07.до 30.09.2021., и програм уклањања објеката за 4.квартал 2021. Од 01.10.до 31.12.2021.године

 


Kарта важећих планова на територији града Ниша
Обједињена процедура, односно одређене фазе обједињене процедуре покрећу се пред Секретаријатом за планирање и изградњу Града Ниша, попуњавањем одговарајућег захтева, односно пријаве кроз ЦИС (портал за електронско подношење захтева за грађење-линк испод текста) који се потписује квалификованим електронским потписом.  • Додатна упутства у вези са поступцима у обједињеној процедури:

http://gradjevinskedozvole.rs/

http://www.apr.gov.rs/Регистри/Грађевинскедозволе.aspx

http://www.mgsi.gov.rs/cir/dokumenti/elektronske-gradjevinske-dozvole-uputstva

http://www.eservis.ni.rs/RegistarObjedinjenihProcedura/

http://www.eservis.ni.rs/urbanistickiprojekti/

 

Обрасци захтева ван обједињене процедуре:Да би се омогућило гледање графичких прилога у dwf формату, потребно је најпре инсталирати бесплатан програм за отварање графичких прилога у том формату: https://www.autodesk.com/products/design-review/download.

ЦЕНТАР ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛА (ЦИД):

cid

ЦИД (Центар за издавање дозвола) издаје информације у вези процедуре издавања дозвола, прибављања техничких услова јавних предузећа, израде и спровођења урбанистичких планова.

У ЦИД-у можете предати све захтеве ван обједињених процедура.