ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО

image_pdfimage_print

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО

Генерала Транијеа 10

в.д. Начелника Градске управе за грађевинарство  Марина Живуловић – Петровић, дипл.инг.грађ.

Тел. 018/ 504466

e-mail: pzmarina@gu.ni.rs

в.д. Заменик Начелника Градске управе за грађевинарство  Првослав Петровић, спец.стук.грађ.инг.

Тел. 018/ 504466

e-mail:prvoslav.petrovic@gu.ni.rs

Контак особа Градске управе за грађевинарство за информације у вези озакоњења објеката – Марија Стојиљковић и телефон 504-669

 

Градска  управа за грађевинарство образује се за обављање послова из области уређења простора и изградње објеката, послове из области утврђивања доприноса за утврђивање грађевинског земљишта као и послова поступака обједињене процедуре, послова бесправно изграђених објеката, послова из области информатичко-комуникационих послова и послова из области грађевинске инспекције.

У Градској управи за грађевинарство обављају се следећи послови: врши управни надзор над радом Јавног предузећа Завода за урбанизам Ниш и Градске стамбена агенција; на покренуте иницијативе припрема одлуке о изради плановa, прати рад и сарађује са обрађивачима израде планова и прати реализацију планске документације; обавља административно- техничке послове припремања и одржавања седница Комисије за планове; издаје услове са елементима за обележавање регулације и потврђује урбанистичке пројекте, пројекте препарцелације и парцелације и даје сагласност на елаборат геодетских радова за исправку граница суседних парцела; издаје информације о локацији,  уверења о посебним деловима објекта, издаје сагласност и израђује решења за заузеће јавне површине у складу са Одлуком о комуналном реду,  издаје дозволе у складу са Одлуком о оглашавању на територији Града Ниша.

У електронској форми: издаје локацијске услове, грађевинске дозволе, привремене грађевинске дозволе; потврђује пријаве радова, пријем изјаве о завршетку израде темеља, пријем изјаве о завршетку објекта у конструктивном смислу; издаје употребне дозволе, решења за изградњу објеката и извођење радова за које се не издаје грађевинска дозвола, дозволе о уклањању објеката, осим у случају инспекцијског решења; обезбеђује прикључење објекта на инфраструктурну мрежу, упис права својине на изграђеном објекту, односно посебним деловима објекта и обезбеђује издавања решења о кућном броју; прибавља сагласност на техничку документацију у погледу мере заштите од пожара; доставља пројекте за извођење органу, односно организацији, надлежној за заштиту непокретних културних добара; води регистар обједињене процедуре (доступан са сајту града Ниша); подноси прекршајну пријаву против имаоца јавних овлашћења, ако током спровођења обједињене процедуре тај ималац јавних овлашћења не поступа у роковима прописаним Законом о планирању и изградњи.

Центар за издавање дозвола је јединица у саставу, у којој се обављају послови из надлежности Градске управе и други послови пружања услуга грађанима.

Послови у вези елабората о заједничком припремању и опремању грађевинског земљишта, уговора о заједничком припремању, односно опремању грађевинског земљишта као и послови везани за обрачун доприниса за уређење грађевинског земљишта; рад на припреми и подношењу захтева за издавање локацијских услова, грађевинске дозволе, пријаве радова, употребне дозволе и решења у поступку обједињене процедуре за објекте из програмa који се односе на уређивање грађевинског земљишта и изградњу; врши озакоњење бесправно изграђених објеката и издаје решења о озакоњењу објеката, односно делова објеката за које је у поступку легализације издато решење о грађевинској дозволи, али не и решење о употребној дозволи; скенирање и потписивање електронски квалификованим потписом елабората геодетских радова и правноснажног решења о озакоњењу ради достављања органу надлежном за послове државног премера и катастра;  пројектовање, увођење и одржавање информатичко – технолошког система и географског информационог система и обезбеђење инфраструктурне подршке и обезбеђење инфраструктурне подршке; израда и ажурирање садржаја  органа Града Ниша на интернету; одржавање сервера и база података рачунарских система и средстава веза (мобилна, фиксна телефонија, интернет, мобилни интернет и пренос података);  обезбеђење заштите и интегритета података и информатичке безбедности; планирање, развој, израда, тестирање и имплементација софтвера за потребе органа Града;   надзор над радом инвеститора, извођача и осталих учесника у изградњи објеката; контрола примене прописа, техничких норматива и стандарда који регулишу изградњу сталних и привремених објеката и  преглед пројектне документације; евидентирање и контрола бесправне градње као и доношење и извршавање решења о уклањању објеката; надзор над коришћењем објеката; налог за прибављање употребне дозволе; предузимање мера у вези са објектима склоних паду као и у  циљу безбедености изградње; води поступак за уклањање ствари и других предмета са површина јавне намене; доноси Програм уклањања објеката и План на основу службене евиденције о свим извршним решењима за уклањање објеката, односно делова објеката и одговара за његово извршење, рачунарских система и средстава веза (мобилна, фиксна телефонија, интернет, мобилни интернет и пренос података); израда финансијског плана у процедури припреме буџета Града по функцијама из надлежности Управе и праћење реализације, законитог и наменског коришћења средстава; израда плана јавних набавки и учешће у спровођењу поступака јавних набавки из надлежности Управе.

Управа обавља и друге послове у складу са законом и другим прописима


Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица у Градској управи за грађевинарство