ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

image_pdfimage_print
Адреса: ул. Вожда Карађорђа 24, 18000 Ниш
Телефон: 018/504-533
Факс: 018/296-066; 296-067

 

 

Вршилац дужности начелника

Ненад Николић, дипломирани правник

Телефон: 018/504-533

е-mail Nenad.Nikolic@gu.ni.rs

 

Вршилац дужности заменика начелникa

Душица Јанојлић, дипломирани саобраћајни инжењер

Телефон: 018/504-533

е-mail Dusica.Janojlic@gu.ni.rs

 


ИНФОРМАТОР О РАДУ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ


СПИСАК

ОВЛАШЋЕНИХ СЛУЖБЕНИХ ЛИЦА У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ КОЈИ ВОДЕ УПРАВНИ ПОСТУПАК И ОДЛУЧУЈУ У УПРАВНОЈ СТВАРИ ИЛИ САМО ВОДЕ ПОСТУПАК ИЛИ ПРЕДУЗИМАЈУ ПОЈЕДИНЕ РАДЊЕ У ПОСТУПКУ


Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица у Градској управи за комуналне делатности и инспекцијске послове


žГрадска управа за комуналне делатности и инспекцијске  послове, образована је за обављање послова из области комуналних делатности, инспекцијског надзора у области саобраћаја, путева, заштите животне средине и туризма и послови Комуналне милиције и то:

Послови припреме и израде нацрта прописа из области комуналних делатности, инспекцијског надзора и Комуналне милиције и праћење њиховог спровођења; извршавање закона и других прописа чије је извршавање поверено Граду, као и Одлука и других аката Скупштине града, Градоначелника и Градског већа из области комуналних делатности, инспекцијског надзора у области саобраћаја, путева, заштите животне средине и туризма и комуналне милиције; вођење првостепеног управног поступка у области комуналних делатности, инспекцијског надзора и Комуналне милиције; послови у вези са поверавањем и обављањем комуналних делатности и управни надзор над њиховим извршавањем; управни надзор над радом јавно комуналних предузећа и Јавног предузећа Дирекција за изградњу Града Ниша; послови у вези са израдом Програма пословања и нацрта аката у вези утврђивања цена комуналних услуга јавног и јавно-комуналних предузећа из надлежности Управе; послови техничког регулисања саобраћаја кроз утврђивање режима саобраћаја у редовним условима и условима извођења радова на јавној површини; обављање управних послова из области паркирања, јавног превоза путника, односно градског и приградског превоза и такси превоза путника; послови у вези са планирањем и развојем енергетике на територији Града; издавање лиценци и енергетских дозвола из области топлотне енергије и вођење регистра издатих и одузетих лиценци и дозвола у складу са  законом; послови у вези са реализацијом и унапређењем система енергетског менаџмента; послови инспекцијског надзора као послови државне управе који су на основу Закона поверени Граду као и послови из надлежности локалне самоуправе, у области саобраћаја и путева, заштите животне средине и туризма; врши контроа над применом закона и других прописа и општих аката из области комуналне и других делатности из надлежности Града; остварује надзор у јавном градском, приградском и другом локалном саобраћају, заштити животне средине, културних добара, локалних путева, улица и других јавних објеката од значаја за Град; пружа подршка спровођењу прописа којима се обезбеђује несметано одвијање живота у Граду, очување добара и извршавање других задатака из надлежности Града; израда финансијског плана у процедури припреме буџета Града по функцијама из надлежности Управе и праћење реализације, законитог и наменског коришћења средстава; израда плана јавних набавки и учешће у спровођењу поступака јавних набавки из надлежности Управе.

Као посебна организација, у оквиру управе за комуналне делатности и инспекцијске послове, образована је Комунална милиција у оквиру које се обављају комунално-милицијски послови који се односе на одржавање комуналног и другог законом утврђеног реда од значаја за комуналну делатност.

Управа обавља и друге послове у складу са законом и другим прописима.

 

Контакт особа: Милица Петковић, телефон број 018/504-533

е-mail Milica Petkovic@gu.ni.rs

 

Упутства и помоћ грађанима:

1. Захтев за кретање и заустављање теретних возила у централној градској зони (плава зона), потребна документа за издавање решења за кретање и заустављање теретних возила у централној градској зони са мапом плаве зоне;

2. Захтев за издавање решења за измену режима саобраћаја;

3. Захтев за издавање уверења, решења за одобравање обављања делатности такси превоза на територији Града Ниша;

4. Захтев за резервацију паркинг места;

5. Захтев за постављање саобраћајне сигнализације, физичких препрека и обележавање;

6. Захтев за издавање решења за раскопавање јавних површина ради постављања подземних објеката, инсталација и прикључака, њиховог одржавања, реконструкције и постављања надземних објеката са таксама и накнадама;

7. Захтев за издавање решења за ексхумацију са потребном документацијом и таксама;

8. Захтев за издавање решења о локацији, начину уређења простора, броју, врсти и типу посуда за сакупљање комуналног отпада;