ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

image_pdfimage_print
Адреса: ул. Вожда Карађорђа 24, 18000 Ниш
Телефон: 018/504-533
Факс: 018/296-066; 296-067

Вршилац дужности Начелнице

Снежана  Јовановић, дипл. правник.

Телефон: 018/504-533

е-mail Snezana.Jovanovic@gu.ni.rs

 

Вршилац дужности заменице Начелнице

Јасмина Крстић, дипл. правник.

Телефон: 018/504-533

е-mail Јасмина.Krstic@gu.ni.rs

 

 

НАДЛЕЖНОСТ УПРАВЕ

 

Градска управа за комуналне делатности и инспекцијске  послове, образована је за обављање послова из области комуналних делатности, инспекцијског надзора у области саобраћаја, путева, заштите животне средине и туризма и послови Комуналне милиције и то:

Послови припреме и израде нацрта прописа из области комуналних делатности, инспекцијског надзора и Комуналне милиције и праћење њиховог спровођења; извршавање закона и других прописа чије је извршавање поверено Граду, као и Одлука и других аката Скупштине града, Градоначелника и Градског већа из области комуналних делатности, инспекцијског надзора у области саобраћаја, путева, заштите животне средине и туризма и комуналне милиције; вођење првостепеног управног поступка у области комуналних делатности, инспекцијског надзора и Комуналне милиције; послови у вези са поверавањем и обављањем комуналних делатности и управни надзор над њиховим извршавањем; управни надзор над радом јавно комуналних предузећа и Јавног предузећа Дирекција за изградњу Града Ниша; послови у вези са израдом Програма пословања и нацрта аката у вези утврђивања цена комуналних услуга јавног и јавно-комуналних предузећа из надлежности Управе; послови техничког регулисања саобраћаја кроз утврђивање режима саобраћаја у редовним условима и условима извођења радова на јавној површини; обављање управних послова из области паркирања, јавног превоза путника, односно градског и приградског превоза и такси превоза путника; послови у вези са планирањем и развојем енергетике на територији Града; издавање лиценци и енергетских дозвола из области топлотне енергије и вођење регистра издатих и одузетих лиценци и дозвола у складу са  законом; послови у вези са реализацијом и унапређењем система енергетског менаџмента; послови инспекцијског надзора као послови државне управе који су на основу Закона поверени Граду као и послови из надлежности локалне самоуправе, у области саобраћаја и путева, заштите животне средине и туризма; врши контроа над применом закона и других прописа и општих аката из области комуналне и других делатности из надлежности Града; остварује надзор у јавном градском, приградском и другом локалном саобраћају, заштити животне средине, културних добара, локалних путева, улица и других јавних објеката од значаја за Град; пружа подршка спровођењу прописа којима се обезбеђује несметано одвијање живота у Граду, очување добара и извршавање других задатака из надлежности Града; израда финансијског плана у процедури припреме буџета Града по функцијама из надлежности Управе и праћење реализације, законитог и наменског коришћења средстава; израда плана јавних набавки и учешће у спровођењу поступака јавних набавки из надлежности Управе.

Као посебна организација, у оквиру управе за комуналне делатности и инспекцијске послове, образована је Комунална милиција у оквиру које се обављају комунално-милицијски послови који се односе на одржавање комуналног и другог законом утврђеног реда од значаја за комуналну делатност.

Управа обавља и друге послове у складу са законом и другим прописима.

 

Контакт особа: Милица Петковић, телефон број 018/504-533

е-mail Milica Petkovic@gu.ni.rsПодаци о броју запослених и радно ангажованих лица у Градској управи за комуналне делатности и инспекцијске послове