Локални антикорупцијски форум Града Ниша

image_pdfimage_print
Адреса: Тржни центар „КАЛЧА“, лам Ц, лок. 75
Телефон: 064/8824-786
Е-пошта: lafgradnis@gmail.com
Интернет страна: www.gu.ni.rs/institucije/organizacije/laf/
Координаторка ЛАФ Ниша: Валентина Крстић

 ОБАВЕШТЕЊА:


Комисија за дефинисање критеријума и поступак избора чланова Локалног антикорупцијског форума Ниш, на основу овлашћења наведених у Решењу Градског већа о избору чланова Комисије за дефинисање критеријума и поступак избора чланова Локалног антикорупцијског форума Ниш бр. 741-32/2013-03 од 14.05.2013. године, као и на основу Локалног плана за борбу против корупције града Ниша број 55/2011 упућује:

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРИЈАВА ЗА ЧЛАНСТВО У ЛОКАЛНОМ АНТИКОРУПЦИЈСКОМ ФОРУМУ (ЛАФ) ГРАДА НИША

Позивају се грађани Ниша да доставе кандидатуре за чланство у Локалном антикорупцијском форуму (ЛАФ). Свака појединачна пријава би требало да задовољи следеће услове:

 • – Да лице које подноси кандидатуру има место пребивалишта на територији Града Ниша;
 • – Да лице које подноси кандидатуру није осуђивано или да се не води судски поступак за дела која се односе на корупцију;
 • –  Да потенцијално чланство у ЛАФ-у кандидата није у сукобу са одредбама Закона о Агенцији за борбу против корупције;
 • – Да кандидат за чланство у ЛАФ-у својим досадашњим деловањем/функцијом није кршио или не крши одредбе Закона о Агенцији за борбу против корупције;
 • – Да лице које подноси кандидатуру није носилац неке функције у политичкој партији;
 • – Да лице које подноси кандидатуру није носилац функција у институцијама и/или предузећима, организацијама и медијима на које се долази именовањем од стране локалних или републичких органа, или  су исте директни корисници локалног/републичког буџета;

Грађани који подносе кандидатуру за чланство у Локалном антикорупцијском форуму (ЛАФ) Ниш би требало да доставе Комисији за дефинисање критеријума и поступак избора чланова ЛАФ-а :

 • Попуњен формулар пријаве у одговарајућој форми (у прилогу Огласа, доступан на интернет адреси: www.gu.ni.rs/institucije/organizacije/laf/ или www.mcnis.org.rs );
 • Биографију подносиоца пријаве (у слободној форми);
 • Потврду из Суда да подносилац пријаве није осуђиван;
 • Мотивационо писмо које садржи обавезне одговоре на следећа питања: Шта вас мотивише да се ангажујете у Локалном антикорупцијском форуму у Нишу? Како видите политику борбе против корупције у нашем друштву и шта бисте сугерисали у вези са тим?  Како лично можете допринети решавању проблема корупције у друштву?

Поступак селекције пристиглих пријава:

Комисија за дефинисање критеријума и поступак избора чланова ЛАФ-а ће у року од 5 дана од дана завршетка јавног позива:

 • – Селектовати пристигле пријаве и изабрати оне које испуњавају опште и формалне услове за чланство у ЛАФ Ниш;

Контактирати подносиоце пријава који испуњавају опште и формалне услове за чланство у ЛАФ Ниш и обавити разговоре са свим подносиоцима пријава у циљу мерења испуњености следећих критеријума који су наведени у Одлуци о утврђивању критеријума и поступка за избор чланова Локалног антикорупцијског форума Ниш;

 • – Комисија за дефинисање критеријума и поступка избора чланова ЛАФ-а ће у року од 15 дана од дана завршетка јавног позива објавити ранг листу пристиглих пријава.

Образац јавног позива, формулар пријаве и остала документа која се односе на рад Комисије се могу преузети са интернет странице:

www.gu.ni.rs/institucije/organizacije/laf/ или www.mcnis.org.rs

на којој ће бити објављени и записници са састанака Комисије, као и све одлуке Комисије.

Рок за достављање пријава предлога је 17. октобар 2013. године.

Попуњене обрасце пријава у затвореној, запечаћеној коверти са јасном назнаком

“ЗА ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ЧЛАНСТВО У ЛОКАЛНОМ АНТИКОРУПЦИЈСКОМ ФОРУМУ НИШ”  НЕ ОТВАРАТИ ПРЕ ЗАСЕДАЊА КОМИСИЈЕ

и  предати лично или послати поштом на следећу адресу:

Медиа центар Ниш, Обреновићева 38, 18000 Ниш

Додатна обавештења и информације могу се добити путем мејла: antikorupcija.nis@gmail.com


У складу са Правилником о раду комисије од 05. јуна 2013. године, Комисија за избор чланова Локалног антикорупцијског форума дана 05. јуна 2013. године доноси  Одлуку о утврђивању

КРИТЕРИЈУМА И ПОСТУПКА ЗА ИЗБОР ЧЛАНОВА

Локалног антикорупцијског форума Ниш

КРИТЕРИЈУМИ

Одлуком се утврђују општи и посебни критеријуми за избор чланова ЛАФ-а, начин и процес селекције кандидата.

УСЛОВИ:

 • Да лице које подноси кандидатуру има место пребивалишта на територији Града Ниша;
 • Да лице које подноси кандидатуру није осуђивано или да се не води судски поступак за дела која се односе на корупцију;
 • Да потенцијално чланство у ЛАФ-у кандидата није у сукобу са одредбама Закона о Агенцији за борбу против корупције;
 • Да кандидат за чланство у ЛАФ-у својим досадашњим деловањем/функцијом није кршио или не крши одредбе Закона о Агенцији за борбу против корупције;
 • Да лице које подноси кандидатуру није носилац неке функције у политичкој партији;
 • Да лице које подноси кандидатуру није носилац функција у институцијама и/или предузећима, организацијама и медијима на које се долази именовањем од стране локалних или републичких органа, или  су исте директни корисници локалног/републичког буџета;

Од кандитата се очекује висок степен мотивисаности, знање из области борбе против корупције, способност реалног сагледавања ситуације, аналитичност, темељитост у раду, самосталност и непристрасност.

Документација коју кандитат  подоси приликом конкурисања:

 • Попуњен формулар пријаве у одговарајућој форми (у прилогу oгласа и доступан на линку: www.gu.ni.rs/institucije/organizacije/laf/ и на адреси www.mcnis.org.rs);
 • Биографију подносиоца пријаве (у слободној форми);
 • Потврду из Суда да подносилац пријаве није осуђиван;
 • Мотивационо писмо које садржи обавезне одговоре на следећа питања: Шта вас мотивише да се ангажујете у Локалном антикорупцијском форуму у Нишу? Како видите политику борбе против корупције у нашем друштву и шта бисте сугерисали у вези са тим? Чиме лично можете допринети решавању проблема корупције у друштву?

ПОСТУПАК ИЗБОРА

Избор кандитата врши се у два круга у првом кругу избора. У првом кругу избора врши се увид у докуметацију коју је кандитат поднео.

Комисија утврђује да ли кандитат има пребивалиште на територији Града Ниша, да ли је осуђиван или се води судски поступак за дела која се односе на корупцију, да ли је лице које подноси кандидатуру у сукобу интереса или на други начин крши одредбе Закона о Агенцији за борбу против корупције. Да ли је лице носилац неке функције у политичкој партији и/или носилац неке јавне фунције.

Кандидати који су испунили формалне услове улазе у други круг избора. У другом кругу квалификовани кандидати ће бити оцењивани из области борбе против корупције, уз решавање етичких дилема и интервјуисани пред комисијом.


На основу резултата показаних у другом кругу, бира се пет (5) чланова Локалног антикорупцијског форума Ниш.

ЗАПИСНИК СА САСТАНКА КОМИСИЈЕ ЗА ДЕФИНИСАЊЕ КРИТЕРИЈУМА И ФОРМИРАЊЕ ЛОКАЛНОГ АНТИКОРУПЦИЈСКОГ ФОРУМА

Место одржавања:

Медија центар Ниш, 22.10.2013.

Састанак за отварање пријава за чланство у ЛАФ-у.

Пристутни:

 1. Миодраг Шкундрић – Члан комисије – Агенција за Борбу против корпуције
 2. Милорад Додеровић – Члан комисије
 3. Зоран Косановић – Члан комисије
 4. Милан Петровић – Члан Комисије
 5. Драган Петковић – Члан комисије
 6. Павле Димитријевић – Посматрач

Записник са састанка:

Стигло је 17 пријава, од тога:

Две пријаве су одбачене као потпуно некомплетне и то из следећих разлога:

 1. Мирољуб Нииколић – није достављено мотивационо писмо
 2. Дејан Живић – није достављено мотивационо писмо
 3. За четири пријаве утврђено је да су делимично некомплетне из следећих разлога:
 4. Славиша Митровић, доставио неоверену фотокопију уверења из суда
 5. Слађан Савић, доставио уверење из казнене евиденције
 6. Валентина Крстић, доставила неоверену фотокопију уверење из суда
 7. Зорица Миладиновић, доставила уверење из казнене евиденције

Те је од наведених затражено да доставе оригинал уверење из суда и то најкасније до петка 25.10.2013 на адресу Медија центра Ниш.

Кандидати за ЛАФ од којих је затражена допуна документације контактирани су телефоном и обавештени у периоду измедју 16:30 и 16:50h 22.10.2013 од стране члана комисије Драган Петковића, у присуству свих осталих чланова Комисије.

На састанку је договорено да ће након истека рока за допуну документације (петак 25.10.2013 у 16h) сви кандидати који су испунили формалне услове бити позвани на интервију који ће се одржати у уторак 29.10.2013. Време интервијуа и распоред ће бити накнадно дефинисан., о чему ће бити обавештени сви кандидати понасобом од стране овлашћеног представника Комисије.

На данашњем састанку вршена је техничка оцена докумената достављених од стране кандидата у складу са правилима Јавног позива док ће на интервијуу бити вршена квалитативна провера кандидата.

Комисија за формирање ЛАФ-а
Ниш, 22.10.2013

Име кандидата Презиме кандидата
1 Димитар Скобелев
2 Биљана Јовановић
3 Славиша Митровић
4 Зоран Миладиновић
5 Драган Милутиновић
6 Слађан Савић
7 Валентина Крстић
8 Зорица Миладиновић
9 Игор Милосављевић
10 Миро Чавара
11 Зоран Јовановић
12 Весна Црногорац
13 Младен Јовановић
14 Милан Стефановић
15 Миљан Анђелковић

На састанку одржаном 30.10.2013. год. У просторијама Медија Центра Ниш, Комисија за дефинисање критеријума и поступак избора чланова Локалног антикорупцијског форума Ниш, на основу овлашћења наведених у Решењу Градског већа о избору чланова Комисије за дефинисање критеријума и поступак избора чланова Локалног антикорупцијског форума Ниш бр. 741-32/2013-03 од 14.05.2013. године, као и на основу Локалног плана за борбу против корупције града Ниша број 55/2011 и у складу са правиником о раду комисије од 5. Јуна 2013 године доноси:

ОДЛУКУ

О избору следећих кандидата за чланове Локалног Антикорупцијског Форума у Нишу

 1. Јовановић Младен из Ниша
 2. Крстић Валентина из Ниша
 3. Миладиновић Зорица из Ниша
 4. Милосављевић Игор из Ниша
 5. Црногорац Весна из Ниша

Изабрани кандидати су поред општих услова испуњених у првом кругу селекције, на директном интервијуу са члановима комисије показали квалитет у личном интегритету, разумевању процеса борбе против корупције као и велика искуства у досадашњем раду неопходна за њихов ангажман у ЛАФ-у.

Комисија ће у складу са усвојеним процедурама донешене одлуке упутити на усвајање Градском већу града Ниша након чега ће ЛАФ почети са радом.

Комисијa
У Нишу, 30.10.2013
Медија Центар Ниш,


ЗАПИСНИК

Са састанка за одабир чланова Локалног Анти Корпуцијског Форума у Нишу коме су пристуствовали:

 1. Миодраг Шкундрић – члан
 2. Милорад Додеровић – члан
 3. Милан Петровић – члан
 4. Драган Петковић – члан
 5. Зоран Косановић – члан
 6. Павле Димитријевић – посматрач

На састанку одржаном 30.10.2013. год. У просторијама Медија Центра Ниш, Комисија за дефинисање критеријума и поступак избора чланова Локалног антикорупцијског форума Ниш, на основу овлашћења наведених у Решењу Градског већа о избору чланова Комисије за дефинисање критеријума и поступак избора чланова Локалног антикорупцијског форума Ниш бр. 741-32/2013-03 од 14.05.2013. године, као и на основу Локалног плана за борбу против корупције града Ниша број 55/2011 и у складу са правиником о раду комисије од 5. Јуна 2013. године у оквиру другог круга селекције одржала је интервијуе са потенцијалним кандидатимо за чланство у ЛАФУ и то по следећем распореду:

Име кандидата: Презиме кандидата: Време:

1

Миљан Анђелковић

16:00

2

Миро Чавара

16:15

3

Весна Црногорац

16:30

4

Биљана Јовановић

16:45

5

Зоран Јовановић

17:00

6

Младен Јовановић

17:15

7

Валентина Крстић

17:30

8

Слађан Савић

17:45

9

Зорица Миладиновић

18:00

10

Игор Милосављевић

18:15

11

Драган Милутиновић

18:30

12

Славиша Митровић

18:45

13

Димитар Скобелев

19:15

14 Милан Стефановић

19:30

Кандидати су одговарали на питања из области борбе против корупције, личног и професионалног интегритета као њихових капацитета за рад у ЛАФ-у.

На интервијуу се није појавио кандидат Зоран Миладиновић који је своју немогућност присуства најавио и у складу са тим, његова кандидатура није узета у даље разматрање.

Сви кандидати су изабрани једногласно.

Приликом гласања о Кандидату Милану Стефановићу који није изабран, Милан Петровић због ангажмана у истој организацији је изузео себе из поступка гласања.

Комисија је завршила свој раду у 20:15.


 Комисија

ПРИЈАВНИ ФОРМУЛАР ЗА КАНДИДАТЕ ЛОКАЛНОГ АНТИКОРУПЦИЈСКОГ ФОРУМА (ЛАФ) ГРАДА НИША [doc] [pdf]