Управа за образовање

image_pdfimage_print
Адреса: ул. Вожда Карађорђа 16
Телефон: 018/504-523
Факс: 018/504-524
По овлашћењу-Начелница: МаринаКостић
e-mail: Marina.Kostic@gu.ni.rs


Управа за образовање је у складу са Одлуком о организацији градских управа Града Ниша образована за обављање следећих послова:

 • праћења стања, потреба и проблема у области образовања,
 • остваривања делатности предшколског васпитања и образовања, упис деце у предшколску установу, утврђивања мреже предшколских установа, праћења потреба, планирања, изградње и инвестиционог и текућег одржавања зграда, објеката и опреме предшколских установа, оснивања установа и организација предшколског васпитања, као и надзора над законитошћу рада, праћења и обезбеђења њиховог функционисања,
 • праћења и обезбеђивања функционисања основних и средњих школа у складу са законом, опремање и материјални трошкови,
 • у вези са оснивањем установа и организација у области образовања, праћење и обезбеђивање њиховог функционисања,
 • утврђивања мреже основних школа у складу са законом,
 • праћења уписа у први разред основне школе, као и редовног похађања основне школе,
 • у вези са додељивањем награда и признања из области образовања, односно награђивања и стипендирања ученика и студената,
 • обезбеђивања средстава у области средњег и основног образовања за стручно усавршавање запослених,
 • обезбеђивања средстава за превоз ученика основних школа на удаљености већој од четири километра од седишта школе; превоз, смештај и исхрану ученика са сметњама у развоју, без обзира на удаљеност места становања од школе; превоз ученика на републичка и међународна такмичења,
 • у вези са изградњом и капиталним одржавањем зграда и објеката школа,
 • инспекцијског надзора над радом васпитно-образовних установа,
 • управног надзора над радом установа чији је оснивач Град Ниш из делокруга рада управе,
 • планирања развоја делатности образовања и васпитања, обезбеђивањем средстава за задовољавање потреба у овој области и надзором над коришћењем тих средстава,
 • у вези са сарадњом са хуманитарним и донаторским организацијама у циљу обезбеђивања средстава за побољшање услова рада у вртићима и школама и пружање стручне помоћи у изради нормативних аката у области образовања,
 • сарадње са основним, средњим школама, високошколским институцијама и другим организацијама на програмима и пројектима у области образовања,
 • други послови у складу са законом и другим прописима.

У складу са Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Управи за образовање,на који је сагласност дало Градско веће Града Ниша, у Управи су образована два одсека и пет група.  У Управи постоје следеће организационе јединице:

I      Одсек за финансијске послове,

I a  Група за финансијске послове за установе у области образовања и васпитања,

II    Група за капиталне инвестиције,

III   Одсек за опште послове,

III а  Група за опште послове и јавне набавке,

III б  Група за правне и послове развоја,

IV    Група за послове просветне инспекције.

 

У оквиру Одсека за финансијске послове образује се Група за финансијске послове за установе у области образовања и васпитања.

У оквиру Одсека за опште послове образују се Група за опште послове и јавне набавке и Група за правне и послове развоја.

Група за капиталне инвестиције и Група за послове просветне инспекције образују се као самосталне унутрашње организационе јединице.

Одсек за финансијске послове  у оквиру свог делокруга рада обавља послове везане за финансирање иобезбеђивање услова за функционисање 36 основних и 19 средњих школа и установа из области образовања и васпитања, које су индиректни корисници буџета Града: Предшколске установе ”Пчелица”, Дечијег центра и Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању. У саставу одсека за финансијске послове образована је  Група за финансијске послове за установе у области васпитања и образовања.

Група за  капиталне инвестиције обавља планске, аналитичке, стручно-оперативне, финансијско-материјалне и друге послове везане за капитално инвестирање у објекте установа из области образовања и васпитања, који се односе на праћења потреба, планирања, изградње и инвестиционог и текућег одржавања зграда, објеката и опреме и поступке јавних набавки.

Одсек за опште послове обавља опште послове за потребе Управе, правне, нормативне, управно-надзорне послове и финансијске послове, везане за функционисање основних и средњих школа и установа чији је оснивач Град Ниш, послове подстицаја развоја талентованих ученика и студената и друге послове из делокруга рада Управе. У саставу одсека за опште послове образоване су Група за опште послове и јавне набавке и Група за  правне и послове развоја.

Група за просветну инспекцију обавља послове инспекцијског надзора над радом Предшколске установе „Пчелица“, 36 основних и 20 средњих школа са територије Града Ниша.  Инспекцијски надзор се врши у складу са Законом о основама система образовања и васпитања  и то као поверени посао.

Поред послова везаних за функционисање јавних служби, у Управи се обављају и следећи послови од непосредног интереса за грађане:

 • Издавање потврда о просечним примањима по члану домаћинства за студентске стипендије и кредите и смештај у домове ученика и студената;

Седиште Управе за образовање је у улици Вожда Карађорђа бр.16,

Управа за образовање  има  18 запослених распоређених у складу са Правилником о унутрашњeм уређењу и систематизацији радних места у Управи за образовање.

Особе за контакт:

По овлашћењу-начелница
Марина Костић

Телефон: 018/504-523; Факс: 018/504-524;

e-mail: Marina.Kostic@gu.ni.rs

 

Технички секретар

Марина Петровић

Телефон: 018/504-523; Факс: 018-504-524;

e-mail: Marina.Petrovic@gu.ni.rs

 

Руководилац Сектора за финансијске послове и капиталне инвестиције

Јелица Велаја

Телефон 504-528

e-mail: Јеlica.Velaja@gu.ni.rs

 

Руководилац Сектора за опште, правне  и  послове просветне инспекције
Бојана Станковић

Телефон: 018/504-526; Факс: 018/504-524;

e-mail: Bojana.Stankovic@gu.ni.rs

 

Шеф одсека за финансијске послове
Светлана Стојковић

Телефон: 018/504-634; Факс: 018/504-524;

e-mail: Svetlana.Stojkovic@gu.ni.rs

 

Координатор Групе за финансијске послове за установе у области васпитања и образовања

Весна Савељић

Телефон: 018/504-634; Факс: 018/504-524

е-mail : Vesna. Saveljic@gu.ni.rs

 

Координатор Групе за капиталне инвестиције
Драган Петковић

Телефони: 018/504-639, Факс: 018/504-524;

e-mail:Dragan.Petkovic@gu.ni.rs

 

Шеф одсека за опште  послове
Звездан Миленковић

Телефон: 018/504-527; Факс: 018/504-524;

e-mail: Zvezdan.Milenkovic@gu.ni.rs

 

Координатор Групе за правне и послове развоја
Александра Брзаковић

Телефон: 018/504-528, Факс: 018/504-524;

e-mail: Aleksandra.Brzakovic@gu.ni.rs

 

Координатор Групе за просветну инспекцију

Снежана Гроздановић

телефон 504-637, Факс: 018/504-524

е-mail Snežana.Grozdanovic@gu.ni.rs