Радна тела Скупштине

image_pdfimage_print

Скупштина Града оснива стална радна тела, као и повремена радна тела за разматрање питања из њене надлежности.

Радна тела дају образложено мишљење на предлоге прописа и одлука које доноси Скупштина и обављају друге послове утврђене Статутом Града.

Чланови радног тела бирају се из реда одборника, као и из реда грађана афирмисаних у области за коју се радно тело образује.

Мандат чланова радног тела једнак је мандату Скупштине Града.

Скупштина посебним актом може образовати и повремена радна тела, ради разматрања одређених питања или обављања одређених задатака из њене надлежности.

Стална радна тела Скупштине су:
1.Одбор за именовање;
2.Одбор за мандатно-имунитетска питања
3.Одбор за административна питања;
4.Комисија за називе делова насељених места и називе улица;
5.Комисија за родну равноправност и једнаке могућности;
6.Комисија за заштиту животне средине;
7.Комисија за социјална питања;
8.Комисија за праћење примене етичког кодекса;
9. Комисија за становништво, породицу и децу;
10.Савет за младе;
11.Савет за питања старења и старости;
12.Кориснички савет јавних служби.