Акти Градског већа Града Ниша за 2017. годину – backup

image_pdfimage_print

111. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 21.12.2017. године

110. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 21.12.2017. године

 1. Решење о утврђивању Предлога плана генералне регулације за насеља Доња Трнава, Доња Топоница и Мезграја у Градској општини Црвени Крст
 2. Решење о утврђивању Предлога одлуке о допуни одлуке одређивању комуналних делатности од локалног интереса
 3. Решење о утврђивању Предлога одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта
 4. Решење о утврђивању Предлога одлуке о управљању јавним паркиралиштима
 5. Решење о утврђивању Предлога одлуке о отпису потраживања доспелих на дан 31.12.2016. године по основу неизмирених уступљених јавних прихода Града Ниша Привредног друштва за грађење, ремонт и одржавање пруга „ЗГОП“ АД из Новог Сада
 6. Решење о утврђивању Предлога одлуке о утврђивању минималне висине износа издвајања на име трошкова инвестиционог одржавања заједничких делова зграда на територији Града Ниша
 7. Решење о утврђивању Предлога одлуке о општим правилима кућног реда у стамбеним и стамбено –пословним зградама на територији Града Ниша
 8. Решење о утврђивању Предлога одлуке о утврђивању износа накнаде за управљање у случају принудно постављеног професионалног управника на територији Града Ниша
 9. Решење о утврђивању Предлога одлуке о минималној висини износа за текуће одржавање зграда на територији Града Ниша
 10. Решење о утврђивању Предлога одлуке о изменама Одлуке о откупу станова
 11. Решење о утврђивању Предлога одлуке о изменама и допунама Oдлуке о прибављању, располагању и управљању стварима у јавној својини Града Ниша
 12. Решење о утврђивању Предлога програма спровођења друштвене бриге за здравље на територији Града Ниша за 2018.годину
 13. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Програм пословања Јавно комуналног предузећа „Медиана“ Ниш за 2018. годину
 14. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Програм пословања ЈКП Дирекција за јавни превоз града Ниша Ниш за 2018. годину
 15. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Наиссус“ Ниш за 2018. годину
 16. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Програм пословања ЈП „Аеродром Ниш“ Ниш за 2018. годину
 17. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Програм пословања ЈП Дирекција за изградњу града Ниша за 2018. годину
 18. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Паркинг-сервис“ Ниш за 2018. годину
 19. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш за 2018. годину
 20. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Тржница“ Ниш за 2018. годину
 21. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Горица“ Ниш за 2018. годину
 22. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Градска топлана“ Ниш за 2018. годину
 23. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Програм пословања ЈП „Градска стамбена агенција“ за 2018. годину
 24. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Програм пословања ЈП „Завод за урбанизам“ Ниш за 2018. годину
 25. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Програм пословања ЈП „Нишстан“ Ниш за 2018.годину
 26. Решење о утврђивању Предлога решења о усвајању Измена и допуна програма пословања са финансијским планом за 2017. годину Пословног удружења Зона унапређеног пословања „Нишка варош“
 27. Решење о утврђивању Предлога одлуке о усвајању Програма развоја туризма Града Ниша са Акционим планом за период 2018-2020. године
 28. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Одлуку о процени вредности укупне имовине, обавеза и капитала Јавног комуналног предузећа “Медиана” Ниш

109. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 18.12.2017. године

 • Изјашњење по Амандманима на Предлог одлуке о буџету Града Ниша за 2018. годину, и то:

а) Амандману број 1642 који је поднела Одборничка група „ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА“

б) Амандману број 1643 који је поднела Одборничка група „ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА“

в) Амандману број 1644 који је поднела Одборничка група „ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА“

г) Амандману број 1645 који је поднела Одборничка група „ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА“

д) Амандману број 1646 који је поднела Одборничка група „ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА“

ђ) Амандману број 1647 који је поднела Одборничка група „ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА“

е) Амандману број 1648 који је поднела Одборничка група „ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА“

ж) Амандману број 1649 који је поднела Одборничка група „ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА“

з) Амандману број 1650 који је поднела Одборничка група „ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА“

и) Амандману број 1651 који је поднела Одборничка група „ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА“

ј) Амандману број 1652 који је поднела Одборничка група „ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА“

к) Амандману број 1653 који је поднела Одборничка група „ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА“

л) Амандману број 1654 који је поднела Одборничка група „ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА“

љ) Амандману број 1655 који је поднела Одборничка група „ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА“

м) Амандману број 1656 који је поднела Одборничка група „ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА“

н) Амандману број 1657 који је поднела Одборничка група „ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА“

њ) Амандману број 1658 који је поднела Одборничка група „ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА“

о) Амандману број 1660 који је поднела Одборничка група „АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ“

п) Амандману број 1661 који је поднела Одборничка група „АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ“

р) Амандману број 1662 који је поднела Одборничка група „АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ“

с) Амандману број 1663 који је поднела Одборничка група „АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ“

т) Амандману број 1664 који је поднела Одборничка група „АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ“

ћ) Амандману број 1665 који је поднела Одборничка група „АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ“

у) Амандману број 1666 који је поднела Одборничка група „АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ“

ф) Амандману број 1667 који је поднела Одборничка група „АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ“

х) Амандману број 1668 који је поднела Одборничка група „АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ“

108. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 14.12.2017. године

107. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 11.12.2017. године

106. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 07.12.2017. године

 1. Решење о утврђивању Предлога одлуке о буџету Града Ниша за 2018. годину
 2. Решење о утврђивању Предлога кадровског плана Градске управе града Ниша, Службе за послове Скупштине Града, Службе за послове Градоначелника, Службе за послове Градског већа, Канцеларије за локални економски развој и пројекте, Правобранилаштва Града Ниша, Канцеларије заштитника грађана, Буџетске инспекције Града Ниша и Службе за интерну ревизију органа и служби Града Ниша за 2018. годину
 3. Решење о утврђивању Предлога одлуке о утврђивању прихода који припадају граду, односно градским општинама и распореду трансферних средстава из Буџета Града Ниша градским општинама у 2018. години
 4. Решење о утврђивању Предлога одлуке o доношењу политике управљања људским ресурсима у органима и службама Града Ниша
 5. Решење о утврђивању Предлога одлуке о изменама и допунама  Oдлуке о локалним комуналним таксама
 6. Решење о приступању изради  Акционог плана за унапређење положаја избеглих, интерно расељених лица, повратника по основу реадмисије и миграната за период 2018 – 2021 година
 7. Решење којим се врши прерасподела дела недодељених финансијских  средстава одређених  Одлуком о буџету Града Ниша за 2017. годину а која су планирана Програмом локалног економског развоја Града Ниша за 2017. годину

105. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 05.12.2017. године

          – Јавно предузеће Завод за урбанизам Ниш

          – Јавно предузеће Градска стамбена агенција Ниш

          – Јавно  предузеће  за стамбене услуге ”Нишстан”  Ниш

104. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 29.11.2017. године

103. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 28.11.2017. године

102. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 21.11.2017. године

 1. Решење о стављању ван снаге Решења о утврђивању Предлога одлуке о братимљењу и успостављању сарадње између Града Ниша (Република Србија) и Општине Серес (Република Грчка)
 2. Решење о утврђивању Предлога одлуке о успостављању сарадње између Града Ниша (Република Србија) и Општине Серес (Република Грчка)
 3. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на конверзију потраживања Града Ниша на име уступљених јавних прихода према привредном друштву „Trayal korporacija“ а.д. из Крушевца у трајни улог Града Ниша у капиталу Друштва
 4. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Одлуке о организацији Управе Градске општине Нишка Бања
 5. Решење о утврђивању Предлога решења о усвајању Извештаја о пословању ЈКП „Градска топлана“ Ниш са Финансијским извештајем за 2016. годину
 6. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Градска топлана“ Ниш о расподели добити по редовном годишњем финансијском извештају за 2016. годину
 7. Решење о утврђивању Предлога решења о усвајању Извештаја о пословању са Финансијским извештајем ЈКП „Медиана“ Ниш за 2016. годину
 8. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Медиана“ Ниш о расподели добити по Финансијском извештају за 2016. годину
 9. Решење о утврђивању Предлога решења о усвајању Извештаја о пословању ЈКП “Обједињена наплата“ Ниш са Финансијским извештајем за 2016. годину
 10. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш о расподели добити
 11. Решење о утврђивању Предлога решења о усвајању Извештаја о пословању са финансијским извештајем ЈКП „Паркинг сервис“ – Ниш за 2016. годину
 12. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Паркинг-сервис“-Ниш о расподели добити по финансијском извештају за 2016. годину
 13. Решење о утврђивању Предлога решења о усвајању Извештаја о пословању са Финансијским извештајем ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша Ниш за 2016. годину
 14. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша Ниш о расподели добити по финансијском извештају за 2016. годину
 15. Решење о утврђивању Предлога решења о усвајању Извештаја о пословању са финансијским извештајем Јавног предузећа „Аеродром Ниш“ – Ниш у години
 16. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈП „Аеродром Ниш“-Ниш о расподели добити по финансијском извештају за 2016. годину
 17. Решење о утврђивању Предлога решења о усвајању Извештаја о пословању са Финансијским извештајем ЈКП “Тржница“ Ниш за 2016. годину
 18. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Tржница“ Ниш о расподели добитка ЈКП „Tржница“ Ниш по Финансијском извештају за 2016. годину
 19. Решење о утврђивању Предлога решења о усвајању Извештаја о пословању ЈКП за водовод и канализацију “Наиссус“ Ниш за период од 01.01.2016.-31.12.2016. године са финансијским извештајем
 20. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Наиссус“ Ниш о расподели добити
 21. Решење о утврђивању Предлога решења о усвајању Извештаја о пословању са финансијским извештајем Јавног предузећа Дирекција за изградњу града Ниша за 2016. годину
 22. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈП Дирекција за изградњу града Ниша о покрићу губитка по финансијском извештају за 2016. годину
 23. Решење о утврђивању Предлога решења о усвајању Извештаја о пословању са Финансијским извештајем ЈКП „Горица“ Ниш за 2016. годину
 24. Информација о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних предузећа, друштава капитала и других облика организовања на која се примењује Закон о јавним предузећима  чији  је оснивач   Град  Ниш за период од 01.01.2017. до 30.09.2017. године
 1. Решење о утврђивању Предлога одлуке о одређивању зона и најопремљеније зоне на територији Града Ниша
 2. Решење о утврђивању Предлога одлуке о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2018. годину на територији Града Ниша
 3. Решење о утврђивању Предлога одлуке о коефицијентима за утврђивање пореза на имовину за непокретности обвезника који воде пословне књиге у Граду Нишу
 4. Решење о утврђивању Предлога решења о усвајању Извештаја о пословању са финансијским извештајем Јавног предузећа Завод за урбанизам Ниш за 2016. годину
 5. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног предузећа Завод за урбанизам Ниш, о расподели нераспоређене добити за 2016. годину
 6. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Извештај о пословању са финансијским извештајем Јавног предузећа „Градска стамбена агенција“ Ниш за 2016. годину
 7. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈП „Градска стамбена агенција“ Ниш, о расподели добити за 2016. годину
 8. Решење о утврђивању Предлога решења о усвајању Извештаја о пословању са финансијским извештајем ЈП за стамбене услуге “Нишстан” Ниш за 2016. годину
 9. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног предузећа за стамбене услуге ”Нишстан” Ниш, о расподели добити за 2016. годину
 10. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Изменe и допунe Плана и програма рада Народнoг позоришта Ниш за 2017. Годину
 11. Решење о давању сагласности на Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Управи градске општине Нишка Бања

101. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 15.11.2017. године

100. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 31.10.2017. године

99. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 23.10.2017. године

98. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 17.10.2017. године

97. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 17.10.2017. године

96. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 12.10.2017. године

95. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 29.09.2017. године

94. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 28.09.2017. године

93. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 22.09.2017. године

92. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 20.09.2017. године

 1. Закључак о давању сагласности да се ЈКП „Градска топлана“ Ниш кредитно задужи-коришћење минуса по текућим рачунима ЈКП „Градска топлана“ Ниш код пословних банака
 2. Закључак о давању сагласности да се ЈКП „Градска топлана“ Ниш кредитно задужи код пословних банака под комерцијалним условима
 3. Закључак у вези са предузимањем активности за изградњу мултифункционалног објекта за потребе културе у ширем обухвату централног подручја Града Ниша

91. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 13.09.2017. године

90. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 06.09.2017. године

89. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 30.08.2017. године

– ЈКП „Медиана“ Ниш;

– ЈКП „Наиссус“ Ниш;

– ЈКП „Горица“ Ниш;

– ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш;

– ЈКП „Тржница“ Ниш;

– ЈКП „Градска топлана“ Ниш;

– ЈКП „Паркинг сервис“ Ниш;

– ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша Ниш;

– ЈП „Аеродром Ниш“ Ниш;

– ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша;

– Јавно предузеће Завод за урбанизам Ниш;

– Јавно предузеће Градска стамбена агенција Ниш и

– ЈП „Нишстан“ Ниш

88. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 23.08.2017. године

 

 

87. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 31.07.2017. године

86. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 21.07.2017. године

85. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 06.07.2017. године

84. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 03.07.2017. године

83. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 30.06.2017. године

82. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 29.06.2017. године

81. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 21.06.2017. године

 

80. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 06.06.2017. године

79. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 05.06.2017. ГОДИНЕ

78. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 02.06.2017. ГОДИНЕ

77. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 30.05.2017. ГОДИНЕ

ЈКП „Медиана“ Ниш;

ЈКП „Наиссус“ Ниш;

ЈКП „Горица“ Ниш;

ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш;

ЈКП „Тржница“ Ниш;

ЈКП „Градска топлана“ Ниш;

ЈКП „Паркинг сервис Ниш“ Ниш;

ЈКП  Дирекција за јавни превоз града Ниша;

ЈП „Аеродром Ниш“ Ниш;

ЈП  Дирекција за изградњу града Ниша;

ЈП Завод за урбанизам Ниш;

ЈП Градска стамбена агенција и

ЈП „Нишстан“ Ниш

76. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 25.05.2017. ГОДИНЕ

75. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 24.05.2017. ГОДИНЕ

74. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 17.05.2017. ГОДИНЕ

73. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 09.05.2017. ГОДИНЕ

72. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 24.04.2017. ГОДИНЕ

71. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 21.04.2017. ГОДИНЕ

70. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 12.04.2017. ГОДИНЕ

69.СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 27.03.2017. ГОДИНЕ

68.СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 17.03.2017. ГОДИНЕ

67.СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 10.03.2017. ГОДИНЕ

66.СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 03.03.2017. ГОДИНЕ

– ЈКП „Медиана“ Ниш;

– ЈКП „Наиссус“ Ниш;

– ЈКП „Горица“ Ниш;

– ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш;

– ЈКП „Тржница“ Ниш;

– ЈКП „Градска топлана“ Ниш;

– ЈКП „Паркинг сервис Ниш“ Ниш;

– ЈКП  Дирекција за јавни превоз града Ниша;

– ЈП „Аеродром Ниш“ Ниш;

– ЈП  Дирекција за изградњу града Ниша.

– ЈКП „Медиана“ Ниш;

– ЈКП „Наиссус“ Ниш;

– ЈКП „Горица“ Ниш;

– ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш;

– ЈКП „Тржница“ Ниш;

– ЈКП „Градска топлана“ Ниш;

– ЈКП „Паркинг сервис Ниш“ Ниш;

– ЈКП  Дирекција за јавни превоз града Ниша;

– ЈП „Аеродром Ниш“ Ниш;

– ЈП  Дирекција за изградњу града Ниша.

– Јавно предузеће Завод за урбанизам Ниш

– Јавно предузеће Градска стамбена агенција Ниш

65.СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 27.02.2017. ГОДИНЕ

 1. Решење о утврђивању Предлога одлуке о ангажовању предузећа за ревизију ради екстерне ревизије завршног рачуна буџета Града Ниша за 2016. годину
 2. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Програм рада Историјског архива Ниш за 2017. годину
 3. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Програм рада Народне библиотеке „Стеван Сремац“ Ниш за 2017. годину
 4. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Програм рада установе Нишки културни центар за 2017. годину
 5. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на План и програм рада Народнoг позоришта Ниш за 2017. годину
 6. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Програм рада Галерије савремене ликовне уметности Ниш за 2017. годину
 7. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Програм рада Позоришта лутака Ниш за 2017. годину
 8. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Програм рада Нишког симфонијског оркестра за 2017. годину
 9. Годишњи план рада Комуналне полиције Града Ниша за 2017. годину
 10. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Годишњи план рада Комуналне полиције Града Ниша за 2017. годину
 11. Извештај о раду Комисије за подстицај развоја талентованих ученика и студената за 2016. годину
 12. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Решење о образовању Комисије за подстицај развоја талентованих ученика и студената
 13. Решење о давању сагласности на Правилник о организацији и систематизацији радних места у Управи Градске општине Палилула
 14. Решењe о изменама решења о образовању Комисије за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини на територији Града Ниша
 15. Решењe o давању сагласности на Програм одлагања комуналног отпада за 2017. годину
 16. Решењe o давању сагласности на Програм уређења и одржавања јавних зелених површина за 2017. годину
 17. Решењe o давању сагласности на Програм обављања делатности зоохигијене за 2017. годину
 18. Решењe o давању сагласности на Програм рада дежурне службе за 2017. годину
 19. Решењe o давању сагласности на Програм одржавања јавне хигијене на територији града Ниша за 2017. годину
 20. Решењe o давању сагласности на Програм уређења и одржавања градских гробаља у употреби за 2017. Годину
 21. Решење о давању сагласности на Програм одржавања саобраћајне инфраструктуре и путне галантерије са ценовником за 2017. годину
 22. Решењe којим се одобрава доделa легитимацијa за бесплатан превоз у јавном градском и приградском превозу путника на територији Града Ниша (I, II, III и IV зона), за 30 лица ангажованих по основу уговора о привременим и повременим пословима у Градској управи Града Ниша за послове озакоњења објеката
 23. Програм коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине Града Ниша за 2017. годину

64. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 14.02.2017. ГОДИНЕ

 1. Решење о утврђивању Предлога решења о утврђивању економске цене програма васпитања и образовања Предшколске установе “Пчелица” Ниш
 2. Закључак којим се предлаже Градоначелнику Града Ниша одобравање годишњих програма по Предлогу одобравања годишњих програма спортских организација којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта
 3. Решење о образовању Конкурсне комисије за избор начелника и заменика начелника Градске управе града Ниша
 4. Закључак о одлагању наплате потраживања од ЈКП „Горица“ Ниш

63. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 14.02.2017. ГОДИНЕ

62. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 14.02.2017. ГОДИНЕ

61. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 01.02.2017. ГОДИНЕ

60. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША -27.01.2017. ГОДИНЕ

59. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША -25.01.2017. ГОДИНЕ

58. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША -17.01.2017. ГОДИНЕ

57. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША -11.01.2017. ГОДИНЕ

56. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША -06.01.2017. ГОДИНЕ