Градска управа за финансије

image_pdfimage_print

 Градска управа за финансије

 

В.д. начелника Градске управе за финансије – Нина Илић

бр.телефона:018-504511

Nina.ilic@gu.ni.rs

 

В.д. заменика начелника Градске управе за финансије – Зоран Албијанић

бр.телефона:018-504743

Zoran.albijanic@gu.ni.rs

 

Сектор за локалну пореску администрацију

Милена Каличанин

бр.телефона 018-504788

lpa@gu.ni.rs

ОДЛУКA О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2021. ГОДИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НИША

 

Сектор за јавне набавке

Александра Матић

Бр.телефона 018-505-541

Javne.nabavke@gu.ni.rs

 

ЛИЦЕ ЗА ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ЗА ФИНАНСИЈЕ

Марко Станојевић

Мејл адреса: LZPL.Finansije@gu.ni.rs

Контакт телефон: 018/504-789


Информатор  раду Градске управе за финансије


УПУТСТВО О РАДУ ТРЕЗОРА ГРАДА НИША


Градска управа за финансије образује се за обављање послова из области финансија, локалне пореске админитрације и јавних набаки.

У Градској управи за финансије обављају се следећи послови: припремање и израда нацрта Одлуке о буџету Града и других прописа из делокруга сектора за финансије; давање мишљења на нацрте одлука и других аката који имају утицаја на буџетске приходе и издатке; праћење наплате локалних прихода; доношење тромесечних планова извршења буџета; праћење извршења буџета Града, послови управљања готовином, дугом и задуживањем, послови плаћања и послови у вези обезбеђења потраживања; вођење послова буџетског рачуноводства; израда завршног рачуна буџета Града и консолидованог рачуна буџета и осталих финасијских извештаја из области јавних финансија; послови интерне контроле наменског трошења буџетских средстава; израда фактура за закуп пословног простора и рефактурисање комуналних трошкова у вези закупа и коришћења пословног и стамбеног простора; економско-финансијски послови директних корисника буџетских средстава који се односе на учешће у припреми финансијских планова и завршних рачуна буџетских корисника, контрола новчаних докумената и инструмената плаћања и обезбеђења плаћања са аспекта уговорних обавеза и наменског коришћења средстава; вођење евиденције о наменским средствима; финансијски послови у вези израде и праћења реализације планова и програма из надлежности градских управа; сачињавање нацрта планова јавних набавки директних буџетских корисника; вођење јединствене електронске евиденције добављача; припрема нормативних актата из области јавних набавки; вођење поступака по захтеву за заштиту права понуђача и други послови у складу са законом и прописима којима се уређују јавне набавке, за потребе градских управа; послови пружања стручне помоћи корисницима буџетских средстава у поступцима јавних набавки; послови везани за централизоване јавне набавке; спровођење поступака јавних набавки у складу са прописима; израда извештаја о спроведеним поступцима јавних набавки; припремање нацрта интерних аката из области јавних набавки; ванредна контрола планова и спровођења поступака јавних набавки установа, јавних комуналних предузећа, осталих предузећа и организација чији је оснивач Град Ниш и сачињавање извештаја о спроведеној контроли; вођење регистра обвезника изворних прихода Града на основу података из јединственог регистра пореских обвезника; утврђивање изворних прихода локалне самоуправе решењем за које није прописано да их утврђује сам порески обвезник (самоопорезивање) у складу са законом; вођење првостепеног управног поступка по жалбама пореских обвезника изјављених против управних аката донетих у пореском поступку; пореска контрола ради провере и утврђивања законитости и правилности испуњавања пореске обавезе по основу изворних прихода у складу са законом; издавање уверења и потврда о чињеницама о којима се води службена евиденција; процена тржишне вредности непокретности; редовна и принудна наплата изворних јавних прихода и споредних пореских давања; вођење пореског рачуноводства за изворне приходе и израда анализа и извештаја у складу са законом и подзаконским актима;

Управа обавља и друге послове у складу са законом и другим прописима.

 

овлашћење – службена лица која воде управни поступак