ТУРИСТИЧКА ИНСПЕКЦИЈА

image_pdfimage_print

ТУРИСТИЧКА ИНСПЕКЦИЈА

Градска управа за комуналне делатности и инспекцијске послове Града Ниша, Сектор за инспекцијске послове, Одсек туристичке инспекције обавља поверене послове инспекцијског надзора над применом Закона о угоститељству („Службени гласник РС”, број 17/2019), у делу којим се уређује:

 • обављање угоститељске делатности пружања услуга смештаја у кућама, апартманима, собама, становима и другим просторима за које није издато решење о категоризацији;
 • испуњеност прописаних услова и начина обављања угоститељске делатности у објектима домаће радиности (кућа, соба, апартман), сеоском туристичком домаћинству и хостелу;
 • контрола боравишне таксе (наплата и уплата, истицање у рачуну и др.);
 • испуњеност услова и рокова усаглашености угоститељских објеката за смештај врсте хотел и мотел са актом јединице локалне самоуправе (пенали);
 • истицање и придржавање прописаног радног времена у угоститељском објекту;
 • испуњеност прописаних услова у погледу уређења и опремања угоститељског објекта, који се односе на одвођење дима, паре и мириса, као и других непријатних емисија, у делу који јединица локалне самоуправе ближе уређује својим актом;
 • испуњеност прописаних услова у погледу уређења и опремања угоститељског објекта у којима се емитује музика или изводи забавни програм, а којима се обезбеђује заштита од буке, у делу који јединица локалне самоуправе ближе уређује својим актом;
 • испуњеност прописаних техничких и других услова у угоститељском објекту, који се налази у стамбеној згради, као и начин обављања угоститељске делатности, у зависности од начина услуживања и врсте услуга које се претежно пружају у том угоститељском објекту, у делу који јединица локалне самоуправе ближе уређује својим актом.

КОНТАКТ:

Мејл: Тuristicka.Inspekcija@gu.ni.rs

Tелефон: 018/504555; 018/504758; 018/504560

Адреса: Град Ниш, Градска управа за комуналне делатности и инспекцијске послове, Сектор за инспекцијске послове, Одсек туристичке инспекције, Улица Николе Пашића број 24


ДОКУМЕНТА:

План инспекцијског надзора за 2022.годинуПРОПИСИ:


КОРИСНИ ЛИНКОВИ:

 

 • Министарство трговине, туризма и телекомуникација, Сектор туристичке инспекције ( https://mtt.gov.rs/sektori/sektor-turisticke-inspekcije/ )
 • Министарство трговине, туризма и телекомуникација, Сектор туристичке инспекције, Одељење туристичке инспекције Ниш (https://nis.okrug.gov.rs/practices/ministarstvo-trgovine-turizma-i-telekomunikacija/turisticka-inspekcija/)
 • Град Ниш, Градска управа за имовину и одрживи развој, Сектор за привреду, пољопривреду и заштиту животне средине,
  Одсек за туризам и робне резерве –
  категоризација угоститељских објеката врсте кућа, апартман, соба и сеоско туристичко домаћинство и евидентирање некатегорисаних угоститељских објеката (http://privredanis.freeiz.com/ )
 • Централни информациони систем у области угоститељства и туризам (е -туриста) (eturista.gov.rs)