Управа за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке

image_pdfimage_print


Адреса: Николе Пашића 24
Телефон: 018/504-511
Факс: 018/504-512
Начелник: Миљан Стевановић, дипл. економиста; e-mail: miljan.stevanovic@gu.ni.rs
Заменик начелника: Данијела Спасовић, дипл. економиста; e-mail: danijela.spasovic@gu.ni.rs
Помоћник начелника: Мирјана Радовановић, дипл.економиста; e-mail: mirjana.radovanovic@gu.ni.rs


Управа за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке образована је за област планирања буџета, интерне контроле наменског коришћења буџетских средстава, послова трезора, финансијско-материјалних послова органа Града и градских управа, област утврђивања, наплате и контроле изворних прихода остварених на територији Града и област јавних набавки. У Управи се обављају сви неопходни послови у оквиру наведених области.

Управом руководи начелник, који представља Управу, организује и обезбеђује законито, ефикасно и стручно обављање послова.

Организациона структура:

ОДСЕК БУЏЕТА у оквиру кога се образује група:

  1. Група за планирање буџета.

У овом одсеку припремају се одлуке о буџету града, што обухвата координацију поступка припреме буџета, израду упутства и смерница за припрему буџета, анализу захтева за финансирање корисника, припрему нацрта буџета, контролу плана извршења буџета и други послови.

Шеф Одсека: Озренка Павловић, телефон:018/504-519, е-mail: ozrenka.pavlovic@gu.ni.rs

ОДСЕК ТРЕЗОРА у оквиру кога се образују две групе:

  1. Група за управљање финансијским средствима и дугом и
  2. Група за интерну контролу извршења буџета.

У одсеку за трезор обављају се следећи послови: финансијско планирање, управљање готовинским средствима, послови управљања дугом, управљање финансијским информационим системом, припрема књиговодствене документације и књижење, усаглашавање стања, потраживања и обавеза и друго.

Шеф Одсека: Игор Здравковић, телефон: 018/504-743, е-mail: igor.zdravkovic@gu.ni.rs

ОДСЕК ЗА БУЏЕТСКО РАЧУНОВОДСТВО И ИЗВЕШТАВАЊЕ у оквиру кога се образују две групе:

1.    Група за књиговодство и

2.    Група за обрачун плата, накнада плата  и обраду плаћања.

У Одсеку за финансијске послове обављају се послови обрачуна плата изабраних и постављених лица, запослених у органима, организацијама и службама града, благајнички послови и остали финансијско-материјални послови.

Шеф Одсека: Оливера Николић, телефон: 018/504-745, е-mail: olivera.nikolic@gu.ni.rs

ОДСЕК ЗА УТВРЂИВАЊЕ, НАПЛАТУ И КОНТРОЛУ ИЗВОРНИХ ПРИХОДА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ у оквиру кога се образују групе:

1.    Група за утврђивање изворних прихода локалне самоуправе за правна лица и предузетнике;

2.    Група за утврђивање изворних прихода локалне самоуправе за физичка лица;

3.    Група за наплату изворних прихода локалне самоуправе за правна лица и предузетнике;

4.    Група за наплату изворних прихода локалне самоуправе за физичка лица;

5.    Група за контролу изворних прихода  локалне самоуправе за правна лица и предузетнике

6.    Група за контролу изворних прихода  локалне самоуправе за физичка лица.

У овом одсеку врши се вођење регистра обвезника изворних прихода Града, канцеларијска и теренска контрола, обезбеђење наплате локалних јавних прихода, редовна и принудна наплата локалних јавних прихода, вођење првостепеног управног поступка, пореско књиговодство и други послови у оквиру делокруга пословања.

Шеф Одсека: Нина Илић, телефон: 018/504-789, е-mail: nina.ilic@gu.ni.rs

ОДСЕК  ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ у оквиру кога се образују три групе:

1.    Група за спровођење поступака јавних набавки добара и услуга;

2.    Група за техничку припрему и спровођење поступка  јавних набавки уступања извођења радова и

3.    Група за економско – финансијске послове и послове планирања јавних набавки.

У Одсеку за јавне набавке обављају се административно стручни послови у спровођењу поступка доделе уговора о јавним набавкама, праћење и примена прописа, припрема нормативних аката из области јавних набавки, организација јавних набавки за инвестиције које финансира град Ниш, праћење поступка јавних набавки и други послови у складу за законом и другим прописима.

Шеф Одсека: Милена Танасковић, телефон: 018/504-447, е-mail: milena.tanaskovic@gu.ni.rs


Особе за контакт:

Начелник:

Миљан Стевановић, дипл.економиста
Телефон: 018/504-511

Заменик начелника:
Данијела Спасовић, дипл.економиста

Телефон: 018/504-742

Помоћник начелника:
Мирјана Радовановић, дипл.економиста

Телефон: 018/504-518