Управа за омладину и спорт

image_pdfimage_print
Адреса: ул. Вожда Карађорђа 16
Телефон: 018/504-428
Факс: 018/504-524
Начелник: Горан Ђорђевић
e-mail: goran.djordjevic@gu.ni.rs


Управа за омладину и спорт је у складу са Одлуком о организацији градских управа Града Ниша образована за обављање следећих послова:

 • организација акција превенције и сузбијања коришћења опојних средстава, организовање и спровођење превентивне акције за општу популацију младих,
 • обрађивања услова за реализацију стратешких докумената за потребе младих.
 • подстицање остваривања међународне сарадње која се односи на омладину и промовисање омладинских организација и удружења,
 • давање савета младима за волонтерски рад.
 • праћење друштвеног положаја омладине, рада и остваривања програмских активности, чланица, асоцијација, омладинских удружаења,друштава и савеза који се финансирају или суфинансирају из буџета Града,
 • координације послова хармонизације прописа у области омладинске политике са регулативом Европске уније,
 • сарадња са Канцеларијом за младе у циљу подршке младима за активно учешће у локалној заједници и подизања капацитета омладинских удружења,
 • припреме програма развоја у области спорта и праћења реализације,
 • обезбеђивање вршења оснивачких права над установама и организацијама у области физичке културе и спорта, вршење надзора над законитошћу рада, паћења и обезбеђивања њиховог функционисања.
 • у вези са изградњом, одржавањем и коришћењем спортских објеката у којима се остварују потребе у области спорта на територији Града,
 • обезбеђивања потребних услова за повећање обухвата и квалитета рада са младим спортским талентима,
 • припреме и организације одржавања спортских такмичења и манифестација од значаја за Град,
 • у вези са доделом награда и признања у области спорта,
 • обезбеђивање услова за рад спортских стеручњака у спортским организацијама,
 • финансирања делатности организација, односно удружења у области спорта које је основао Град,
 • планирања, обезбеђивања,евидентирања, праћења и контроле коришћења која Град обезбеђује за задовољавање потреба грађана у области спорта,
 • остваривања програма или делова програма других организација, односно удружења којима се доприноси задовољавању потреба грађана у области спорта на нивоу Града, као и развоју спорта на нивоу Града,
 • и други послови у складу са законом и другим прописима.
 • У складу са Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Управи за омладину и спорт, на који је сагласност дало Градско веће Града Ниша, у Управи су образована два одсека и четири  групе у којима се обављају послови из надлежности Управе.

У Управи постоје следеће организационе јединице:

Одсек за омладину

 • Група за  превенцију болести зависности
 • Група за програмске активности у области омладинске политике

Одсек за спорт

 • Група за правне послове у области спорта
 • Група за финансијске послове у области спорта

Одсек за омладину

У оквиру свог делокруга рада обавља послове везане за праћење потреба младих у локалној заједници и предлагање мера за остваривање њихових потреба. Одсек спроводи активности у области превенције болести зависности у складу са законима, националним и локалним стратешким документима из ове области. У Одсеку се обављају студијско аналитички послови везани за потребе планирања, програмирања и евалуације постигнутих ефеката, стручно-оперативни, финансијско-материјални, правни  и други послови. У саставу одсека за омладину образоване су Група за  превенцију болести зависности и Група за програмске активности у области омладинске политике.

Одсек за спорт

У оквиру свог делокруга рада обавља послове везане за спорт и остваривање потреба и интереса грађана у области спорта у Граду Нишу. У надлежности Одсека је континуирано, структурисано и планско праћење потреба у спорту и доношење програмских аката који омогућавају развој и унапређење спорта. Одсек обавља планске, аналитичке, стручно-оперативне, организационе, финансијско-материјалне, правне  и друге послове везане за праћење рада и обезбеђивање функционисања Установе за физичку културу Спортски центар ”Чаир” као и  спортских организација, струковних савеза и других удружења. У саставу одсека за спорт образоване су Група за правне послове у области спорта и Група за финансијске послове у области спорта.

Седиште Управе за омладину и спорт  је у улици Вожда Карађорђа бр.16,

Управа за омладину и спорт   има  14 запослених, распоређених у складу са Правилником о унутрашњeм уређењу и систематизацији радних места у Управи за омладину и спорт.

Особе за контакт

Начелник – Горан Ђорђевић

телефон: 018/504 428; Факс: 018/504 524;

e-mail: goran.djordjevic@gu.ni.rs

Технички секретар – Верослава Коцић

телефон: 018/504 640; Факс: 018-504 524;

e-mail: veroslava.kocic@gu.ni.rs

Шеф одсека за спорт  – Саша Шагрић

телефон: 018/513 275, Факс: 018 513 276;

е-mail : sasa.sagric@gu.ni.rs

Координатор Групе за финансијске послове у области спорта – Јадранка Стојадиновић,

телефон: 018/504630;   

 е-mail:  jadranka.stojadinovic@gu.ni.rs

Координатор групе за правне послове у области спорта – Весна Стојановић,

телефон: 018/513 276,

е-mail:  vesna.stojanovic@gu.ni.rs

Координатор Групе превенцију болести зависностиИвана Тодоровић,

телефон: 018 519 352;

е-mail:  ivana.todorovic@gu.ni.rs

За поступање по захтевима за приступ информацијама од јавног значаја:

Катица Илић Стојановић, телефон: 018/519-353,

e-mail: katica.ilic-stojanovic@gu.ni.rs