Измена административних процедура – одсек за породицу

image_pdfimage_print
 1. Образац – НЗ-ПО – Захтев за остваривање права на накнаду зараде, односно накнаду плате за време породиљског одсуства.docx
 2. Образац – НЗ-ПОНД – Захтев за остваривање права на накнаду зараде, односно накнаду плате за време породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета.docx
 3. Образац – ОН-ПНД – Захтев за остваривање права на остале накнаде по основу посебне неге детета.docx
 4. Образац – ОН-РНД – Захтев за остваривање права на остале накнаде по основу рођења и неге детета.docx
 5. Образац – РД-1-С-М – Захтев за остваривање права на родитељски додатак мајке која је страни држављанин.docx
 6. Образац – РД-2 – Захтев за остваривање права на родитељски додатак оца.docx
 7. Образац – РД-2-С-О – Захтев за остваривање права на родитељски додатак мајке која је страни држављанин.docx
 8. Образац ДБС – Извештај о боравку деце без родитељског старања у предшколским установама.docx
 9. Образац ДНСП – Извештај о боравку деце корисника новчане социјалне помоћи у предшколским установама.docx
 10. Образац ДСПИ – Извештај о боравку деце са сметњама у развоју и деце са инвалидитетом у предшколским установама.docx
 11. Образац НТ-ПУ-ДБРС – Захтев за признавање права на накнаду трошкова боравка у предшколској установи за децу без родитељског старања.docx
 12. Образац НТ-ПУ-ДНСП – Захтев за признавање права на накнаду трошкова боравка у предшколској установи за децу кориснијка новчане социјалне помоћи.docx
 13. Образац НТ-ПУ-ДСРИ – Захтев за признавање права на накнаду трошкова боравка у предшколској установи за децу са сметњама у развоју и децу са инвалидитетом.docx
 14. Образац РД-1 – Захтев за остваривање права на родитељски додатак мајке.docx
 15. Потврда (о плаћеним доприносима по месецима).docx
 16. Шифра АП ДС. 1-12 ЗАХТЕВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ЈЕДНОКРАТНУ НОВЧАНУ ПОМОЋ НЕЗАПОСЛЕНОЈ ПОРОДИЉИ.docx
 17. Шифра АП ДС. 1-4 Захтев за остваривање права на једнократну новчану помоћ за прво дете.docx
 18. Шифра АП ДС. 1-4-1 Захтев за накнаду дела трошкова приватни вртићи.docx
 19. Шифра АП ДС. 1-4-2 Захтев за регресирање трошкова боравка у предшколској установи за децу са сметњама у развоју.docx
 20. Шифра АП ДС. 1-4-3 Захтев за потпуно регресирање трошкова боравка у Предшколској установи „Пчелица“ Ниш (бесплатан боравак).docx
 21. Шифра АП ДС. 1-5 Захтев за остваривање права на месечну новчану помоћ породици са дуплим близанцима тројкама и четворкама.docx
 22. Шифра АП ДС. 1-9-3 Захтев о чињеницама о којима се води службена ебиденција.docx
 23. Шифра АП ДС. 4-8 Захтев за остваривање права на субвенцију за запошљавање трудница (образац за послодавца).docx
 24. Захтев за издавање потврде о висини прихода породиље за тражени период
 25. OБНОВА_Захтев_за_накнаду_дела_трошкова
 26. Захтев_за_потпуно_регресирање_приватни_вртићи
 27. ОБНОВА_Захтев_за_потпуно_регресирање_приватни_вртићи
 28. ПОТВРДА_О_ПРИМАЊИМА