Секретаријат за омладину и спорт

image_pdfimage_print
Адреса: ул. Вожда Карађорђа 16
Телефон: 018/504-428
Факс: 018/504-524
Секретар: Овлашћено лице за заступање Секретаријата за омладину и спорт је:                      Саша Шагрић
e-mail: Sasa.Sagric@gu.ni.rs

Информатор о раду Секретаријата за омладину и спорт


Секртаријат за омладину и спорт је у складу са Одлуком о   градској управи Града Ниша образован  за обављање следећих послова:

 

 • обезбеђивање услова за спровођење омладинске политике на нивоу

Града;

 • обезбеђивање услова за реализацију стратешких докумената Републике Србије и града у области омладинске политике и спорта, припрема акционих планова за младе  и програма развоја у области спорта и  предлога других прописа  којима се остварује  јавни  интерес  у области  омладинског сектора и спорта,  као и њихово праћење;
 • стручне и административне послове везане за расписивање и спровођење јавних конкурса за пројекте за младе, стипендије ради спортског усавршавања категорисаних спортиста, посебно перспективних спортиста и програма спортских организација, као израда предлога аката из надлежности комисија и других радних тела органа Града;
 • обезбеђивање услова за рад установа као и  вршење оснивачких права над установама преко којих се остварује јавни интерес у области омладинског сектора и спорта, а које су основане од стране Града, вршењe надзора над законитошћу рада, праћењe и обезбеђивањe њиховог функционисања;
 • едукацију удружења младих, удружења за младе и спортских организација за израду програма и пројеката, финансијских планова и правдања у вези њихове реализације;
 • припрема и израда нацрта прописа из надлежности Секретаријата и праћење спровођења тих прописа; израду извештаја, анализа и информација из области омладине и спорта за потребе органа града и других субјеката републичког и локалног нивоа; подстицање и праћење рада удружења младих, удружења за младе и њихових савеза на територији града, стварање услова за изградњу и јачање њихових капацитета и активно учешће у спровођењу омладинске политике;
 • остваривање сарадње са свим субјектима омладинске политике и спорта на нивоу града и  републике, подстицање и остваривање међународне сарадње у области омладинског сектора и спорта и промовисање омладинских  и спортских организација, удружења и савеза;
 • припрему и спровођење програма и мера примарне превенције болести зависности и програма који утичу на смањење ризичног понашања младих, усмерених на заштиту младих од насиља и повећање безбедности, као и унапређивање безбедносне културе међу младима;
 • планирање и обезбеђивање средстава за задовољавање потреба грађана у области спорта кроз финансирање и суфинансирање програма и пројеката спортских организација у областима спорта, као што су: спортска рекреација, предшколски и школски спорт, организовање спортских кампова, одржавања спортских такмичења и манифестација од значаја за град, учешће спортских организација у домаћим и европским клупским такмичењима и другим областима у складу са прописима;
 • евидентирање, праћење и контрола коришћења средстава која Град обезбеђује за финансирање омладинских пројеката, као и задовољавање потреба грађана у области спорта;
 • организацију доделе награда и признања за постигнуте спортске резултате и допринос развоју спорта;
 • израду предлога аката у другостепеном поступку по приговорима спортских организација на акта органа града; предузимање правних радњи за потребе судских и других поступака које пред судовима предузима Правобранилаштво Града Ниша;
 • планирање распореда коришћења спортских објеката у власништву Града и праћење његове реализације; учешће у припреми и реализацији Одлуке о буџету Града;
 • учешће у припреми документације за јавне набавке из надлежности секретаријата.
 • Секретаријат обавља и друге послове у складу са законом и другим прописима.

У Секретаријату за омладину и спорт су  организоване   следеће организационе јединице:

Сектор за правне, финансијске и опште послове у области спорта

Одсек за спорт

 • Група за правне послове у области спорта
 • Група за финансијске послове у области спорта

Одсек за омладину

 • Група за  превенцију болести зависности

Сектор за правне, финансијске и опште послове у области спорта

У оквиру свог делокруга рада обавља  послове везане за  иницирање и предузимање мера из надлежности Града у циљу унапређења стања у области спорта као и друге послове који се односе на праћење и унапређивање стања у области спорта у граду. Обезбеђује услове за реализацију закона, подзаконских аката и стратешких и других докумената Републике Србије и Града у области спорта. Послове везане за  планирање програма и мера  и стварање  услова за бављење грађана спортом,  посебно деце, омладине, жена и особа са инвалидитетом као  и остваривање међународне сарадње у области   спорта. У сектору се обављају нормативно-правни, стручно-оперативни и студијско-аналитички послови који се односе на планирање прихода и расхода Секретаријата и Сектора административно-технички и канцеларијски послови и други послови из делокруга Секретаријата и Сектора у области спорта. У оквиру Сектора је организован као ужа унутрашња организациона јединица Одсек за спорт.

Одсек за спорт

У оквиру свог делокруга рада обавља послове везане за   остваривање потреба и интереса грађана у области спорта у Граду Нишу и реализацију стратетшких докумената, закона и других општих акта у области спорта. У  оквиру својих надлежности Одсек  обезбеђује реализацију програма којима се остварује  јавни  интерес  у области спорта у граду, послове везане за планирање програма и мера  и стварање  услова за бављење грађана спортом,  посебно деце, омладине, жена и особа са инвалидитетом као и обезбеђење услова за задовољавање потреба грађана у области рекреативног спорта и унапређење физичког васпитање деце предшколског узраста и школског спорта. У надлежности Одсека је континуирано, структурисано и планско праћење потреба у спорту и доношење програмских аката који омогућавају развој и унапређење спорта. Одсек обавља планске, аналитичке, стручно-оперативне, организационе, финансијско-материјалне, нормативно-правне и друге послове у области спорта,  као и послове везане за праћење рада и обезбеђивање функционисања Установе за физичку културу Спортски центар ”Чаир”,   и  спортских организација, струковних савеза и других удружења које реализују програме од општег интереса у области спорта у граду. У саставу Одсека за спорт образоване су Група за правне послове у области спорта и Група за финансијске послове у области спорта.

Одсек за омладину

 • У оквиру свог делокруга рада обавља послове везане за обезбеђивање услова за спровођење омладинске политике и стратешких докумената, закона и других  општих аката у области омладинске политике у граду, прати потребе младих у локалној заједници, обавља послове везане за реализацију програма и пројеката којима се остварује јавни интерс у области омладинског сектора у граду. Одсек спроводи мере и активности у области примарне превенције болести зависности и смањења ризичног понашања младих као и програме  који су усмерени  на заштиту младих од насиља и повећање безбедности, као и унапређивање безбедносне културе међу младима. У Одсеку се обављају студијско аналитички послови везани за потребе планирања, програмирања и евалуације постигнутих ефеката, стручно-оперативни, финансијско-материјални, нормативно-правни  и други послови. У саставу Одсека за омладину образоване је Група за  превенцију болести зависности као ужа организациона јединица.

Седиште Секретаријата  за омладину и спорт  је у улици

Вожда Карађорђа бр.16,

Секретаријат за омладину и спорт  тренутно има  12 запослених лица.

 

Особе за контакт у Секретаријату за омладину и спорт:

  Секретар – Саша Шагрић

  Телефон: 018/504 428; Факс: 018/504 524; e-mail:  Sasa.Sagric@gu.ni.rs, 

                                                        

Технички секретар Смиљана Радојковић

Телефон: 018/504 640; Факс: 018/504 524;     e-mail: Smiljana.Radojkovic@gu.ni.rs

Шеф одсека за омладину – Ивана Врачкић,

телефон: 018/ 519 352;   е-mail: Ivana.Vrackic@gu.ni.rs

Шеф одсека за спорт – Предраг Јанчић

Телефон: 018 513 275, Факс: 018/ 513 276;     е-mail: Predrag.Jancic@gu.ni.rs

Шеф Канцеларије за младе – Бојана Пејчић

телефон: 018/504 770;   е-mail:  Bojana.Pejcic @gu.ni.rs

Лице задужено за поступање по захтевима за приступ информацијама од јавног значаја овлашћена је Катица Илић Стојановић, дипломирани правник, телефон: 018/519-353, email: Katica.Ilic.Stojanovic@gu.ni.rs

 

 Лице одговорно за тачност и потпуност података које садржи информатор Секретаријата за омладину и спорт jе секретар Саша Шагрић, Sasa.Sagric@gu.ni.rs

  Лице задужено за сарадњу са новинарима и јавним гласилима у Секретаријату за омладину и спорт је секретар или запослени у Секретаријату кога у конкретном случају овласти секретар Секретаријата. Телефон: 018/ 504-640