Секретаријат за пољопривреду

image_pdfimage_print

 

Адреса: Николе Пашића број 26,

II спрат, 18000 Ниш

Телефон: 018/ 505 – 699
Веб адресa: www.niskoselo.com/

 


Информатор о раду Секретaријата за пољоприврeду


ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НИША ЗА ВОДЕ II РЕДА ЗА 2020. ГОДИНУ


ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ , УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА ЗА ТЕРИТОРИЈУ ГРАДА НИША ЗА 2020. ГОДИНУ

Документ 1

Документ 2


Руководећи запослени у Секретаријату за пољопривреду:

  • Саша Стоиљковић, секретар Секретаријата за пољопривреду
  • Љубиша Стојановић, Руководилац сектора за послове буџетског фонда, за пољопривредну производњу прераду и екологију у пољопривреди
  • Маја Ђорђевић, шеф одсека за пољопривредно земљиште, водопривреду и сеоску инфраструктуру
  • Дејана Раденковић, шеф одсека за послове буџетског фонда за пољопривреду
  • Татјана Балабан, шеф одсека за пољопривредуну производњу, прераду и екологију у пољопривреди

Унутрашња организација Секретаријата за пољопривреду:

  1. СЕКТОР ЗА ПОСЛОВЕ БУЏЕТСКОГ ФОНДА, ЗА ПОЉОПРИВРЕДНУ ПРОИЗВОДЊУ, ПРЕРАДУ И ЕКОЛОГИЈУ У ПОЉОПРИВРЕДИ

 

1а. Одсек за послове буџетског фонда за пољопривреду

1б. Одсек за пољопривредну производњу, прераду и екологију у пољопривреди

 

  1. Одсек за пољопривредно земљиште, водопривреду и сеоску инфраструктуру

Опис надлежности, овлашћења и обавеза Секретаријата

Израда и реализација годишњег Програма заштите, уређења и коришћења државног пољопривредног земљишта на територији Града Ниша;
Издавање решења о промени намене коришћења обрадивог пољопривредног земљишта;
Издавање водних услова, водопривредних сагласности, решења и дозвола за објекте локалног значаја;
Припрема програма за вишенаменско коришћење вода;
Праћење стања у области заштите, коришћења и унапређења пољопривредног земљишта;
Организација и координација рада Пољочуварске службе;
Предузимање мера за отклањање негативних последица и насталих штета од елементарних непогода на пољопривредним културама;
Спровођење студијско-оперативних активности за укрупњивање пољопривредног земљишта;
Израда и реализације Оперативног плана одбране од поплава за воде другог реда на територији Града Ниша;
Израда, реализација и контрола спровођења Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја града;
Израда и реализација планова у складу са програмом коришћења средстава Буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој;
Стручно-административни послови за потребе Буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој;
Контрола наменског коришћења средстава Буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој;
Израда и реализација стратешких докумената и акционих планова за развој пољопривреде и села;
Израда предлога планова за инфраструктурни развој и развој пољопривреде и села;
Давање препорука и стручних савета  у области пољопривреде и руралног развоја;
Праћење и извештавање о сезонским пољопривредним радовима и упозоравање на постојање услова за појаву и развој штетних организама (прогнозно-извештајни систем);
Праћење и спровођење активности на унапређењу еколошких услова на газдинствима и пољопривредном земљишту ради очувања агро-еко система на руралном подручју;
Едукација пољопривредних произвођача, удружења, асоцијација и друштвених група на селу;
Праћење рада пољопривредних произвођача и повезивање са сектором агроекономије и прераде;
Унапређење економских активности на селу, кроз стимулисање приватног предузетништва и подршку непољопривредних активности;
Студијско-аналитички, финансијско-материјални послови у области подстицања пољопривреде, руралног развоја, приватног предузетништва;
Израда предлога за оснивање организација у области пољопривреде и руралног развоја;
Припрема и израда нацрта прописа из надлежности Секретаријата и праћење и спровођење тих прописа;
Учешће у припреми и реализацији Одлуке о буџету Града
Учешће у припреми документације за јавне набавке из надлежности Секретаријата

 

У Одсеку за пољопривредно земљиште, водопривреду и сеоску инфраструктуру обављају се студијско-аналитички, документациони и статистичко-евиденционих послови везани за развој и ревитализацију села, у контексту руралног развоја и опште друштвене транзицију; припреме и реализације програма, стратегија и оперативних планова руралног развоја; прикупљају и систематизују подаци о расположивим потенцијалима у циљу стварања информационе базе за планирање руралног развоја.

Контакт особа из Секретаријата за пољопривреду, у вези напред наведених послова и услуга је Маја Ђорђевић, 018 50 56 95.

У Одсеку за послове буџетског фонда за пољопривреду обављају се стручнии, оперативни, организациони, административни и финансијско-технички послова за потребе Буџетског фонда за развој пољопривреде, за обављање финансијско-административних послова и  за обављање међусобно повезаних послова од општег значаја за рад и функционисање Секретаријата у систему Градске управе, као и послова везаних за пружање помоћи пољопривредним произвођачима и другим субјектимау агросектору у агробизнис планирању.

Контакт особа из Секретаријата за пољопривреду у вези напред наведених послова и услуга је Dejana Radenković 018 505 696.

У Одсеку за пољопривредну производњу, прераду и екологију у пољопривреди, обављају се студијско-аналитички, документациони и статистичко-евиденциони послови везани за праћење стања у области прљопривредне производње, прераде и екологије у пољопривреди.  У Oдсеку се обављају саветодавно-развојни послови везани за пољопривредну производњу, односно развој  биљне и животињске производње, за прераду пољопривредних производа и екологију у пољопривреди; припремање и праћење реализације програма мера и производних услова у наведеним областима; праћење стања у области заштите биља; праћење ефеката програма у области примарне пољопривредне производње и давање предлога мере за њихово спровођење; праћење стања у области прехрамбене индустрије, и остваривање производње по појединим групацијама; сагледавање усклађености примарне пољопривредне производње са изграђеним капацитетима и степеном њиховог коришћења; праћење и анализирање мера текуће и развојне пољопривредне политике и њихов утицај на економски положај агро-индустријског комплекса у целини.

Контакт особе из Секретаријата за пољопривреду, у вези напред наведених послова и услуга је Tatjana Balaban 018 505 695