Управа за имовину и инспекцијске послове

image_pdfimage_print
Адреса: Николе Пашића 24
Телефон: 018/504-444
Начелник: Љубиша Јанић,  e-mail: jaljubisa@gu.ni.rs
Заменик начелник: Срђан Лакетић,  e-mail: Srdjan.Laketic@gu.ni.rs
Руководилац сектора за област правни и општи послови и послови преузимања и привременог чувања ствари у државној својини :

Маја Илић,  e-mail: Мaja.Ilic@gu.ni.rs

Руководилац сектора за област имовинско  правни послови: Мирослав Рајковић,  e-mail: rajmiroslav@gu.ni.rs
Руководилац сектора за област пословни простор и стамбени  послови : Љиљана Крстић,  e-mail: Ljiljana.Krstic@gu.ni.rs
Руководилац сектора за област инспекцијски  послови: Миљан Анђелковић,  e-mail: Miljan.Andjelkovic@gu.ni.rs 

Ради обављања послова из делокруга Управе, полазећи од врсте послова и потребе да се на функационалном принципу обезбеди обављање међусобно повезаних послова, образују се организациони делови по областима са одређеним бројем одсека и група и то:


ОДСЕК ЗА ПРАВНЕ, ОПШТЕ И ИЗВРШНЕ ПОСЛОВЕ


ОРГАНИЗАЦИОНИ ДЕО ЗА ОБЛАСТ: ПРАВНИ И ОПШТИ ПОСЛОВИ И ПОСЛОВИ ПРИНУДНОГ ИЗВРШЕЊА РЕШЕЊА О УКЛАЊАЊУ ОБЈЕКАТА

Одсеци:

 • Одсек за правне и опште послове,
 • Одсек за послове преузимања и привременог чувања ствари у државној својини

ОРГАНИЗАЦИОНИ ДЕО ЗА ОБЛАСТ: ИМОВИНСКО-ПРАВНИ ПОСЛОВИ

Одсеци:

 • Одсек за имовинско-правне послове експропријације и конверзију права коришћења на неизграђеном грађевинском земљишту,
 • Одсек за управљање и администрирање грађевинског земљишта у својини Града.

 ОРГАНИЗАЦИОНИ ДЕО ЗА ОБЛАСТ: ПОСЛОВНИ ПРОСТОР И СТАМБЕНИ ПОСЛОВИ

Одсеци:

 • Одсек за пословни простор, и
 • Одсек за стамбене послове.

ОРГАНИЗАЦИОНИ ДЕО ЗА ОБЛАСТ: ИНСПЕКЦИЈСКИ ПОСЛОВИ И ПОСЛОВИ ПРИНУДНОГ ИЗВРШЕЊА

Одсеци:

 • Одсек грађевинске инспекције и
 • Одсек за контролу и надзор над радом комуналних инспекција градских општина
 • Одсек инспекције за путеве и саобраћајне инспекције
 • Одсек инспекције за заштиту животне средине и
 • Одсек за послове принудног извршења решења.

 ВРСТЕ ПОСЛОВА


Одсек за правне и опште послове обавља следеће послове:

 • припрема нацрте и предлоге општих нормативних аката и појединачних аката,
 • ради по жалбама на решења и закључке у првом степену и о томе даје начелно мишљење са предлогом за даље вођење поступка,
 • даје начелно мишљење о спровођењу обавезних мера и упутства по решењима другостепеног органа и пресуда Врховног суда Србије када се првостепена решења и закључци поништавају или укидају,
 • израђује нацрте другостепених решења за градско веће по жалбама на решења и закључке о правима и обавезама грађана, предузећа и установа у управним стварима из надлежности Града,
 • пружа стручну помоћ инспекторима у вођењу управног поступка,
 • израђује обавештења и изјашњења на тражење Општинског јавног тужилаштва,
 • уда и Републичких органа у поступку поднетих пријава за кривично дело, привредни преступ и прекршајни поступак,
 • израђује одговоре на тужбе странака у поступку и припрема доставу списа предмета општинском јавном првобранилаштву и судовима код вођења судских спорова,
 • врши геодетско-техничке послове за потребе управе
 • врши стручне и техничке послове при вођењу дисциплинског поступка против запослених у управи,
 • врши послове процене вредности грађевинског земљишта и праћење инвестиционог одржавања непокретности,
 • по овлашћењу начелника заступа управу пред судским и другим органима у споровима из надлежности управе,
 • води евиденцију и архивирање предмета по уредби и упутству о канцеларијском пословању,
 • води радно време запослених у управи и о томе даје месечни извештај за обрачун и исплату запослених,
 • води евиденцију о коришћењу годишњих одмора и других одсуства,
 • израђује решења за коришћење годишњих одмора,
 • води евиденцију изречених новчаних казни и других мера у кривичном поступку, поступку привредног преступа и прекршајном поступку, израђује и изјављује жалбе и
 • врши операторске послове на изради решења, закључака и других аката за потребе управе.

Шеф Одсека: Зоран Веселиновић тел: 018/504-557


Одсек за економске послове из области рада управе и послове преузимања и привременог чувања ствари у државној својини:

 • преузима и привремено чува ствари у државној својини које је Република Србија стекла у својину, наслеђем, поклоном, једностраном изјавом воље, на основу одлуке надлежног државног органа,
 • у поступку принудне наплате пореза и стечајном поступку (у даљем тексту:ствари)
 • сачињава записник о преузимању ствари,
 • даје понуду за храну и ствари подложне кварењу, социјалним здравственим и културним установама, уставновама ученичког и студентског стандарда и другим организацијама у овим областима, а уколико се не искаже потреба,  у прописаном року за овим стварима, оглашава њихову продају,
 • врши попис ствари по врсти, количини и вредности ствари,
 • чува о свом трошку ствари до одређивања њиховог корисника,
 • обавештава Дирекцију за имовину Републике Србије о стицању односно преузимању ствари,
 • врши продају ствари и обавља послове у вези са продајом ствари, пдложних кварењу,
 • обавља и друге послове у вези са преузимањем и чувањем државне имовине.

Шеф Одсека: Војкан Ђорђевић тел: 018/504-495


 Одсек за имовинско-правне послове експропријације, конверзију права коришћења на неизграђеном грађевинском земљишту:

 • експропријацију непокретности,
 • административни пренос непокретности,
 • непотпуну експропријацију
 • утврђивање службености пролаза,
 • поништај решења о експропријацији (деекспропријација),
 • поништај решења о изузимању градског грађевинског земљишта које је изузето до 13.5.2003.године а није приведено намени,
 • конверзију права коришћења на неизграђеном грађевинском земљишту које је стечено ради изградње до 13.маја 2003.године у право својине, уз накнаду,
 • послове праћења и евидентирања уписа државне имовине,
 • издавања уверења о чињеницама о којима се води службена евиденција,
 • враћања утрина и пашњака селима на коришћење и враћање имовине задругама
 • поступак уписа права јавне својине Града Ниша на непокретностима;
 • поступак уписа права јавне својине Града Ниша на непокретностима које су корисништво јавних предузећа чији је оснивач Град Ниш
 • израда аката у поступку прибављања и отуђења непокретности у јавној својини Града
 • обавља послове везане за поступак уписа јавне својине на непокретностима, које су корисништво јавних установа чији је оснивач Град Ниш
 • вођење евиденције о стању, вредности и кретању средстава у јавној својини коју користи Град Ниш, као и посебне евиденције непокретности о јавној својини Града Ниша
 • достављање података из евиденција о праву коришћења и праву својине на непокретностима у јавној својини Града, Дирекцији за имовину Републике Србије.

Шеф Одсека: Светлана Петковић, тел: 018/504-642


Одсек за управљање и администрирање грађевинског и пољопривредног земљишта у својини  Града обавља следеће послове:

 • стварање базе података о земљишту чији је власник односно корисник  Град,
 • отуђење и давање у закуп грађевинског  земљишта у својини Града јавним надметањем
 • отуђење и давање  у закуп грађевинског земљишта у својини  Града непосредном погодбом,
 • утврђивања земљишта за редовну употребу објекта и формирање грађевинских парцела
 • утврђивања престанка права коришћења,
 • конверзија права коришћења у право својине уз накнаду,
 • евидентирање грађевинског земљишта у својини Града

Шеф Одсека: Весна Цакић тел: 018/504-641


 Одсек за пословни простор обавља следеће послове:

 • врши послове управљања и располагања пословним простором Града у државној својини,
 • води евиденцију пословног простора и евиденцију о закљученим уговорима,
 • припрема предлоге решења, уговора и анексе уговора о давању у закуп на коришћење и располагање пословног простора,
 • предузима мере за испуњавање уговорних обавеза и обавља стручне послове за рад комисије за давање у закуп пословног простора,
 • води књиговодствену евиденцију о приходима оствареним о закупу пословног простора,
 • обрачунава и фактурише закупнину и комуналне трошкове за пословни простор у зградама месних канцеларија,
 • одржава пословни простор који није дат у закуп или на коришћење, и
 • врши надзор у поступку адаптације и реконструкције простора и процењује висину средстава уложених у адаптацију простора.

Шеф Одсека: Јелена Лилић, тел: 018/504-645


Одсек за стамбене послове обавља следеће послове:

 • послови у вези откупа и закупа станова којим располаже град Ниш,
 • врши управни надзор над радом ЈП “Ниш стан”,
 • води евиденцију о откупљеним становима датим у закуп и
 • даје сагласност на промену носиоца права закупа.

Шеф Одсека: Марина Јовановић, тел: 018/504-644


Одсек грађевинске инспекције обавља следеће послове:

 • врши контролу над радом инвеститора, извођача радова и осталих учесника у изградњи објеката за које одобрење издаје општина, односно Град,
 • контролише примену прописа, техничких норматива и стандарда о изградњи објеката,
 • врши преглед пројектне документације и проверава да ли се објекат гради према одобрењу за градњу и главним пројектом,
 • врши откривање, евидентирање и контролу бесправно започетих објеката,
 • води управни поступак, доноси и извршава решења о рушењу,
 • врши надзор над коришћењем објеката и налаже издавање употребне дозволе,
 • предузима мере у случају опасности и безбедности коришћења објеката,
 • предузима мере у вези са објектима склоним паду,
 • контролише да ли извођачи радова на градилишту воде Грађевински дневник и књигу инспекције,
 • врши послове утврђивања статуса објеката на захтев ЈП “Дирекција за изградњу Града Ниша” над објектима који се налазе на будућим трасама пута и других саобраћајница,
 • подноси пријаве за учињено кривилно дело, привредни преступ и прекршај када утврди повреду прописа код изградње објеката и предизима друге законом прописане мере и
 • врши контролу одржавања стамбених зграда и станова у складу са Законом о одржавању стамбених зграда а на основу Закључка Градског већа.

Шеф Одсека: Гордана Б. Стевановић тел: 018/504-558


Одсек за контролу и надзор над радом комуналних инспекција градских општина обавља следеће послове:

 • контролише и врши надзор над радом комуналних инспекција градских општина у складу са Статутом и градским прописима,
 • прати да ли се комуналне делатности обављају на основу закона и прописа донетих на основу закона,
 • прати рад и пружа стручну помоћ комуналној инспекцији градске општине у контроли стања комуналних објеката, уређаја и инсталација, пружања услуга у складу са Законом и одлукама и обављању других послова из њихове надлежности,
 • даје стручна обавештења и мишљења и предузима друге мере којима се обезбеђује јединствено поступање у вршењу комуналног инпекцијског надзора на територији Града,
 • обавештава начелника Управе о уоченим недостацима у обављању инспекцијског надзора комуналне инспекције градске општине ради предузимања мера на њиховом отклањању и тражи објашњења од комуналне инспекције градске општине о разлозима за такво поступање, односно непоступање и
 • прати извештаје о извршеном надзору и предузетим мерама комуналне инспекције градске општине.

Шеф Одсека: Бобан Златковић тел: 018/504-560


Одсек инспекције за путеве и саобраћајне инспекције обавља следеће послове:

Инспекција за путеве обавља следеће послове:

 • врши инспекцијски надзор над изградњом, реконструкцијом, одржавањем и заштитом општинских путева и улица,
 • контролише техничку и другу документацију за изградњу, реконструкцију и одржавање путева, њихових делова и путних објеката,
 • врши инспекцијски надзор над стањем општинских путева и спроводи мере заштите,
 • врши инспекцијски надзор над правилним одржавањем општинских путева по техничким и другим прописима којима се осигурава способност пута за безбедан и несметан саобраћај,
 • врши инспекцијски надзор у погледу примене техничких прописа и норматива приликом извођења радова при изградњи, реконструкцији и одржавању путева и улица,
 • наређује отклањање недостатака на општинском путу којима се угрожава или може бити угрожена безбедност саобраћаја,
 • изриче меру забране употребе пута ако не испуњава законом прописане мере,
 • наређује рушење и уклањање цевовода, водова, инсталација, депонија отпада, засада, дрвећа, натписа, ограда постављених у заштитном појасу пута супротно законским мерама и
 • подноси прекршајне пријаве када утврди повреду прописа из Закона и одлука донетих на основу Закона и предизима друге законом прописане мере.

Саобраћајна инспекција обавља следеће послове:

 • врши контролу градског и приградског превоза путника,
 • врши контролу ванлинијског превоза ствари и путника,
 • врши контролу превоза за сопствене потребе,
 • врши контролу ауто-такси превоза,
 • утврђује испуњеност услова за обављање ауто-такси превоза,
 • доноси решења о испуњености услова за обављање ауто-такси превоза,
 • забрањује превоз и употребу саобраћајних средстава, ако се исти обавља супротно прописима,
 • искључује возило, одузима саобраћајну дозволу и регистарске таблице уколико се јавни превоз, односно превоз за сопствене потребе обавља противно одредбама закона и
 • подноси прекршајне пријаве када утврди повреду прописа из Закона и одлука донетих на основу Закона и предизима друге законом прописане мере.

Шеф Одсека: Душица Јанојлић, тел: 018/504-765


Одсек инспекције за заштиту животне средине обавља следеће послове:

 • врши контролу заштите животне средине над објектима за које одобрење за градњу издаје општина, односно град,- врши контролу испуњености прописаних услова за почетак обављања делатности привредних друштава и предузетника у погледу заштите животне средине,
 • врши контролу мера за заштиту од буке од извора који се стављају у промет,
 • врши контролу загађивача ваздуха са мерама за отклањање аеро загађења,
 • врши контролу инспекцијског надзора над активностима сакупљања и транспорта инертног и неопасног отпада, односно над радом постројења за складиштење, третман и одлагање инертног и неопасног отпада за које Град издаје дозволу на основу закона,
 • налаже израду Студија о процени утицаја на животну средину за пројкте прописане Уредбом ВРС,
 • уређује интегрални систем заштите животне средине у циљу добијања интегралног катастра загађивача (ИКЗ),
 • води управни постпак, доноси и извршава решења и
 • -подноси прекршајне пријаве када утврди повреду прописа из Закона и одлука донетих на основу Закона и предизима друге законом прописане мере.

Шеф одсека: Др Славиша Радуловић тел: 018/504-751


Одсек за послове принудног извршења решења о уклањању објеката обавља следеће послове:

 • врши послове извршења извршних и коначних решења о уклањању објеката, односно његовог дела,
 • обавља прегледе објекта ради утврђивања начина извршења,
 • врши процену радне снаге и механизације за спровођење извршења,
 • предлаже програм извршења и утврђује динамику извршења,
 • врши послове процене вредности грађевинског земљишта и праћење инвестиционог одржавања непокретности,
 • сачињава записнике о принудном извршењу односно уклањању објеката односно његовог дела и о томе води евиденцију,
 • сарађује са јавним предузећима, привредним друштвима, службама и органима који учествују у пословима принудног извршења и обезбеђује присуство припадника Министарства унутрашњих послова ради омогућавања спровођења решења о уклањању објекта односно његовог дела,
 • утврђује трошкове принудних извршења (трошкови радне снаге, механизације и др.) и
 • даје захтев Градском јавном првобранилаштву за судско извршење новчаних потраживања код принудног извршења решења од извршеника.

Шеф Одсека: Светлана Стојић, тел: 018/504-562


Особе за контакт:

Начелник:

Љубиша Јанић

Телефон: 018/504-441

Заменик начелника:

Срђан Лакетић

Телефон: 018/504-451

Помоћник начелника:

Маја Илић

Телефон: 018/504-561

Помоћник начелника:

Марлена Чуљковић

Телефон: 018/504-442

Помоћник начелника:

Љиљана Крстић

Телефон: 018/504-644

Помоћник начелника:

Миљан Анђелковић

Телефон: 018/504-553