Стара организација Градске управе Града Ниша

image_pdfimage_print

ГРАДСКА УПРАВА

Начелник Градске управе града Ниша: Љубиша Јанић, дипл.правник

Контакт тел: 018/505 – 511

e-mail: Ljubisa.Janic@gu.ni.rs

 

Градска управа града Ниша, као јединствени орган града, врши изворне послове Града Ниша утврђене Уставом, законом и Статутом Града Ниша, као и законом поверене послове државне управе.

Надлежности Градске управе:

1) припрема нацрте прописа и других аката које доноси скупштина града, градоначелник и градско веће;

2) извршава одлуке и друге акте скупштине града, градоначелника и градског већа;

3) решава у управном поступку у првом степену о правима и дужностима грађана, предузећа, установа и других организација у управним стварима из надлежности Града;

4) обавља послове управног надзора над извршавањем прописа и других општих аката скупштине града;

5) извршава законе и друге прописе чије је извршавање поверено граду;

6) обавља стручне и друге послове које утврди скупштина града, градоначелник и градско веће;

Градску управу чине организационе јединице (секретаријати, службе и комунална полиција као посебна организација). Руководиоце организационих јединица (секретаре, шефове служби и начелника комуналне полиције) поставља начелник Градске управе.

Унутрашња организација Градске управе

 Секретаријати

II    Посебна организација

 III  Стручне службе


АКТИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ:


Програм уклањања објеката (печатирани документ)