Служба за јавне набавке

image_pdfimage_print
Адреса: Ул. Николе Пашића бр. 28, други спрат, K201, K202 и K204, 18000 Ниш
Радно време: 07:30-15:30 радним данима
Телефон:  018/505 – 541, 018/505 – 543, 018/505-544
Шеф службе: Александра Матић, дипл. правник, тел: 018/505-541, е-mail: Aleksandra.Matic@gu.ni.rs

Информатор о раду Службе за јавне набавке


Служба за јавне набавке као посебна стручна Служба обавља послове који се односе на: економско финансијске послове; послове планирања и испитивања тржишта, за централизоване јавне набавке; финансијске послове у вези израде и праћења реализације планова и програма из надлежности Градске управе; сачињавање нацрта планова јавних набавки директних буџетских корисника; води јединствену електронску евиденцију добављача; пружа стручну помоћ корисницима буџетских средстава у изради планова набавки, и извештаја, административно стручним пословима у планирању, спровођењу поступка и доделе уговора о јавним набавкама за добра, услуге и радове; праћење и примена прописа који регулишу област јавних набавки; припрему нормативних аката из области јавних набавки; послове сарадње са органима који у оквиру своје надлежности примењују прописе из области јавних набавки; поступак по захтеву за заштиту права понуђача и други послови у складу са законом и прописима којима се уређују јавне набавке, за потребе Градске управе; нормативно – правне и управно правне послове; саветодавне, административно – техничке и организационе послове; друге послове везане за спровођење поступака јавних набавки за потребе Градске управе; послове пружања стручне помоћи корисницима буџетских средстава у поступцима јавних набавки; послове централизованих јавних набавки у складу са посебном решењем Градоначелника , којим се утврђује списак наручилаца за које се спроводе централизоване јавне набавке; послове израде плана централизованих јавних набавки Службе; прикупљања података о потребама и контроле предлога потреба од организационих јединица Градске управе, установа, јавних комуналних предузећа, осталих предузећа и организација чији је оснивач град Ниш, а у вези са спровођењем јавних набавки које се централизовано спроводе у смислу усклађености са финансијским плановима организационих јединица; сачињавања извештаја о извршењу плана централизованих набавки на основу прикупљених извештаја о реализацији централизованих набавки; спровођења поступака централизованих јавних набавки ради закључивања оквирног споразума или додељивања уговора за потребе организационих јединица Градске управе града Ниша, установа, јавних комуналних предузећа, осталих предузећа и организација чији је оснивач Град Ниш, за набавне категорије које су актом који доноси Градоначелник утврђене за централизовано спровођење; прибављање потребних овлашћења и сагласности за покретање поступака јавних набавки добара, услуга и радова; доношење одлука о покретању поступака јавних набавки добара, услуга и радова; израда конкурсних документација; израда и достављање огласа, ради оглашавања јавних набавки добара, услуга и радова; спровођење поступака; предлагање, односно доношење одлуке о додели уговора; предлагање, односно доношење одлуке о обустави поступака јавних набавки добара, услуга и радова; израда извештаја о спроведеним поступцима јавних набавки добара, услуга и радова; сарадња са органима који у оквиру своје надлежности примењују прописе из области јавних набавки; други послови у вези делокруга рада Службе; припремање нацрта интерних аката из области јавних набавки; ванредна контрола планова и спровођења поступака јавних набавки установа, јавних комуналних предузећа, осталих предузећа и организација чији је оснивач Град Ниш, по налогу; сачињавање извештаја о спроведеној редовној и ванредној контроли.

Служба обавља и друге послове у складу са законом и другим прописима.

Радно време Службе за јавне набавке је од 7:30 – 15:30 часова.

Служба за јавне набавке ради са директним и индиректним корисницима буџета, а комуникација се у поступку јавне набавке врши путем Портала јавних набавки, односно путем поште, курирске службе и електронским путем – слањем електронске поште, у складу са одредбама Закона о јавним набавкама и упутством за коришћење Портала јавних набавки, члан 44 Закона о јавним набавкама (”Службени гласник РС”, број 91/2019).

Организациона структура Службе за јавне набавке

Организационе унутрашње јединице Службе су сектор и група у оквиру сектора.

Сектором руководи руководилац сектора, групом руководи координатор групе.

Сектор за  послове централизованих јавних набавки и јавних набавки директних и индиректних корисника буџета

Руководилац сектора: Гордана Крутил, дипл. грађ. инжењер.

Телефон: 018/505-543; е-mail: Gordana.Krutil@gu.ni.rs

Група за за спровођење поступака јавних набавки добара и услуга

Координатор групе је: Ивана Стојановић

Телефон: 018/505-543; е-mail: Ivana.Stojanovic@gu.ni.rs

Информатор о раду пружа детаљније информације о раду Службе.

 

Контакт особе:

Шеф Службе: Александра Матић, дипл. правник,

е-mail: Aleksandra.Matic@gu.ni.rs

Руководилац сектора: Гордана Крутил, дипл. грађ. инжењер.

е-mail: Gordana.Krutil@gu.ni.rs

Координатор групе: Ивана Стојановић

е-mail: Ivana.Stojanovic@gu.ni.rs