Управа за пољопривреду и развој села

image_pdfimage_print
Адреса: Кеј Мике Палигорића 18а
Телефон: 018/505 699
Факс: 018/290 243
Начелник: Саша Стоиљковић, дипломирани економиста
Помоћник начелника: Игор Ђорђевић, дипл. инж. пољопривреде
Заменик начелника: Љубиша Стојановић, дипломирани инжењер пољопривреде


НАДЛЕЖНОСТИ УПРАВЕ:

 • израда и реализација годишњег Програма заштите, уређења и коришћења државног пољопривредног земљишта на територији Града Ниша,
 • санација, уређење или реватилизација пољских путева,
 • издавање решења о промени намене коришћења обрадивог пољопривредног земљишта,
 • организација и координација Пољочуварске службе,
 • заштита земљишта и предузимање мера за отклањање негативних последица и насталих штета од елементарних непогода на пољопривредним културама,
 • утврђивање водних услова, издавање водних сагласности и дозвола за објекте од локалног значаја
 • израда и реализација Оперативног плана за воде другог реда на територији Града Ниша,
 • саветодавно развојни послови у области пољопривреде и руралног развоја,
 • израда стратешког и акционог плана за развој села и његова примена,
 • студијско-аналитички и финансијско-материјални послови за развој пољопривреде и села,
 • студијско – аналитички и финансијско – материјални послови за инфраструктурни развој села,
 • послови истраживања у области развоја села,
 • управљање и координација пројектима у пољопривреди и руралном развоју,
 • послови у области заштите животне средине на сеоском подручју,
 • послови одржавања карантина за животиње,
 • други послови у складу са законом и другим прописима.

ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА:

Стручна служба Фонда за развој пољопривреде је образована је за обављање стручних, оперативних, организационих, административних и финансијско-техничких  послова за потребе Фонда за развој пољопривреде.

У овој служби се врши израда годишњег Програма Фонда, припремање извештаја, одлука и елемента за уговоре, праћење његове реализације, утврђивање буџета и финансијског  плана за предвиђене активности, као и послови финансијског-рачуноводства. Служба припрема програме едукација за удружене и индивидуалне пољопривреднике, даје препоруке и савете, организује стручна предавања, семинаре и радионице из области пољопривреде и руралног развоја.

Одсек за пољопривредно земљиште и водопривреду је образован за обављање студијско-аналитичких, документационих и статистичко-евиденционих послова из области заштите, коришћења и унапређења пољопривредног земљишта. Као један од поверених послова, овај одсек врши ревитализацију атарских путева, прати остваривање средстава од коришћења пољопривредног земљишта у државној својини, стара се о предузимању мера за искоришћавање и заштиту земљишта и врши надзор над радом Пољочуварске службе. У Одсеку се врше послови везани за издавање решења о промени намене коришћења обрадивог пољопривредног земљишта, давања у закуп земљишта, утрина, пашњака као и послови везани за  комасацију. Одсек припрема и спроводи програм сузбијања и уништавања коровске биљке амброзија.

У оквиру Групе за водопривреду, врши се издавање водопривредних услова, сагласности и дозвола за објекте и радове, припрема се програм коришћења средстава из буџета Града намењених за коришћење вода, израђује се и спроводи Оперативни план одбране од поплава  за воде II реда за територију Града Ниша.

Одсек за пољопривредну производњу, прераду  и агроекономију је образован за обављање послова везаних за праћење стања у области биљне и сточарске  производње. Одсек припрема и прати остваривање програма и производних услова у наведеним областима; даје препоруке вези заштите биља; прати остваривање програма везаних за примарну пољопривредну производњу и предлаже мере за њихово спровођење. Један од задатака је сарадња са прехрамбеном индустријом и повезивање пољопривредника са сектором прераде ради усклађивања примарне производње са постојећим индустријским капацитетима; Одсек анализира мере текуће и развојне економске политике и њихов утицај на економски положај агроиндустријског комплекса у целини. Запослени у овом одсеку непосредно на терену врше саветовање произвођача и упознају их најновијим достигнућима из области узгоја животиња и гајења биља. У оквиру Одсека се врше послови организације промотивних манифестација, информативних  кампања, сајмова и изложби.

Одсек за одрживи рурални развој је образован за обављање разнородних послова везаних за свеукупно побољшање услова живота на селу.

Ради на образовању и координацији локалних акционих група, прати програме пољопривредне политике и политике руралног развоја ЕУ; остварује сарадњу и координацију са надлежним органима Републике, градова и општина, учествује у припреми и спровођењу пројектних активности националних и иностраних донатора и инвеститора.

Одсек обавља утврђене послове кроз  редовно праћење доступних претприступних фондова и програма ЕУ, израђује и реализује развојне пројекте. Прати и анализира стање заштите животне средине на селу, стара се о заштити природних ресурса пољопривредне производње, биодиверзитета, флоре и фауне; прати област алтернативних извора енергије.

Одсек обавља послове  везане за развој руралне инфраструктуре, и то: комуналне, образовно-информатичке и производно економске; припрема и израђује програме пројектовања и изградње инфраструктурних решења; прикупља и обрађује податке и прати стање комуналне опремљености сеоских средина као и социјално, зрдавствено, образовно, демографско и информатичко стање у руралним срединама.


Контакт телефони:

018/505 699 технички секретар

018/505 691 помоћник начелника

018/505 696 Стручна служба Фонда за развој пољопривреде

018/505 697 Одсек за одрживи рурални развој

018/505 676 Одсек за пољопривредну производњу, прераду и агроекономију

018/ 505 694 Одсек за пољопривредно земљиште и водопривреду

Детаљније се можете информисати на интернет адреси:  www.niskoselo.com