Секретаријат за озакоњење

image_pdfimage_print
Адреса: Ниш, ул. Генерала Транијеа бр. 10.
Телефон: 018/504-669
Факс: 018/504-465
Радно време: од 7.30 до 15.30 часова, сваког радног дана (понедељак-петак)
Секретар: Милан Николић, дипл. инж. грађ. Тел: 018 – 504 662; Е-mail: nimilan@gu.ni.rs
Помоћник секретара: Марко Ћирић, дипл. правник Тел: 018 – 504 663

Информатор Секретаријата за озакоњење


 

Према структури секретаријат има једну унутрашњу организациону јединицу:

– Сектор за озакоњење објеката (Одсек за озакоњење објеката, Група за озакоњење објеката)

Одсеком за озакоњење објеката руководи шеф одсека Соња Игић, дипл. инж. грађ. Тел. 018-504661; Е-mail: sonja.igic@gu.ni.rs.

Организациона шема Секретаријата за озакоњење

Организациона шема Секретаријата за озакоњење


Опис функција старешина

Секретаријатом руководи секретар, који одговара за рад Секретаријата, организује рад Секретаријата, стара се о правилном распореду послова и извршавању радних дужности запослених. Секретар је одговоран начелнику Градске управе и Градоначелнику за рад и законито и благовремено обављање послова секретаријата.

Секретар Секретаријата има jедног помоћника који руководи сектором и који за свој рад одговара секретару, радом одсека руководи шеф одсека.

Опис поступања у оквиру надлежности, овлашћења и обавеза

Секретаријат за озакоњење обавља послове из своје надлежности утврђене Статутом Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 88/2008 и 143/2016) и Одлуком о Градској управи града Ниша („Службени лист Града Ниша“, бр. 143/2016).

Административни поступак се покреће предајом поднесака непосредно или, поштом.

Ближе информације се могу добити на сајту Града Ниша https://www.gu.ni.rs/ и страници Секретаријата за озакоњење https://www.gu.ni.rs/gradska-uprava/gradska-uprava-grada-nisa/sekretarijat-za-озакоњење/ где се могу преузети обрасци за процедуре које Секретаријат спроводи. У сваком обрасцу је прописана неопходна документација за решавање поступка.

Навођење прописа

  • Закон о озакоњењу објеката („Сл. гласник РС“ бр. 96/2015)
  • Закон о заштити од пожара („Сл. гласник РС“ бр. 111/2009 и 20/2015)
  • Одлука о одређивању максималне спратности објеката на територији Града Ниша у поступку озакоњења објеката („Сл. лист града Ниша“ бр. 105/2015)
  • Одлука о грађевинском земљишту („Сл. лист града Ниша“ бр. 18/2016)

Услуге које Секретаријат пружа заинтересованим лицима

Секретаријат за озакоњење спроводи административне поступке који су објављени на сајту Секретаријата https://www.gu.ni.rs/gradska-uprava/gradska-uprava-grada-nisa/sekretarijat-za-ozakonjenje/. У вези са тим, објављени су подаци о поступку и неопходној документацији у складу са Законом о озакоњењу.

Секретаријат, по захтеву странке, и по службеној дужности, издаје решења о озакоњењу објеката.

Жалба на решење које доноси Секретаријат за озакоњење, уколико подносиоци нису задовољни одлуком овог органа, могу се поднети у роковима који су прописани Законом о озакоњењу. Жалба на решење подноси се Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре (другостепени орган) преко Секретаријата за озакоњење.