Послови који се обављају у Служби начелника Градске управе

image_pdfimage_print


Служба начелника Градске управе обавља стручне послове у остваривању надлежности и овлашћења начелника Градске управе који се односе на:
праћење остваривања надлежности и обављања послова из делокруга организационих јединица Градске управе и јединица у њиховом саставу; обезбеђивање координације рада организационих јединица Градске управе кроз остваривање сарадње организационих јединица Градске управе; праћење и усклађивање активности организационих јединица Градске управе у поступку усаглашавања прописа града и покретање иницијативе за одговарајуће промене; припрему нацрта одлуке о Градској управи;унапређење организације рада и модернизацију Градске управе; унапређење односа Градске управе према грађанима и правним лицима који се обраћају Градској управи; послове управљања људским ресурсима, који се односе на: стручне послове у поступку запошљавања и избора кандидата; припрему предлога Кадровског плана и Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места; организацију стручног усавршавања службеника; процену ефеката спроведених обука; анализу потреба за обуком и додатним образовањем сваког службеника; припрему предлога годишњег Програма стручног усавршавања службеника и предлога финансијског плана за извршавање годишњег Програма стручног усавршавања; анализу резултата и праћење ефеката оцењивања службеника; вођење кадровске евиденције (за чије ће вођење, ажурирање, приступање и коришћење, бити надлежна овлашћена службена лица, у складу Законом о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе и Законом о заштити података о личности) за запослена, именована, постављена и изабрана лица у Градској управи и другим органима и организацијама града, осим за она лица за која је надлежно радно тело Скупштине града, а која служи управљању кадровима, администрирању персоналних досијеа и остваривању права и обавеза из радних односа; остале послове од значаја за каријерни развој службеника; учешће у припреми документације за јавне набавке из надлежности службе.