Управа за културу

image_pdfimage_print
Адреса: ул. Вожда Карађорђа 16
Телефон: 018/505-633
Факс: 018/505-632
Начелник:  Небојша Стевановић
e- mail: nebojsa.stevanovic@gu.ni.rs


НАДЛЕЖНОСТИ УПРАВЕ:

Управа за културу образована је за област културе и информисања. У складу са својим овлашћењима, која проистичу из закона и прописа Града, Управа  обавља послове поверене законом и утврђене прописима Града. Управа за културу има два одсека у којима се обаљају следећи послови:

 1. Одсек за Установе у култури
 2. Одсек за градске манифестације и међународну сарадњу

I  ОДСЕК ЗА УСТАНОВЕ У КУЛТУРИ  обавља управно-надзорне, правне,  планске, аналитичке, стручно-оперативне, финансијско-материјалне и друге послове везане за праћење рада и обезбеђивање функционисања  јавног предузећа и установа из области културе и информисања.

У одсеку се обављају следећи послови:

 • вршење управног надзора над законитошћу рада и аката јавног предузећа и установа;
 • континуирано праћење стања и пословања, евидентирање и сагледавање потреба установа, организација, удружења;
 • израда предлога финансијских планова расподеле средстава и праћење реализације;
 • пријем и контрола захтева и финансијске документације корисника, обрада и праћење реализације поднетих захтева;
 • прибављање и контрола годишњих извештаја и програма рада и других нормативних аката установа чији је оснивач Град Ниш и достављање на разматрање и сагласност надлежном органу оснивача;
 • контрола израде нацрта нормативних аката, решења, уговора, извештаја, информација и других аката из делокругајавних предузећа и установа;
 • израда нацрта и остало из делатности одсека
 • континуирано праћење стања, евидентирање и сагледавање потреба за капиталним инвестирањем и текућим одржавањем у објекте установа у области културе;
 • учествовање у припреми програма капиталног инвестирања у нефинансијску имовину који доноси Управа као директни буџетски корисник;
 • праћење реализације програма капиталног инвестирања у нефинансијску имовину;
 • учествовање у поступцима јавних набавки;
 • праћење рада комисија и других тела тела која образују органи Града за област културе;
 • признавање права на плаћање доприноса за пензијско и инвалидско осигурање и доприноса за здравствено осигурање за лица која су стекла статус лица која самостално обављају уметничку или другу делатност у виду занимања у области културе;
 • припрема стратегије културног развоја Града и акционог плана и учествовање у изради и спровођењу стратегије и акционог плана;
 • стварање услова за унапређење и развој културе;
 • остваривање сарадње са културним ствараоцима ван институција културе као и установама културе из других градова;
 • праћење и примена закона и других прописа из делокруга рада одсека.

II ОДСЕК ЗА ГРАДСКЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ И МЕЂУНАРОДНУ САРАДЊУ обавља управно-надзорне, планске, аналитичке, стручно-оперативне, финансијско-материјалне и друге послове везане за финансирање рада и обезбеђивање функционисања  индиректних корисника и корисника буџета Града из области културе, као и послове везане за  културни развој Града.

У одсеку се обављају следећи послови:

 • континуирано праћење рада и пословања, евидентирање и сагледавање потреба градских јавних манифестација у области културе;
 • планирање средстава за финансирање потреба за које се на основу закона обезбеђују средства у буџету локалне самоуправе;
 • израда предлога финансијских планова, учествовање у припреми планова јавних набавки и праћење реализације градских манифестација;
 • учествовање у припреми програма капиталног инвестирања у нефинансијску имовину који доноси Управа као директни буџетски корисник;
 • праћење реализације програма капиталног инвестирања;
 • учествовање у поступцима јавних набавки;
 • израда решења, уговора, извештаја, информација и других аката из делокруга одсека;
 • сарадња и праћење рада комисија и других тела која образују органи града;
 • учествовање у припреми стратешких и планских докумената;
 • пријем и контрола захтева и финансијске документације корисника, обрада и праћење реализације поднетих захтева;
 • праћење и примена закона и других прописа из делокруга рада одсека;
 • праћење, сагледавање и одржавање културне баштине града.

Контакт телефони:

018/505-633 Технички секретар

018/505-634 Одсек за установе у култури

018/505-636 Одсек за градске манифестације и међународну сарадњу