Секретаријат за инвестиције

image_pdfimage_print

 

Адреса: Генерала Милојка Лешјанина бр.39
Телефон: 018/249 922
Факс: /
Секретар секретаријата:

Катарина Раденковић, дипл.инж.грађ.

E-mail: katarina.radenkovic@gu.ni.rs

 


Информатор Секретаријата за инвестиције


Грађани могу добити информације о својим поднесцима и предметима из надлежности Секретаријата за инвестиције на следеће бројеве телефона:
018 249 828 и 249 922.


 

СЕКТОР ЕКОНОМСКО-ПРАВНИХ ПОСЛОВА: Руководилац сектора – Оливера Илић, дипл.прав., Тел. 018/ 249 922 ; Е-mail: olivera.ilic@gu.ni.rs

СЕКТОР ТЕХНИЧКЕ ПРИПРЕМЕ, ПЛАНИРАЊА И РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА УРЕЂИВАЊА И ПРОГРАМА ОДРЖАВАЊА: Руководилац сектора – Владимир Џунић, дипл.инж. грађ., Тел. 018/ 249 922 ; Е-mail: vladimir.dzunic@gu.ni.rs

СЕКТОР ЗА ОБЈЕДИЊЕНУ ПРОЦЕДУРУ ЗА ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ: Руководилац сектора – Горан Михајловић, дипл.инж.елек., 018/ 249-922; Е-mail: goran.mihajlovic@gu.ni.rs

 

ОДСЕК ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА УРЕЂИВАЊА И ПРОГРАМА ОДРЖАВАЊА

Шеф одсека – Ванча Димитров, дипл.инж. грађ, 018/ 249 922 ;  Е-mail: vanca.dimitrov@gu.ni.rs

ОДСЕК ЗА ОБЈЕДИЊЕНУ ПРОЦЕДУРУ ЗА ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ

Шеф одсека – Милан Николић, маст. прав., 018/ 249-922 ; Е-mail: nikomilan@gu.ni.rs

ОДСЕК ЗА ПРИПРЕМУ И ПЛАНИРАЊЕ ИНВЕСТИЦИЈА ОБЈЕКАТА ЈАВНЕ НАМЕНЕ ИМОВИНЕ ГРАДА НИША

Шеф одсека – Драган Петковић, проф.физич.култ., 018/ 249-922 ; Е-mail: dragan.petkovic@gu.ni.rs

 

У СЕКТОР ТЕХНИЧКЕ ПРИПРЕМЕ, ПЛАНИРАЊА И РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА УРЕЂИВАЊА И ПРОГРАМА ОДРЖАВАЊА обављају се послови :

–   на спровођењу активности на изради и праћењу реализације Програмa уређивања грађевинског земљишта и одржавања комуналне инфраструктуре;

–   покретањa поступка за спровођење јавне набавке из Програмa уређивања грађевинског земљишта и одржавања комуналне инфраструктуре;

–   на уговарању планске документације, пројектно-техничке документације, пројекта парцелације и препарцелације.

 

У СЕКТОРУ ЕКОНОМСКО-ПРАВНИХ ПОСЛОВА обављају се послови:

– књиговодства и аналитичке евиденције уговорних обавеза и послови рачунске контроле и прикупљања сагласности за исплату обавеза;

– обрачуна доприноса за уређивање грађевинског земљишта, и то на основу Одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта (Сл. лист града Ниша бр.139/2017, 126/2018 и 18/2019).

 

Допринос = Просечна цена станова новоградње за обрачунски период ( https://www.stat.gov.rs/sr-latn/oblasti/gradjevinarstvo/stanovi/ ) х Нето корисна површина из пројекта архитектуре х  Коефицијент намене (према категорији објекта) – члан 18, табела 2 Одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта (Сл. лист града Ниша бр.139/2017) (Одлука о утвђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта  )  х Коефицијент зоне (према локацији објекта) – члан 2, табела 1 Одлуке о изменама и допунама одлуке о за уређивање грађевинског земљишта (Сл. лист града Ниша бр.18/2019) (Одлука о утвђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта ) и (ЗОНЕ ГРАД НИША )

 

Уколико на локацији не постоји потпуно изграђена инфраструктура, напред добијена вредност доприноса умањује се за одређени проценат – члан 19, табела 3 Одлуке о изменама и допунама одлуке о за уређивање грађевинског земљишта (Сл. лист града Ниша бр.18/2019) Одлука о утвђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта ).

 

Корисни линкови:

– израде елабората и припреме нацрта уговора о заједничком опремању грађевинског земљишта;

– опште правни и послови имовинске припреме за изградњу објеката у складу са Програмa уређивања грађевинског земљишта и одржавања комуналне инфраструктуре и Програмом управљача пута.

 

У СЕКТОРУ ЗА ОБЈЕДИЊЕНУ ПРОЦЕДУРУ ЗА ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ обављају се послови:

–   припреме и подношења захтева за издавање локацијских услова, грађевинске дозволе, пријаве радова, употребне дозволе и решења у поступку обједињене процедуре;

–   на припреми Програма капиталног инвестирања, праћење стања и сагледавање потреба за изградњу;

–   инвестиционо и текуће одржавање објеката које користе установе културе, васпитно – образовне установе, установе у области спорта и здравствених установа примарног нивоа, израда програма (капиталног) инвестирања у нефинансијску имовину и праћење његове реализације;

– у вези давања сагласности корисницима, односно носиоцима права коришћења за санацију, адаптацију, инвестиционо одржавање и реконструкцију и све друге сагласности које су потребне у управљању непокретностима у јавној својини