Информације од јавног значаја

image_pdfimage_print

ИНФОРМАЦИЈЕ О ПОДНОШЕЊУ ЗАХТЕВА ЗА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА

Све форме информација које су настале у раду Градске управе за друштвене делатности(у даљем тексту:Управа) доступне су грађанима и правним лицима у складу са Законом о општем управном поступку, када су у питању управни предмети. Управа, по поднетом захтеву, ставља на увид и све информације којима располаже, у складу са одредбама Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја (”Службени гласник РС” број 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10) и одредбама Закона о заштити података о личности (”Службени гласник РС” број 87/18).
Захтев за приступ информацијама oд јавног значаја које се односе или су настале у вези са радом Управе се може поднети: – у писаној форми на поштанску адресу: Градска управа за друштвене делатности, Ниш, ул. Пријездина број 1. – електронском поштом, на имејл адресу: Drustvene.Delatnosti@gu.ni.rs.
Приступ информацијама од јавног значаја има свако лице (домаће или страно, физичко или правно). Захтев мора да садржи име или назив подносиоца, адресу подносиоца и што прецизнији опис информације која се тражи.
У захтеву се не мора навести разлог тражења информације. Право на приступ информацијама се може остварити тако што ће се тражити: – увид у докумет који садржи информацију – копију документа на којем се информација налази – обавештење о томе да ли је информација иначе доступна.. У вези са остваривањем овог права могуће је наплатити само трошкове умножавања и упућивања копије документа који садрже тражену информацију у складу са Уредбом и Трошковником који је утврдила Влада Србије.
Управа је дужна је да поступи по захтеву без одлагања, а најдуже у року од 48 сати, 15 дана или до 40 дана у зависности од врсте тражене информације.
Управа је у обавези да омогући приступ информацијама од јавног значаја или да донесе решење којим се захтев одбија из разлога који су одређени Законом.
Подносилац захтева има право жалбе, односно право да покрене управни спор против решења Управе, као и у случају да орган нити удовољи захтеву нити донесе решење којим се захтев одбија.
Подносилац захтева има и право жалбе, односно право да покрене управни спор, на закључак којим се захтев тражиоца одбацује као неуредан.
Управа, прилаже образац захтева за приступ информацијама од јавног значаја. Образац није обавезујући тако да ће бити разматрани и захтеви који не могу бити поднети на приложеном обрасцу.


Захтев за приступ информацијама oд јавног значаја