Правобранилаштво Града Ниша

image_pdfimage_print

Правобранилаштво Града Ниша


Ул. Вожда Карађорђа бр. 16

Тел. 504-699; фаx: 504-700


Градски правобранилац: Марија Брајдић, тел: 504-701, емаил: Marija.Brajdic@gu.ni.rs

Заменик Градског правобраниоца: Адела Ицић; тел. 504-704; е-маил: Adela.Icic@gu.ni.rs

Заменик Градског правобраниоца: Миомира Динић; тел. 504-702; е-маил: dmiomira@gu.ni.rs

Заменик Градског правобраниоца: Лидија Дончић; тел. 504-703; емаил: dlidija@gu.ni.rs

Заменик Градског правобраниоца: Весна Крстић; тел. 504-702; емаил: kvesna@gu.ni.rs

Заменик Градског правобраниоца: Радмила Миловановић; тел. 504-702; емаил: mradmila@gu.ni.rs

Заменик Градског правобраниоца: Татјана Тодоров, тел: 504-708, емаил:Tatjana.Todorov@gu.ni.rs

Заменик Градског правобраниоца: Љубинка Рајковић; тел. 504-705; емаил: rajljubinka@gu.ni.rs

Заменик Градског правобраниоца: Татјана Благојевић; тел. 504-707; емаил: Tatjana.Blagojevic@gu.ni.rs


ЛИЦЕ ЗА ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ У ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ГРАДА НИША

Александар Тасић

Емаил: Lzpl.pravobranilastvo@gu.ni.rs

Контакт телефон: 018/504-708
Градско правобранилаштво је служба града која врши послове правне заштите права и интереса града Ниша.

Градско правобранилаштво предузима правне радње и користи правна средства пред судовима и другим надлежним органима ради правне заштите права и интереса града.

На захтев органа и служби града, Градско правобранилаштво даје правна мишљења у вези са закључивањем уговора у којима је уговорна страна град.

Органи и службе града дужни су да Градском правобранилаштву достављају све потребне податке, обавештења и доказе ради обављања послова које врши.

Градско правобранилаштво врши послове правне заштите права и интереса градских општина, када му оне то повере.

Радом Градског правобранилаштва руководи градски јавни правобранилац.

Градског правобраниоца поставља Скупштина града, на предлог председника Скупштине или најмање једне трећине одборника, на време од четири године и може бити разрешен пре истека мандата по истом поступку.
Градски правобранилац има заменике, које на његов предлог поставља Скупштина града на време од четири године.

Градски правобранилац представља Градско правобранилаштво, организује и обезбеђује законито и ефикасно обављање послова и одговоран је за законитост рада Градског правобранилаштва.