Секретаријат за планирање и изградњу се образује за област уређења простора и изградње објеката – архива

image_pdfimage_print

Секретаријат за планирање и изградњу се образује за област уређења простора и изградње објеката.

У Секретаријату се обављају следећи послови:

 • учествује у изради средњорочних, годишњих и оперативних програма планског развоја;
 • рад на изради средњорочних и годишњих програма уређивања грађевинског земљишта;
 • рад на реализацији одобрене апропријације буџетских средстава из надлежности управе;
 • припрема и израда нацрта прописа из надлежности Секретаријата и праћење спровођења тих прописа;
 • врши управни надзор над радом Јавног предузећа Завод за урбанизам Ниш и Градска стамбена агенција;
 • ради на спровођењу програма социјалног становања на територији Града Ниша и реализује градску стамбену стратегију;
 • ради на уговарању планске документације и врши плаћање уговорене планске документације на основу одобрене апропријације у буџету;
 • израђује иницијативе и припрема одлуке о изради планова;
 • прати рад и сарађује са обрађивачима израде планова;
 • прати реализацију планске документације;
 • спроводи процедуре усвајања планске документације;
 • објављује просторне и урбанистичке планове у електронском облику путем интернета;
 • обавља административно – техничке послове припремања и одржавања седница Комисије за планове;
 • обавља стручне и административно – техничке послове за Главног урбанисту;
 • организује јавне презентације урбанистичких пројеката;
 • издаје услове са елементима за обележавање регулације;
 • потврђује урбанистичке пројекте, пројекте препарцелације и парцелације;
 • објављује потврђене урбанистичке пројекте у електронском облику на званичном порталу града;
 • даје сагласност на елаборат геодетских радова за исправку граница суседних парцела;
 • издаје информације о локацији;
 • издаје уверења о посебним деловима објекта;
 • издаје сагласност и израђује решења за заузеће јавне површине у складу са Одлуком о комуналном реду;
 • издаје дозволе у складу са Одлуком о оглашавању на територији Града Ниша;
 • израђује месечне извештаје о издатим грађевинским дозволама за потребе Републичког завода за статистику;
 • издаје уверења о времену изградње објеката;
 • издаје обавештења у вези изградње објеката и извођење радова за које се не издаје грађевинска дозвола;
 • обавља стручне и административне послове за потребе Комисије за урбану комасацију;
 • учешће у припреми и реализацији Одлуке о буџету Града;
 • учествује у припреми документације за јавне набавке из надлежности секретаријата, а у електронској форми;
 • издаје локацијске услове;
 • издаје грађевинске дозволе;
 • издаје привремене грађевинске дозволе;
 • потврђује пријаве радова;
 • потврђује пријем изјаве о завршетку израде темеља;
 • потврђује пријем изјаве о завршетку објекта у конструктивном смислу;
 • издаје употребне дозволе;
 • издаје решења за изградњу објеката и извођење радова за које се не издаје грађевинска дозвола;
 • издаје дозволе о уклањању објеката, осим у случају инспекцијског решења;
 • обезбеђује прикључење објекта на инфраструктурну мрежу;
 • обезбеђује упис права својине на изграђеном објекту, односно посебним деловима објекта и обезбеђује издавања решења о кућном броју;
 • прибавља сагласност на техничку документацију у погледу мере заштите од пожара;
 • доставља пројекте за извођење органу, односно организацији, надлежној за заштиту непокретних културних добара;
 • води регистар обједињене процедуре (доступан са сајту града Ниша);
 • подноси прекршајну пријаву против имаоца јавних овлашћења, ако током спровођења обједињене процедуре тај ималац јавних овлашћења не поступа у роковима прописаним Законом о планирању и изградњи;
 • издаје решења о озакоњењу објеката.

Секретаријат обавља и друге послове у складу са законом и другим прописима.

Центар за издавање дозвола је јединица у саставу, у којој се обављају послови из надлежности Градске управе, и други послови пружања услуга грађанима.