Пројекти Града које је финансирала ЕУ

image_pdfimage_print

Пројекти Града које је финансирала ЕУ

 

810px-Flag_of_Europe.svg

2015 · 2014 · 2013 · 2012 · 2011 · 2010 · 2009 · 2008 · 2007 · 2006


2015


Пројекат: „Смањење сиромаштва и унапређење могућности запошљавања маргинализованих и угрожених група становништва у Србији“.

Пројектна компонента: „Подршка ресоцијализацији осуђеника“

Носилац пројекта: HELP – Hilfe zur Selbsthilfe e.V.

Партнер на пројекту: Град Ниш, Град Врање, Казнено поправни Завод Ниш и Окружни затвор Врање.

Опис пројекта: HELP ће у сарадњи са Казнено поправним заводом у Нишу извршити набавку опреме вредности од 40,000.00 евра за Казнено поправни затвор у Нишу са циљем да се ангажује већи број осуђеника који ће кроз ангажовање стећи потребно искуство и допринети бољем третману осуђеника у периоду издржавања казне.

HELP ће подржати 10 осуђеника са територије Града Ниша након периода извршења казне у њиховим намерама за започињање или развој пословних делатности. Подршка обухвата 10 индивидуалних донација у виду опреме и/или материјала просечне вредности до 2,400.00 евра. Такође ће организовати пословне обуке за најмање 30 осуђеника, као и стручне обуке за укупно 25 осуђеника и упошљеника Казнено поправног завода у Нишу. Пословне и стручне обуке биће организоване у складу са потребама осуђеника а укључиће и пословно саветовање. Психосоцијална подршка биће обезбеђена породицама осуђеника који су корисници пројекта у сарадњи са невладином организацијом Центар за људска права из Ниша, која има неопходну експертизу у овој области.

Вредност пројекта: Укупна вредност пројектне компоненте је 165.000 евра. Укупна директна улагања на територији Града Ниша су 79.625 евра. Ову пројектну компоненту Немачка Влада финансира са 100.000 евра, Казнено поправни завод Ниш са 20.000 евра, а Град Ниш, Град Врање и Окружни затвор Врање са по 15.000 евра.

Време трајања пројекта: 26 месеци


2014


Пројекат: Пројекат енергетске ефикасности уговарањем енергетског учинка у јавном осветљењу града Ниша
Пројектна компонента: Део ЕБРД Регионалног програма енергетске ефикасности за западни Балкан (REEP), који нуди Техничку помоћ за припрему тенедера за пројекте енергетске ефикасности уговарањем енергетског учинка у јавним објектима у Србији. Програм се имплементира у 6 пилот локалних сампоуправа, међу којима је и Град Ниш.

Носилац пројекта: Европска банка за обнову и развој (ЕБРД)

Партнер на пројекту: Министарство рударства и енергетике

Опис пројекта: Техничка помоћ ЕБРД помаже у припреми и спровођењу тендера за уговарање енергетског учинка, од тренутка идентификације пројекта до праћења резултата спроведеног пројекта. ЕБРД има велико искуство у овом сектору и може помоћи у припреми одрживих пројеката, односно приликом избора, економски и технички одрживих пројеката у циљу смањења ризика за јавни сектор, ESCO компаније и банке.

Вредност пројекта: EBRD финансира ангажовање консултаната са задатком дефинисања пројекта.
Време трајања пројекта: 2014/2015


Програм: Exchange 4

Пројекат: “Имовина локалне самоуправе у процесима европских интеграција”

Носилац пројекта: Град Ниш

Партнер на пројекту: Општина Пирот

Опис пројекта: Општи циљ пројекта је успостављање одрживог модела управљања имовином, кроз дефинисање портфолија имовине и праћење функционалних и финансијских резултата.

Специфични циљ пројекта је управљање имовином и координирање активности и праксе којима локална самоуправа оптимално и одрживо управља својом физичком имовином, ризицима и расходима у току животног циклуса имовине, а у сврху остваривања употребе, одржавања, коришћења и располагања.

Пројекат предвиђа да се у току његове реализације изврши сакупљањe, верификација и анализа података о имовини која је предмет трансфера у јавно власништво локалне самоуправе, креирање базе података имовине локалне самоуправе која ће бити предмет трансфера у јавно власништво, изради финансијска анализа портфолија, имовине и пројеката, изради свеобухватни план консолидованог управљања имовином, региструју поседи унети у уједињену базу података државне имовине, изграде  капацитети општинског особља и званичника локалне самоуправе на пољу управљања имовином и валоризација имовине као важног економског ресурса и инструмента одрживог развоја.

Вредност пројекта: Укупна вредност пројекта је 141.315,00 еура, од тога донација ЕУ износи 123.424,52 еура, а учешће партнера, града Ниша и општине Пирот износи 17.890,48 еура, као кофинансирање кроз рад на пројекту.

Време трајања пројекта: 12 месеци


ПРОГРАМ: Exchange 4 – техничка подршка

ПРОЈЕКАТ: “Подршка у изради локалног плана управљања отпадом”

Носилац пројекта: Град Ниш

Партнер на пројекту: Стална конференција градова и општина (СКГО)

Опис пројекта: Општи циљ програма је да допринесе процесу стратешких промена на локалном нивоу, кроз унапређење административних капацитета и ефикасности пружања услуга у јединицама локалне самоуправе у Србији.

Циљ пројекта: “Подршка у изради локалног плана управљања отпадом”, је унапређење стратешког планирања управљања отпадом кроз израду и усвајање ревизије Локалног плана управљања отпадом на територији Града Ниша.

Законом о управљању отпадом (Службени гласник РС број 36/2009 и 88/2010), прописана је обавеза локалне самоуправе да донесе локални план управљања отпадом, којим дефинише циљеве управљња отпадом на својој територији у складу са националном Стратегијом управљања отпадом за период 2010-2019. године, као и да обезбеди услове и да се стара о његовом спровођењу. Град Ниш је 2011. године донео “Локални план управљања отпрадом Града Ниша”, а затим 2013. године и Регионални план управљања отпадом нишког региона.

Ревизијом постојећег “Плана управљања отпадом Града Ниша” ће бити утврђени нови приоритети у систему унапређења управљања отпадом и побољшаља квалитета животне средине на територији Града Ниша.

Према споразуму о срадањи број 74/1 од 29. 01. 2014. године, између Града Ниша и СКГО, обавеза Града је да спроводи активности пројекта, обезбеди просторије и пружа сваку другу подршку све до завршетка израде ревизије “Плана управљања отпадом града” Ниша, да обезбеди сарадњу са запосленима/ одељењимау у Градској управи током целокупног трајања процеса израде Плана и њихово учешће на састаницама тима за координацију, као и учешће у раду радних група, да поштује смернице видљивости Европске у није, кроз све промотивне активности које се односе на стручну подршку Европске уније.

Вредност пројекта: у виду техничке подршке

Време трајања пројекта: 28.01.2014. – 31.03.2015.


2013


ПРОГРАМ: Европа за грађане

ПРОЈЕКАТ: ELAIN (Међубалканска мрежа еколошких локалних власти)

Носилац пројекта: Удружење општина Атине и Пиреја за заштиту животне средине (PE.SY.D.A.P.), са седиштем у Керацинију, префектура Атика, Грчка.

Партнери на пројекту: Град Ниш и Нови Сад-Србија, Источно Сарајево, Бања Лука и Бијељина-Босна и Херцеговина, Тирана-Албанија, Софија-Бугарска, Загреб, Осијек и Ријека -Хрватска, Букурешт-Румунија  и Марибор – Словенија

Опис пројекта: Ради постизања ових циљева пројекат предвиђа више локалних и међународних састанака представника градова партнера, ради решавања еколошких проблема и размене искуства и добре праксе у области заштите живитне средине.

Обавеза Града Ниша у пројекту је да организује састанке на локалном нивоу и да учествује на међународним састанцима.

Град Ниш ће организовати три састанка на локалном нивоу, на којима ће бити присутни локални стејкхолдери, представници градске администрације задужени за заштиту животне средине, представници НВО и волонтерских група грађана. Резултати постигнути на састанцима, на којима ће тема бити проблеми заштите животне средине у граду, биће презентовани на међународним састанцима који ће бити одржани у Тирани, Бијељини и Атини. Друга обавеза Града је присуство његових представника медуђународним састанцима учесника у пројекту. Циљ ових састанака је препознавање заједничких проблема, размена искуства и добре праксе у области заштите животне средине градова партнера.

Вредност пројекта: Град Ниш као партнер на пројекту нема финансијске обавезе у пројекту. Обавезе града Ниша су да активно учествује у активностима пројекта, организује састанке на својој територији и учествује на међународним састанцима на којима ће се преносити искуства са локалних догађаја и разговарати о могућим решењима.

Време трајања пројекта: 24 месеца


ПРОГРАМ: ИПА Програм прекограничне сарадње Србија–Бугарска 2007 – 2013

ПРОЈЕКАТ: „Јачање капацитета произвођача и прерађивача млека” (ЕКО-МИЛК)

Носилац пројекта: Фондација „Др Стамен Григоров”, Република Бугарска

Партнери на пројекту: Општина Тран, Република Бугарска, Град Ниш, Република Србија и Удружење “Кластер сирева ЈУГ”

Опис пројекта: Циљ програма је јачање територијалног зближавања бугарско-српског пограничног регина, повећање његове конкурентности и стабилан развој кроз економску, социјалну и еколошку сарадњу. Пројекат се односи на фармере и млекаре у руралним незагађеним регионима са обе стране границе где су клима и агро екомомки фактори добра предиспозиција за развој сточарства планинског и брдовитог типа. Ово је главни извор прихода људи у овом региону али фарме су углавном мале породичне, исто тако производња није органски сертификована. Сертификат би омогућио боље маркетиншке могућности и бољи профит. Продуктивност крава и оваца на малим и средњим фармама и даље је ниска услед сиромашне исхране и одсуства селекције. Мали фармери немају довољно механизације, способности и потребних вештина за примену модерног и профитабилног фармерства и нису довољно информисани о иновацијама на овом пољу, а самим тим нису у могућности да одговоре високим захтевима и стандардима које прописује регулатива ЕУ.

Вредност пројекта: Укупна вредност пројекта је 184.352,63 евра. Вредност пројекта за Србију износи 75.903,14 евра, од чега је донација ЕУ 64.517,67 евра, а учешће партнера Града Ниша и Удружења “Кластер сирева ЈУГ” 11.385,47 евра.

Време трајања пројекта: 12 месеци


Програм:  пројекат финансира Влада Републике Немачка

Пројекат: Смањење сиромаштва и унапређење могућности запошљавања маргинализованих и угрожених група у Србији

Носилац пројекта:  HELP – Hilfe zur Selbsthilfe e.V.

Партнер на пројекту: локалне самоуправе градова Ниша, Пирота и Смедерева, Lions Club International-LCIF, Nova konsalting, Национални економски ромски комитет, Републички синдикат сакупљача секундарних сировина и Yurom centar.

Опис пројекта: Циљ пројекта је допринос укључивању маргинализованих Рома и других социјално угрожених група становништва у друштвени и економски живот земље и смањење сиромаштва међу циљним групама. Посебан циљ пројекта је омогућавање Ромима и другим угроженим групама становништва бољи приступ тржишту рада.

Пројектом ће се постићи мотивација припадника циљне групе на активно тражење посла, укљученост у мере активног запошљавања, успостављање стратешких партнерстава и побољшање могућности запошљавања Рома и других угрожених група становништва, подстицајем предузетништва и развоја кооператива. Кроз пројекат ће се организовати стручна усавршавања усмерена  на занимања неопходна на локалном тржишту, што ће допринети побољшаним квалификацијама, компетенцији и конкурентности циљаних делова становништва на тржишту рада.

У оквиру пројекта биће одржано најмање 27 тематских радионица, 211 пословних и 135 стручних обука за незапослене Роме и друге угрожене групе становништва. Креираће се развој start-up  бизниса и предузетништва и биће подржана најмање 83 клијента у намерама за запошљавање и развој пословних делатности, од чега 41 клијент кроз донацију у виду опреме вредности 2.400 €, а 42 клијента у вредности од 1.200 €. Биће подржане три кооперативе кроз набавку опреме у вредности  од 15.000 € и обезбеђивање одговарајућих пословних и стручних обука и пословног саветовања.

Вредност пројекта: Укупна вредност пројекта је 1.048.936,50 € и пројекат финансира Влада Републике Немачке у износу од 600.000 €, градови и општине укључени у пројекат у износу од 271.892,50 €,  Lions Club International-LCIF у износу од 109.364 € и клијенти подржани кроз пројекат у износу од 67.680 €.

Вредност пројекта за Град Ниш је 251.135 €, од чега Град суфинанира пројекат у износу од 125.567,50 €.

Време трајања пројекта: Пројекат ће бит реализован у периоду од 2013. до 2016. године.


2012


ПРОГРАМ: EU MISP – Програм подршке развоју општинске инфраструктуре

ПРОЈЕКАТ: Студија изводљивости за Логистички центар Слободне зоне Југ – током израде студије преименован у Студија изводљивости Логистичке зоне Ниш

Носилац пројекта: Град Ниш

Партнер на пројекту: Регионална развојна агенција Југ д.о.о., Слободна зона Југ (СЗ Југ д.о.о.)

Опис пројекта: Техничка подршка изради Студијe изводљивости за изградљу Логистичке зоне Ниш, смештене у оквиру комплекса Аеродром Константин Велики у Нишу. Спровођење пројекта предвиђа две фазе. Прва фаза, која је предмет Студије изводљивости предвиђа инфраструктурно опремање читаве Логистичке зоне и изградњу управне зграде, у којој ће бити смештени и пратећи сервиси Логистичке зоне Ниш, паркинга затвореног и отвореног типа, претоварну рампу и основне елементе логистичке зоне. Предвиђена вредност радова на изградњи прве фазе пројекта је 6,8 милиона еура од чега према Студији изводљивости 64,8% представља учешће гранта ЕУ. У другој фази је планирана изградња различитих објеката у функцији логистичке зоне Ниш, који се могу финансирати из јавних средстава, приватних извора или путем јавно-приватних партнерстава.

Вредност пројекта: Техничка подршка

Време трајања пројекта: две године


ПРОГРАМ: СКЛ Интернатионал – Подршка локалним самоуправама у Србији у процесу европских интеграција

ПРОЈЕКАТ: Развој локалне енергетике и енергетске ефикасности

Носилац пројекта: Град Векше (Växjö)

Партнер на пројекту: Град Ниш и општине Кула и Варварин

Опис пројекта: Сврха и циљ Програма “Подршка локалним самоуправама у Србији у процесу европских интеграција” је јачање капацитета локалне самоуправе у Србији, које требају да одговоре захтевима у процесу придруживања ЕУ. Програм обухвата следеће компоненте:

 • Приступање Србије ЕУ и утицај приступања на локални ниво власти
 • Заштита животне средине
 • Родна равноправност на локалном нивоу
 • Регулаторни оквир локалне самоуправе за повољније пословно окружење
 • Јачање капацитета СКГО
 • У склопу компоненте за заштиту животне средине, Шведске локалне самоуправе заједно са српским општинама спроводе краткорочне пројекте и размене знања и техника. Успостављена су три одвојена партнерства између три шведске општине и три кластера сачињена од 3 до 4 општине у Србији. Фокус партнерских пројеката је усмерен на теме:
 • Стратешко Управљање отпадом
 • Енергетика
 • Бука и загађење ваздуха

Такође, партнерски пројекти се баве великим бројем хоризонталних питања, као што су подизање јавне свести, родна равноправност, транспарентност, утврђивање цена комуналних услуга, ЕУ интеграција.

Очекује се да ће искуства стечена током реализације партнерских пројеката довести до примера добре праксе, који онда могу бити применљиви у другим српским општинама, или коришћени у политичком дијалогу СКГО-а са Владом. Такође, од партнера се очекује да ће заједнички разрадити модалитете сарадње базиране на искуствима шведских општина у предметним тематским областима, а све са циљем ефикасније примене закона и успешнијег бављења проблемима у домену заштите животне средине на локалном нивоу.

Након евалуације достављених упитника, по унапред утврђеним критеријумима, град Ниш и општине Варварин и Кула су одабрани да буду део кластера који ће се бавити питањима локалне енергетике и енергетске ефикасности. Партнерска јединица локалне самоуправе из Шведске је град Векше (Växjö).

Предлогом Плана активности у оквиру ове теме, чланице српског кластера су се обавезале да уз помоћ представника из града Векше припреме своје локалне енергетске развојне планске документе, касније дефинисаних као „Енергетска мапа пута“. „Енергетска мапа пута“ ће локалним самоуправама у Србији дефинисати дугорочне и краткорочне циљеве у области енергетике, а све на основу искустава и знања које је град Векше прикупио на путу до добијања титуле „Најзеленијег Града у Европи“.

Вредност пројекта: 115.000€

Време трајања пројекта: 1.сеп 2012. – 30.сеп 2014.


ПРОГРАМ: TEMPUS

ПРОЈЕКАТ: SD Train

Носилац пројекта: Конзорцијум универзитета: KTH Royal Institute of Technology, Stockholm, TU Delft, Barcelona tech UPC, Politecnico di Torino, Универзитет Београд, Универзитет Крагујевац, Универзитет Бања Лука, Универзитет Источно Сарајево, Универзитет Подгорица.

Партнер на пројекту: СКГО (Стална Конференција Градова и Општина из Србије), СОГРС (Савез Општина и Градова Републике Српске), ЗОЦГ (Заједница Општина Црне Горе)

Опис пројекта: Пројекат је осмишљен тако да припреми и успостави систем за обуку органа локалних самоуправа у циљу унапређења нивоа експертизе у областима енергетике и заштите животне средине и тиме олакша квалитетно управљање и одрживи развој инфраструктуре у земљама западног Балкана.

Асоцијације локалних власти земаља Западног Балкана представљају локалне самоуправе партнерских земаља, који су главна циљна група за реализацију Пројекта. Овакав приступ обезбеђује шири утицај резултата пројекта о одрживом развоју јавне инфраструктуре и енергетске ефикасности у партнерским земљама.

Пројектни тим, између осталог, има за циљ да развије програм обуке за изградњу капацитета особља локалних самоуправа у областима одрживе инфраструктуре, енергетске ефикасности, да унапреди капацитете партнерских Универзитета у овим областима, а истовремено реализује израду Студије случаја из области енергетике за неку од локалних самоуправа из региона и обезбеди континуитет обуке ван програма финансирања.

Заједничким радом на Пројекту дефинисане су теме којима би требало посветити обуке, тако да је град Ниш преузео обавезу учешћа у организацији обука које ће спроводити Рударско-геолошки факултет и Машински факултет Универзитета у Београду, а које су намењене првенствено запосленима у администрацији управе. Такође, дефинисано је да обуке буду посвећене темама: Индикатори одрживог развоја за локалне самоуправе (Рударско-геолошки факултет) и Енергетска ефикасност у јавним зградама (Машински факултет).

Као посебно значајан бенефит из учешћа града Ниша у пројекту, предложено је да град Ниш буде одабран као локална самоуправа која ће током пројекта добити значајан стратешки документ, односно Студију случаја за унапређење даљинског грејања. За израду ове студије задужени су Универзитети из Београда и Крагујевца, а обавезни су да при изради користе методологије које су развили европски партнери, односно тзв. Партиципаторy Бацкцастинг методологију.

Вредност пројекта: око 817.544,20€

Време трајања пројекта: 2012-2014


2011


ПРОГРАМ: ИПА 2008 – Компонента помоћ транзицији и изградњи институција

ПРОЈЕКАТ: Говорите европски – програм професионалног развоја за приступање Европској унији

Носилац пројекта: Канцеларија за европске интеграције Владе Републике Србије

Партнер на пројекту: Британски савет, Европски институт за јавну управу из Мастрихта и Европски колеџ из Брижа

Опис пројекта: пројектом је предвиђен професионални тренинг и пракса у Европској унији за више од 200 државних службеника и запослених у локалној самоуправи у Републици Србији, који раде на пословима значајним за припреме у приступању Србије у ЕУ. Шест службеника из градске управе и градских општина је прошло ову обуку.

Вредност пројекта: Техничка подршка

Време трајања пројекта: три месеца


Програм: ИПА Програм прекограничне сарадње Србије и Бугарске 2007 -2013

Пројекат: Развој одрживог управљања и коришћења шума

Носилац пројекта: Регионални директорат за шумарство Софија, Бугарска

Партнери: Град Ниш односно Управа за пољопривреду и развој села Града Ниша

Опис пројекта: Кроз реализацију заједничког пројекта са Бугарском може се очекивати раст еколошке свести и потребе да се шуме чувају од даљег уништења. Пројекат предвиђа покретање кампање за заштиту шума и покретање процеса успостављања одрживог коришћења и управљања шумама као недељивог еколошког система који не познаје државне границе. Повезивањем свих фактора који имају утицај на коришћење и управљање шумама у обе земље повећала би се брзина реаговања на ванредне ситуације изазване природним катастрофама. Поред еколошког пројекат има и развојни карактер јер предвиђа упознавање са међународним протоколима и системом управљања шумама.

Вредност пројекта: Укупан буџет пројекта је 200 хиљада евра, од којих је 75 хиљада предвиђено за реализацију пројекта у Србији.

Време трајање пројекта: 12 месеци

Пројекат (односно, програм): Програм подршке општинама IPA 2007 – Добра управа , планирање и пружање услуга

Носилац пројекта (односно, програма): Овај програм финансира ЕУ а спроводи конзорцијум који спроводи GIZ-IS у сарадњи са Сталном конференцијом градова и општина и Министарством за људска и мањинска права, државну управу и локалну самоуправу Републике Србије.

Партнер (односно учесник): Град Ниш

Опис пројекта: Пројекат предвиђа пружање техничке подршке од стране MSP IPA 2007 у изрaди капиталног инвестиционог плана у циљу развијања система планирања и буџетирања капиталних инвестиција и прецизног сагледавања кредитне способности Града и могућности инвестирања.

Трајање пројекта: 21 месец


2010


Пројекат: Подршка избеглим и интерно расељеним лицима и Србији

Носилац пројекта: Међународна организација за миграције (МОМ)

Партнери: НВО Енека, Град Ниш

Опис пројекта: Пројекат предвиђа пружање финансијске и техничке подршке за 45 избеглих и интерно расељених лица, укључујући и један број социјално угрожених локалних становника. Потенцијални корисници подршке треба да предложе економски исплативе пословне идеје, како би остварили могућност да добију право на коришћење опреме или материјала просечне вредности од 1.500,00 евра. Корисници са којима се потпише уговор о донацији, биће у обавези да похађају обуку неопходну за одабране пословне делатности као и да обаве друштвено користан рад, који ће бити организован у сарадњи са Градом.

Вредност пројекта: Вредност ове компоненте програма износи 67.500,00 евра а финансира га Европска унија преко Делегације Европске уније у Републици Србији

Време трајање пројекта: 10 месеци


Програм: СЕЕНЕТ

Пројекат: Јачање капацитета града Ниша за амбијентални туризам

Носилац пројекта: Регија Трентино, Град Тренто, Таволо Трентино

Партнери: Пећ, Никшић, Скадар, Краљево

Локални партнер: ТОН

Опис пројекта: побољшање животних услова становништва у руралном подручју и заштита природног богатства, као и унапређење смештајних капацитета, укључење града Ниша у мрежу амбијнталног и еко туризма, сензибилизација локалног становништва, промоција туризма и туристичког потенцијала у Нишу. Комплетну пројектну документацију за изградњу 11 стамбених објеката и етно ресторана са информационом рецепцијом израдиће Завод за заштиту споменика.

Вредност пројекта: 151.141 €. Министарство иностраних послова Републике Италије финансира пројекат са 104.819 €, град Ниш са 46.322 од чега је учешће ТОН-а 30.000 евра)

Време трајање пројекта: 36 месеци


Програм: Exchange 3

Пројекат: Оснивање центра за одрживи развој пројеката,пројектовање и спровођење пројеката према стандардима Европсе уније

Носилац пројекта: Општина Лазаревац

Партнери: Град Ниш

Опис пројекта: У току реализације пројекта запослени у Пројектном центру Управе за привреду,одрживи развој и заштиту животне средине Града Ниша ће пренети искуство и добру праксу запосленима у Oпштини Лазаревац у оснивању и функционисању Пројектног центра по стандардима ЕУ.

Вредност пројекта: Укупна вредност пројекта је 140.524,65€. Делегација ЕУ финансира пројекат у износу од 119.445.95€, а учешће Oпштине Лазаревац износи 21.078,70€.

Време трајање пројекта: 12 месеци


Програм: Exchange 3

Пројекат: Побољшање градских услуга и капацитета управљања у Граду Нишу

Носилац пројекта: Град Ниш

Партнери: НВО Балкански развојни тим из Ниша и град Архус, Данска

Опис пројекта: Пројекат представља организацију ефикасне и модерне локалне самоуправе и активности на локалном економском развоју кроз модернизацију Градског услужног центра како би:

 • унапредио пружање градских комуналних услуга грађанима и фирмама оснивањем Кол центра (Call Centre),
 • унапредио протока информација
 • унапредио пружање услуге грађанима и фирмама у издавању дозвола,
 • унапредио знања запослених у градским управама посетом и прихватањем примера добре праксе граду Архусу (Данска).

Вредност пројекта: 143.000,00€ (Делегација Европске Уније финансира 85.3% укупне вредности пројекта а учешће Града у пројекту износи 14,70%.)

Време трајање пројекта: 15 месеци


Програм: Регионалног-економског програма развоја 2 (RDEPR 2)

Пројекат: Сиреви кластера југ

Линк: www.klastersireva.rs

Носилац пројекта: Град Ниш

Партнери: Општина Пирот, Општина Прокупље и Обласна развојна асоцијација “ЈУГ”

Опис пројекта: Пројекат предвиђа повезивање главних актера млекарске индустрије региона, побољшање наступа на тржишту преко повећања укупне понуде уједначеног, сертификованог нивоа квалитета производа уз сарадњу са локалним и регионалним организацијама и институцијама, као и једнаку заступљеност и улагање у сва три округа без обзира на величину појединих градова или округа.

Вредност пројекта: 350.220,23 € (ERDF фонд финансира 87,62% од укупне вредности пројекта)

Време трајање пројекта: 15 месеци


Програм: Програм подршке регионалној сарадњи а у оквиру пројекта „Мониторинг природне средине у критичним зонама, техничка помоћ за елаборацију планова и програма, за чување, заштиту и побољшање стања природних ресурса на загађеним локацијама“

Пројекат: Мониторинг и санација загађених зона из којих се обезбеђује снабдевање пијаћом водом Града Ниша

Носилац пројекта: Град Ниш

Партнери: Регион Пуља, Италија, AQP Acquedotto Pugliese Spа D.O.O. и ЈКП Наисус

Опис пројекта: побољшање знања локалног становништва Ниша о правилној употреби пијаће воде и заштити и рационализацији снабдевања водом и повећање капацитета градског планирања са циљем покретања ефикасних активности заштите осетљивих подручја и формулисање прецизних захтева за финансирање упућених међународним институцијама (на пр. EU-IPA)

Вредност пројекта: 193.262 €

Време трајање пројекта: 2 године


Програм: Млади у акцији, Interreg III A Transadriatic

Пројекат: Млади – Исправан смер

Носилац пројекта: АЛДА – Град Молфалконе

Партнери: Град Ниш, филијале Агенције локалне демократије из Италије, Србије, БиХ, Хрватске, Грузије и Црне Горе

Опис пројекта: Обука 180 младих људи и образовање из 14 инфо-тачака, специјализованих за европске програме младих и оснивање четири омладинске мреже: инфо-дескова, амбасадора младих, европске волонтерске службе и уједначеног образовања

Вредност пројекта: 461.538€


Програм: Транснационална сарадња – IPA – ERDF

Пројекат: Оснивање кластера на јадранско-дунавском подручју – територијални маркетинг на јадранско-дунавском подручју

Линк: www.adcproject.eu

Програм: пројекат финансира Влада Републике Немачка

Пројекат: Смањење сиромаштва кроз локални одрживи развој у јужној Србији

Носилац пројекта: HELP – Hilfe zur Selbsthilfe e.V.Партнер на пројекту: Град Ниш, ENECA – Economic Expert Community Association из Ниша и EDEAS – Economic Development Association из Бујановца

Опис пројекта: Циљ пројекта је унапређење локалног економског развоја града Ниша отварањем нових радних места, пружањем подршке Стратегији развоја града Ниша и развоју микро, малих и средњих предузећа.

Пројекат се састоји од следећих компоненти:

 1. Креирање нових радних места кроз развој start-up бизниса и предузетништва
  У склопу ове компоненте подржано је најмање 80 клијената у њиховим намерама за започињање или развој пословних делатности.
 2. Развој кооперативаЦиљ ове активности је да се подржи оснивање и развој пољопривредних и других произвођачких кооператива у Граду Нишу како би се комбиновањем расположивих ресурса допринело ефикаснијем тржишту и брендирању производа, као и побољшању прихода чланова кооператива. У оквиру ове компоненте подржане су две кооперативе.
 3. Унапређење управљања отпадомУнапређење управљања отпадом у граду Нишу је посебна иницијатива заснована на Стратегији развоја града Ниша. У оквиру ове компоненете подржано је 15 клијената.

Вредност пројекта: Укупна вредност пројекта је за Град Ниш је 320.000 EUR, а Град суфинансира пројекат са 130.000 EUR.

Време трајања пројекта: Пројекат jе реализован у периоду од 01.07.2010. године до 31.12.2011. године.


2009


Програм: пројекат финансира Влада Републике Немачка

Пројекат: Подршка локалном одрживом развоју у јужној Србији

Носилац пројекта: HELP – Hilfe zur Selbsthilfe e.V.

Партнер на пројекту: Град Ниш и ENECA – Economic Expert Community Association из Ниша.

Опис пројекта: Циљ пројекта је унапређење локалног економског развоја града Ниша отварањем нових радних места, пружањем подршке Стратегији развоја града Ниша и развоју микро, малих и средњих предузећа. У пројекат је укључено 90 клијената.

Вредност пројекта: Град суфинансира пројекат са 90.000 EUR.

Време трајања пројекта: пројекат jе реализован у 2009.години.


Програм: Exchange 2 – Заједничка подршка локалним самоуправама

Пројекат: Локална самоуправа Града Ниша на путу ка европским интеграцијама

Носилац пројекта: Град Ниш

Партнери: ЕАР, Делегација ЕУ у Србији, СКГО

Опис пројекта: Управљање људским ресурсима, едукација средњег менаџмента и едукација радника


Програм: Exchange 2 – Заједничка подршка локалним самоуправама

Пројекат: Акциони план одрживог развоја Града Ниша 2010-2014. године

Носилац пројекта: Град Ниш

Партнери: ЕАР, Делегација ЕУ у Србији, СКГО

Опис пројекта: Имплементација Стратегије развоја града Ниша кроз дефинисање приоритетних пројеката


Програм: Interreg III A Transadriatic

Пројекат: Путници Јадрана

Носилац пројекта: Регија Пуља

Партнери: Град Ниш, градови у Хрватској, Грузији и Црној Гори

Опис пројекта: Валоризација културних и туристичких потенцијала јадранске регије и заједнички сајт

Вредност пројекта: 1.300.000€


Програм: Програм техничке помоћи у управљању медицинским отпадом у Републици Србији

Пројекат: Центар за третман медицинског отпада у Нишавском округу (Трупале)

Носилац пројекта: Министарство здравља

Партнери: ЕАР, Град Ниш

Опис пројекта: Изградња и опремање центра за третман медицинског отпада са подручја округа

Вредност пројекта: 80.000€


2008


Програм: Interreg III A Transadriatic

Пројекат: Територијални маркетинг

Носилац пројекта: Регија Емилиа Ромања АЛДА

Партнери: Регија Пуља, Венето и Јулијска крајина и градови западног Балкана: Ниш, Приједор, Завидовићи, Мостар, Суботица и Крагујевац

Опис пројекта: Мапирање потенцијала и маркетинг у области туризма, машинске индустрије, локација на заједничком сајту www.balkansontheweb.net

Вредност пројекта: 680.000€
Линк: www.balkansontheweb.net


2007


Програм: Exchange 1

Пројекат: Функционално унапређење Пројектног центра Управе за привреду, одрживи развој и заштиту животне средине Града Ниша кроз јачање људских и техничких ресурса за израду и управљање пројектима у складу са стандардима ЕУ

Носилац пројекта: Град Ниш

Партнери: ЕАР, Град Емполи (Италија)

Опис пројекта: Опремање Пројектног центра и едукација радника ГУ за успостављање оптималног модела приступа међународним институцијама и фондовима

Вредност пројекта: 66.265€


Програм: CARDS

Пројекат: Изградња канцеларије Правосудног центра у Нишу

Носилац пројекта: Општински суд у Нишу

Партнери: EAR, Град Ниш

Опис пројекта: Реконструкција и адаптација таванског простора у згради Палате правде и отварање канцеларије Правосудног центра у Нишу

Вредност пројекта: 438.999€


2006


Програм: Подршка унапређењу услова смештаја избеглих и интерно расељених лица у Србији

Пројекат: Социјалног становања у заштићеним условима

Носилац пројекта: ИОМ, Хоусинг Центар

Партнери: ЕАР, Град Ниш

Опис пројекта: Изградња стамбених објеката за колективно становање – 16 стамбених јединица у првој фази и 12 стамбених јединица у другој фази. 80% биће намењено смештају расељених лица смештених у колективним центрима а 20% локалном социјално угроженом становништву са територије града Ниша.


Програм: Енергетски оптимизација (Посебни Фонд ЕАР-ЕЕ у зградарству)

Пројекат: Енергетска оптимизација зграде Гинеколошко-акушерске клинике у Нишу

Носилац пројекта: Град Ниш

Партнери: ЕАР, РС Агенција за енергетску ефикасност

Опис пројекта: Замена термоизолације спољашњих зидова, замена прозора PVC прозорима и израда нове фасаде

Вредност пројекта: 154.976€