Управа за привреду, одрживи развој и заштиту животне средине

image_pdfimage_print
Адреса: Николе Пашића 24 (први спрат)
Телефон: 018/50-44-55
Факс: 018/50-44-56
Е-пошта: privreda@privredanis.freeiz.com
Интернет презентација: www.privredanis.freeiz.com
Начелник: Драган Карличић, e-mail: dragan.karlicic@gu.ni.rs
Заменик начелника: Јадранка Стевановић, e-mail: sjadranka@gu.ni.rs
Помоћник начелника: Илија Јоцовић, e-mail: jilija@gu.ni.rs
Помоћник начелника: Сузана Јовановић, e-mail: jsuzana@gu.ni.rs


На територији Града Ниша послује 2.866 привредних друштава и 7.564 предузетника (јануар 2015.). Недовољно развијена привреда, висока стопа незапослености, реструктурирање великих привредних система и комуналних предузећа, као и проналажење стратешких партнера у поступку приватизације, захтевају активно укључивање локалне самоуправе у креирање привредног развоја града као битног чиниоца оживљавања привредних и друштвених активности.

У складу са израженим потребама у оквиру Града Ниша, формирана је Управа за привреду, одрживи развој и заштиту животне средине. Управа је организационо подељена на седам одсека и обједињава све послове релевантне за локални економски развој. У Управи је систематизовано 58 радних места. Начелник Управе је Драган Карличић, дипломирани правник.

Анализирање стања у привреди, програмирање развоја града, статистичко праћење кретања у привредним делатностима и јавним службама града, објављивање Статистичког годишњака Града Ниша, посредовање при регистрацији предузетника и послови заштите животне средине који се обављају у Управи пружају добру основу за ефикаснији локални економски развој.

Формирањем Пројектног центра као организационе јединице са посебним статусом у оквиру ове управе омогућава се систематизовање података о свим започетим пројектима које подржава Град, степену њихове реализације и планираним активностима, што доприноси квалитетнијој изради пројеката, активнијем укључивању локалне самоуправе у међународну сарадњу и ефикаснијем стратешком планирању.

Управа за привреду, одрживи развој и заштиту животне средине има 7 одсека, и то:

  1. Пројектни центар
  2. Одсек за привреду
  3. Одсек за градске робне резерве
  4. Одсек за предузетништво
  5. Одсек за одрживи развој
  6. Одсек за статистику
  7. Одсек за заштиту животне средине

Број запослених у Управи за привреду, одрживи развој и заштиту животне средине је 36. Управа организује и реализује послове из своје надлежности у складу са Законом и прописима Града.

Пројектни центар је јединица са посебним положајем за извршавање стручних пројеката и пројеката који произилазе из међународне сарадње и сарадње јединица локалне самоуправе.

Одсек за привреду прати рад привредних субјеката на територији Града, процеса приватизације и реструктурирања, припрема предлоге и мишљења о приватизацији предузећа, предлаже мере и даје мишљење за разрешење актуелних проблема из области привреде, формира, иновира и допуњује базу података привредних субјеката, прати рад Туристичке организације Ниш, врши категоризацију смештајних капацитета у туристичке сврхе, даје мишљење на поднете захтеве за финансирање социјалних програма из Буџета Града, даје мишљење на поднете захтеве по Регионалном програму запошљавања код Националне службе запошљавања Филијала Ниш, учествује у избору и финансирању пројеката у функцији запошљавања, утврђује делатности и критеријуме за спровођење јавних радова од интереса за Град, прописује програм полагања и начин полагања стручног испита за туристичке водиче Града, учествује у предлагању висине боравишне таксе и др.

Одсек за градске робне резерве обавља послове образовања, набавке, складиштења, коришћења, размештаја, обнављања и продаје градских робних резерви, прати стање снабдевености грађана основним животним намирницама, припрема билансе потреба становништва, сарађује са одговарајућим произвођачким, прерађивачким и снабдевачким организацијама у циљу обезбеђења нормалног снабдевања и др.

Одсек за предузетништво обавља послове регулисане Споразумом закљученог између Града Ниша и Агенције за привредне регистре, обавља послове за подстицај развоја приватног предузетништва пружањем информативних и саветодавних услуга, едукације и обуке предузетника, услуге промоције и маркетинга привредних субјеката, пружа административно-правне и техничке услуге предузетницима.

Одсек за одрживи развој обавља послове везане за припрему, доношење и спровођење Стратегије, Програма развоја Града, проучава, прати и анализира развој привредних и ванпривредних делатности на територији Града, припрема оцене и мере за превазилажење негативних тенденција у развоју из различитих области и др.

Одсек за статистику обавља послове формирања базе и ажурирања података за статистичко сагледавање кретања у привредним и друштвеним делатностима; обраде података, припремања и објављивања редовних статистичких публикација: Статистичког годишњака Града Ниша, статистичких билтена, саопштења о индустријској производњи и посебних тематских публикација; припремања статистичко-документационе основе за израду програма развоја; евидентирања кадрова у градским управама Града Ниша и управама градских општина, органима и радним телима органа Града и градских општина, јавним предузећима и установама чији је оснивач Град и др.

Одсек за заштиту животне средине обавља послове контроле квалитета животне средине; организује или учествује у изради акционих и санационих планова и програма; прати податке о квалитету воде, ваздуха, земљишта, мерења нивоа комуналне буке и радиоактивности у животној средини; стара се о превенцији и заштити од удеса; успоставља базу података, израђује и одржава катастар загађивача; припрема и реализује програм сузбијања штетних организама; даје сагласности на анализе утицаја објеката и планова на животну средину и др.


Особе за контакт:

Начелник:
Драган Карличић, дипломирани правник,
Николе Пашића 24, први спрат, канц. 25;
Телефон: 018/504-455; Факс: 018/504-456;

Заменик начелника:
Јадранка Стевановић, дипломирани економиста,
Николе Пашића 24, први спрат, канц. 25;
Телефон: 018/504-460; Факс: 018/504-456;

Помоћник начелника (Одсек за заштиту животне средине, Одсек за робне резерве):
Илија Јоцовић, дипломирани правник,
Николе Пашића 24, први спрат, канц. 28;
Телефон: 018/504-452; Факс: 018/504-456;

Помоћник начелника (Пројектни центар, Одсек за одрживи развој, Одсек за статистику):
Сузана Јовановић, дипломирани правник,
Николе Пашића 24, IV спрат, канц. 128А;
Телефон: 018/504-454; Факс: 018/504-689;

Шеф Пројектног центра:
Миодраг Милошевић, дипломирани економиста,
Николе Пашића 24, IV спрат, канц. 128А;
Телефони: 018/504-687, Факс: 018/504-689

Шеф Одсека за привреду:
Ивана Динић, дипломирани правник,
Николе Пашића 24, IV спрат, канц. 133;
Телефон: 018/504-693;

Шеф Одсека за градске робне резерве:
Славица Радовановић, дипломирани економиста,
Николе Пашића 24, IV спрат, канц. 131;
Телефон: 018/504-649;

Шеф Одсека за предузетништво:
Татјана Тодоров, дипломирани правник,
Николе Пашића 24, I спрат, канц. 27;
Телефони: 018/504-457; Факс: 018/504-460;

Шеф Одсека за одрживи развој:
Мр Александар Ждраљевић, дипломирани економиста,
Николе Пашића 24, IV спрат, канц. 128;
Телефони: 018/504-658; Факс: 018/504-656;

Шеф Одсека за статистику:
Злата Илић, дипломирани економиста,
Николе Пашића 24, приземље, канц. 4;
Телефони: 018/504-651; Факс: 018/504-656;

Шеф Одсека за заштиту животне средине:
Соња Милојковић, дип.инг.заштите животне средине,
Николе Пашића 24, IV спрат, канц. 130;
Телефони: 018/504-569; Факс: 018/504-689.

 Сајт Управe за привреду, одрживи развој и заштиту животне средине: www.privredanis.freeiz.com