Служба за послове Скупштине

image_pdfimage_print

Служба за послове Скупштине Града се оснива за обављање стручних, административних и организационих послова за потребе Скупштине Града, председника Скупштине Града, радних тела, одборника и одборничких група,послова припреме, одржавања и обраде седница Скупштине Града, нормативно-правних послова, послова превентивне контроле законитости и међусобне усклађености градских прописа, као и послова редакције службеног гласила Града Ниша и управљања програмом важећих прописа Града Ниша у електронском облику.

Службом руководи секретар Скупштине Града, који у погледу руковођења радом Службе, заснивања и престанка радног односа запослених, остваривања права, дужности и одговорности запослених у Служби, коришћењу средстава која су буџетом предвиђена за финансирање Службе, има сва права и дужности начелника који руководи поједином управом Града.

У оквиру Службе, за вршење појединих послова, образују се унутрашње организационе јединице, чије руководиоце распоређује секретар Скупштине Града. Секретар доноси акт о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Служби, на који сагласност даје Градско веће.

За рад Службе, секретар одговара Скупштини Града.

Ненад Николић, дипломирани правник одређен је као лице за заштиту података личности за Скупштину града и Службу за послове Скупштине Града.

Седиште Скуштине Града Ниша и Служба за послове Скупштине Града је у улици Николе Пашића 24. Радно време од понедељка до петка 07:30-15:30