Служба за интерну ревизију органа и служби Града Ниша

image_pdfimage_print

Ул. Обреновићева бр. Бб

ТПЦ ”Калча”

Ламела ”Ц” спрат III

Канцеларија 16 и 17

Тел. 018 /504781


РУКОВОДИЛАЦ СЛУЖБЕ ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ ОРГАНА И СЛУЖБИ:

Јелена Ковачевић,

Овлашћени интерни ревизор у јавном сектору,

дипломирани економиста

Тел: 018 50 47 81

Моб. тел: 064 833 00 14

e-mail: Jelena.Kovacevic@gu.ni.rs

 


Информатор о раду Службе за интерну ревизију органа и служби Града Ниша


ДОКУМЕНТИ:

 • Одлука о оснивању Службе за интерну ревизију органа и служби Града Ниша, број 927/2016 од 18.03.2016.г.
 • Решење о постављењу руководиоца јединице за интерну ревизију органа и служби Града Ниша, број 3928/2016 од 01.12.2016.г.
 • Решење о постављењу руководиоца јединице за интерну ревизију органа и служби Града Ниша, број 4161/2018-01 од 26.10.2018.године („Службени лист Града Ниша” бр.96/2018)

 

 

Град Ниш је на основу Одлуке о оснивању Службе за интерну ревизију органа и служби Града Ниша успоставио интерну ревизију 2016. године Решењем о именовању руководиоца јединице за интерну ревизију у Служби за интерну ревизију органа и служби Града Ниша („Службени лист града Ниша” бр.138/2016 од 02.12.2016.године).

 

У складу са чланом 3. и 6. Правилника о заједничким критеријумима за организовање и стандардима и методолошким упутствима за поступање и извештавање интерне ревизије у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 99/2011 и 106/2013), Служба за интерну ревизију органа и служби Града Ниша је успостављена као посебна, фунционално независна организациона јединица у оквиру Града Ниша као јединице локалне самоуправе, која непосредно извештава Градоначелника.

 

Служба обавља интерну ревизију свих организационих делова корисника јавних средстава, свих програма, активности и процеса у надлежности корисника јавних средстава, укључујући и средстава Европске уније у складу са законом којим се уређује буџетски систем, Правилником о заједничким критеријумима за организовање и стандардима и методолошким упутствима за поступање и извештавање интерне ревизије у јавном сектору и Међународним стандардима интерне ревизије.

 

Служба за интерну ревизију органа и служби Града Ниша својим радом помаже корисницима буџетских средстава у постизању њихових циљева, примењујући систематичан и дисциплинован приступ у оцењивању система финансијског управљања и контроле у односу на:

 • Идентификовање ризика, процену ризика и управљање ризиком од стране руководиоца свих нивоа код корисника јавних средстава;
 • Усклађеност пословања са законима, интерним актима и уговорима;
 • Поузданост и потпуност финансијских и других информација;
 • Ефикасност, ефективност и економичност пословања;
 • Заштиту средстава и података (информација);
 • Извршење задатака и постизање циљева.

 

ПРАВНИ ОКВИР:

 • Закон о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 108/13, 142/14, 68/15, 103/15, 99/16 и 113/17)
 • Статут Града Ниша – („Службени лист Града Ниша“, бр. 88/2008 и 143/2016)
 • Одлука о оснивању Службе за интерну ревизију органа и служби Града Ниша – („ Службени лист Града Ниша“,бр.26/2016)
 • Решење број 3928/2016 од 01.12.2016.године – („ Службени лист Града Ниша“, бр.138/2016)
 • Решење број 4161/2018-01 од 26.10.2018.године – („ Службени лист Града Ниша“, бр.96/2018)
 • Правилник о раду Службе за интерну ревизију органа и служби Града Ниша – („ Слу-жбени лист Града Ниша“,бр.151/2016)