Комисије и савети

image_pdfimage_print

На основу Статута Града Ниша, као радна тела Скупштине и Градског већа формирају су комисије и савети:

Жалбена комисија

Жалбена комисија одлучује о жалбама службеника на решења којима се одлучује о њиховим правима и дужностима, као и жалбама учесника интерног и јавног конкурса. Жалбена комисија примењује закон којим се уређује општи управни поступак.

Koмисија за називе делова насељених места и називе улица

Koмисија за називе делова насељених места и називе улица предлаже називе улица, тргова, градских четврти, заселака и других насељених места на територији града и обавља друге послове утврђене Пословником Скупштине Града.

Комисија за родну равноправност и једнаке могућности

Комисија за родну равноправност и једнаке могућности прати остваривање равноправности полова, предлаже активности и предузимање мера, посебно оних којима се остварује политика једнаких могућности на нивоу Града и обавља друге послове утврђене Пословником Скупштине Града.

 

KOMИСИЈА ЗА СТАНОВНИШТВО, ПОРОДИЦУ И ДЕЦУ

Комисија за становништво, породицу и децу прати остваривање, заштиту и унапређење положаја породице, предлаже мере за остваривање популационе политике и афирмације породице, родитељства и друштвених циљева везаних за репродукцију становништва и побољшање заштите права детета.

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Комисија за заштиту животне средине разматра питања везана за заштиту животне средине Града Ниша и то: заштиту природе и природних добара, заштиту од буке, заштиту  ваздуха од загађења, разматра могућности развоја еколошке свести и подизања нивоа квалитета живота становништва, прати активности на спречавању настајања и отклањања штетних последица које угрожавају животну средину и прати реализацију средњорочних и краткорочних програма Града Ниша у области заштите животне средине.

САВЕТ ЗА ПИТАЊА СТАРЕЊА И СТАРОСТИ

Савет за питања старости и старења разматра питања старења, друштвеног и економског положаја старих лица, могућности коришћења њихових радних и стваралачких потеницијала и учешћа у развоју Града, привредном и јавном животу, а све у циљу побољшања положаја старијих особа, остваривања њихових људских права, развијања међугенерацијске солидарности, сузбијања дискриминације и смањења сиромаштва старих, унапређења здравствене и социјалне заштите старих и обезбеђивања помоћи породицама које брину о својим остарелим члановимa.

Комисија за социјална питања

Комисија за социјална питања разматра питања из области социјалне заштите, предлаже мере и активности које имају за циљ решавање социјалних проблема грађана и породица на територији града и обавља друге послове утврђене Пословником Скупштине Града.

Комисија за праћење примене етичког кодекса

Комисија за праћење примене етичког кодекса прати примену одредаба етичког кодекса, даје савете и мишљења и предлаже мере у вези са применом етичког кодекса и обавља друге послове утврђене Пословником Скупштине Града.

Преузмите:

ПРИВРЕДНО-ЕКОНОМСКИ САВЕТ ГРАДА НИША

Привредно економски – савет Града Ниша је стално радно тело Градског Већа, које прати спровођење планова и програма локалног економског развоја, даје иницијативе везане за економски развој и мишљења о приоритетним пројектима, прати активности на промовисању привредних потенцијала и разматра стратегије економског развоја.Чланови су изабрани из редова привредника, стручњака из области економије, предузетника и чланова њихових удружења, представника Универзитета, удружења грађана, градских општина, месних заједница. Чланове је именовало Градско веће, решењем Градоначелника, док су делокруг и начин рада  дефинисани Пословником о раду Градског већа. Стручне и административне послове за потребе савета обавља Канцеларија за локални економски развој и пројекте.

Драгана Стојановић-Крстић

dragana.stojanovic-krstic@gu.ni.rs

018 505-516

Детаљније информације о раду Привредно економског Савета Града Ниша можете наћи на адреси https://investnis.rs/poslovno-okruzenje/privredno-ekonomski-savet-grada-nisa/

Савет за енергетску ефикасност

Савет Града Ниша за енергетску ефикасност, формиран је у циљу спровођења енергетске политике Владе Републике Србије исказане кроз Стратегију развоја енергетике Републике Србије до 2015. године, а дефинисане Програмом остваривања стратегије развоја енергетике Републике Србије за период од 2007. до 2012. године.

Савет за младе

Савет за младе даје мишљење о питањима од значаја за младе и о њима обавештава органе Града, иницира и учествује у изради локалне омладинске политике у области образовања, спорта, повећања запослености, здравства, културе, равноправности полова, спречавању насиља и криминалитета и другим областима од значаја за младе и обавља друге послове утврђене Пословником Скупштине Града.

Кориснички савет јавних служби

Кориснички савет јавних служби разматра планове, програме и извештаје јавних служби и о свом ставу обавештава Скупштину Града и јавност, разматра остварени ниво квалитета и обима услуга јавних служби, као и цене комуналних производа и услуга, односно висину накнаде за услуге јавних служби и обавља друге послове утврђене Пословником Скупштине Града.

Савет за људска и мањинска права

Савет за људска и мањинска права, који чине представници српског народа и националних мањина, разматра питања остваривања, заштите и унапређивања националне равноправности у Граду, а посебно у областима културе, образовања и информисања; учествује у утврђивању градских планова и програма који су од значаја за остваривање националне равноправности и предлаже мере за постизање националне равноправности; предлаже изворе, обим и намену буџетских средстава за остваривање националне равноправности;промовише међусобно разумевање и добре односе међу свим заједницама које живе у граду.

Савет за пронаталитетну политику

У складу са Стратегијом за подстицај рађања која је донета на предлог Министарства за рад и социјалну политику, градоначелник Ниша Милош Симоновић формирао је Савет за спровођење пронаталитетне политике на локалном нивоу. Савет чине стручњаци који ће проблем пада наталитета на локалном нивоу сагледати из свих углова друштвеног живота, а затим и предложити низ мера које ће помоћи и пружити подршку младим људима и паровима без деце да одгајају своје потомство.

Савет за заштиту животне средине

Заштита животне средине представља важан сегмент за Град Ниш. Улога Савета је да помогне у стварању боље животне средине у граду и да ради на имплементацији Закона из ове области који је донела Скупштина Републике Србије.

Савет за културно стваралаштво

Савет за културно стваралаштво креира предлоге за стратегију културног развоја града, анализира културне потребе грађана и могућности за њихово остварење, анализира културне садржаје установа културе чији је оснивач Град Ниш и ванинституционално културно стваралаштво, предлаже Градоначелнику финансирање програма културе по посебним захтевима и конкурсу, разматра и друга питања од значаја за културно стваралаштво града.