Секретаријат за планирање и изградњу

image_pdfimage_print
Адреса: Ниш, ул. Генерала Транијеа бр. 10
Телефон: 018/ 504 – 466
Факс: 018/ 504 – 465

 


Информатор о раду Секретаријата за планирање и изградњу


Организационе унутрашње јединице секретаријата су два сектора са својим одсецима и групама у оквиру истих и Центар за издавање дозвола Ниш, ул. Николе Пашића бр. 22. Тел: 018-505681 и 018-505682; E-mail: cid@gu.ni.rs

  • Секретар секретаријата: Игор Игић, дипл. инж. грађ. Тел. 018 – 504466; Е-mail: igor.igic@gu.ni.rs
  • Руководилац сектора за послове спровођења обједињене процедуре: Дејан Стојиљковић, дипл. инж. грађ. Тел: 018-504677; Е-mail: stojiljkovic@gu.ni.rs
  • Руководилац сектора за послове урбанистичког планирања: Првослав Петровић, спец. струк. инж. грађ. Тел: 018-504667; E-mail: petrovic@gu.ni.rs
  • Шеф одсека за послове спровођења обједињене процедуре: Татјана Нејић, дипл. правник, Тел. 018-504673; E-mail: nejic@gu.ni.rs
  • Шеф одсека за послове урбанистичког планирања, спровођењa планских докумената и остале послове из надлежности секретаријата: Невена Грубић, дипл. инж. арх. Тел: 018-504675; E-mail: grubic@gu.ni.rs
  • Регистратор у Секретаријату за планирање и изградњу:  Милена Цветковић, дипл.инж.арх. тел 018-504683; E-mail milena.cvetkovic@gu.ni.rs

Контакт особа:

Јасмина Мишић, пословно – технички секретар.

Тел: 018-504466; E-mail: jasmina.misic@gu.ni.rs

Контакт особа за потребе ажурирања података на сајту:

Милена Цветковић, дипл.инж.арх. тел 018-504683;

E-mail milena.cvetkovic@gu.ni.rs

 


Унутрашња организација организационе јединице:
Обједињена процедура, односно одређене фазе обједињене процедуре покрећу се пред Секретаријатом за планирање и изградњу Града Ниша, попуњавањем одговарајућег захтева, односно пријаве кроз ЦИС (портал за електронско подношење захтева за грађење-линк испод текста) који се потписује квалификованим електронским потписом.  • Додатна упутства у вези са поступцима у обједињеној процедури:

           http://gradjevinskedozvole.rs/

           http://www.apr.gov.rs/Регистри/Грађевинскедозволе.aspx 

           http://www.mgsi.gov.rs/cir/dokumenti/elektronske-gradjevinske-dozvole-uputstva

           http://www.eservis.ni.rs/RegistarObjedinjenihProcedura/

           http://www.eservis.ni.rs/urbanistickiprojekti/

 

Обрасци захтева ван обједињене процедуре:Да би се омогућило гледање графичких прилога у dwf формату, потребно је најпре инсталирати бесплатан програм за отварање графичких прилога у том формату: https://www.autodesk.com/products/design-review/download.

ЦЕНТАР ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛА (ЦИД):

cid

ЦИД (Центар за издавање дозвола) издаје информације у вези процедуре издавања дозвола, прибављања техничких услова јавних предузећа, израде и спровођења урбанистичких планова.

У ЦИД-у можете предати све захтеве ван обједињених процедура.