Lokalni antikorupcijski forum Grada Niša

image_pdfimage_print
Adresa: Tržni centar „KALČA“, lam C, lok. 75
Telefon: 064/8824-786
E-pošta: lafgradnis@gmail.com
Internet strana: www.gu.ni.rs/institucije/organizacije/laf/
Koordinatorka LAF Niša: Valentina Krstić

 OBAVEŠTENJA:


Komisija za definisanje kriterijuma i postupak izbora članova Lokalnog antikorupcijskog foruma Niš, na osnovu ovlašćenja navedenih u Rešenju Gradskog veća o izboru članova Komisije za definisanje kriterijuma i postupak izbora članova Lokalnog antikorupcijskog foruma Niš br. 741-32/2013-03 od 14.05.2013. godine, kao i na osnovu Lokalnog plana za borbu protiv korupcije grada Niša broj 55/2011 upućuje:

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PRIJAVA ZA ČLANSTVO U LOKALNOM ANTIKORUPCIJSKOM FORUMU (LAF) GRADA NIŠA

Pozivaju se građani Niša da dostave kandidature za članstvo u Lokalnom antikorupcijskom forumu (LAF). Svaka pojedinačna prijava bi trebalo da zadovolji sledeće uslove:

 • – Da lice koje podnosi kandidaturu ima mesto prebivališta na teritoriji Grada Niša;
 • – Da lice koje podnosi kandidaturu nije osuđivano ili da se ne vodi sudski postupak za dela koja se odnose na korupciju;
 • –  Da potencijalno članstvo u LAF-u kandidata nije u sukobu sa odredbama Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije;
 • – Da kandidat za članstvo u LAF-u svojim dosadašnjim delovanjem/funkcijom nije kršio ili ne krši odredbe Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije;
 • – Da lice koje podnosi kandidaturu nije nosilac neke funkcije u političkoj partiji;
 • – Da lice koje podnosi kandidaturu nije nosilac funkcija u institucijama i/ili preduzećima, organizacijama i medijima na koje se dolazi imenovanjem od strane lokalnih ili republičkih organa, ili  su iste direktni korisnici lokalnog/republičkog budžeta;

Građani koji podnose kandidaturu za članstvo u Lokalnom antikorupcijskom forumu (LAF) Niš bi trebalo da dostave Komisiji za definisanje kriterijuma i postupak izbora članova LAF-a :

 • Popunjen formular prijave u odgovarajućoj formi (u prilogu Oglasa, dostupan na internet adresi: www.gu.ni.rs/institucije/organizacije/laf/ ili www.mcnis.org.rs );
 • Biografiju podnosioca prijave (u slobodnoj formi);
 • Potvrdu iz Suda da podnosilac prijave nije osuđivan;
 • Motivaciono pismo koje sadrži obavezne odgovore na sledeća pitanja: Šta vas motiviše da se angažujete u Lokalnom antikorupcijskom forumu u Nišu? Kako vidite politiku borbe protiv korupcije u našem društvu i šta biste sugerisali u vezi sa tim?  Kako lično možete doprineti rešavanju problema korupcije u društvu?

Postupak selekcije pristiglih prijava:

Komisija za definisanje kriterijuma i postupak izbora članova LAF-a će u roku od 5 dana od dana završetka javnog poziva:

 • – Selektovati pristigle prijave i izabrati one koje ispunjavaju opšte i formalne uslove za članstvo u LAF Niš;

Kontaktirati podnosioce prijava koji ispunjavaju opšte i formalne uslove za članstvo u LAF Niš i obaviti razgovore sa svim podnosiocima prijava u cilju merenja ispunjenosti sledećih kriterijuma koji su navedeni u Odluci o utvrđivanju kriterijuma i postupka za izbor članova Lokalnog antikorupcijskog foruma Niš;

 • – Komisija za definisanje kriterijuma i postupka izbora članova LAF-a će u roku od 15 dana od dana završetka javnog poziva objaviti rang listu pristiglih prijava.

Obrazac javnog poziva, formular prijave i ostala dokumenta koja se odnose na rad Komisije se mogu preuzeti sa internet stranice:

www.gu.ni.rs/institucije/organizacije/laf/ ili www.mcnis.org.rs

na kojoj će biti objavljeni i zapisnici sa sastanaka Komisije, kao i sve odluke Komisije.

Rok za dostavljanje prijava predloga je 17. oktobar 2013. godine.

Popunjene obrasce prijava u zatvorenoj, zapečaćenoj koverti sa jasnom naznakom

“ZA JAVNI POZIV ZA ČLANSTVO U LOKALNOM ANTIKORUPCIJSKOM FORUMU NIŠ”  NE OTVARATI PRE ZASEDANJA KOMISIJE

i  predati lično ili poslati poštom na sledeću adresu:

Media centar Niš, Obrenovićeva 38, 18000 Niš

Dodatna obaveštenja i informacije mogu se dobiti putem mejla: antikorupcija.nis@gmail.com


U skladu sa Pravilnikom o radu komisije od 05. juna 2013. godine, Komisija za izbor članova Lokalnog antikorupcijskog foruma dana 05. juna 2013. godine donosi  Odluku o utvrđivanju

KRITERIJUMA I POSTUPKA ZA IZBOR ČLANOVA

Lokalnog antikorupcijskog foruma Niš

KRITERIJUMI

Odlukom se utvrđuju opšti i posebni kriterijumi za izbor članova LAF-a, način i proces selekcije kandidata.

USLOVI:

 • Da lice koje podnosi kandidaturu ima mesto prebivališta na teritoriji Grada Niša;
 • Da lice koje podnosi kandidaturu nije osuđivano ili da se ne vodi sudski postupak za dela koja se odnose na korupciju;
 • Da potencijalno članstvo u LAF-u kandidata nije u sukobu sa odredbama Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije;
 • Da kandidat za članstvo u LAF-u svojim dosadašnjim delovanjem/funkcijom nije kršio ili ne krši odredbe Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije;
 • Da lice koje podnosi kandidaturu nije nosilac neke funkcije u političkoj partiji;
 • Da lice koje podnosi kandidaturu nije nosilac funkcija u institucijama i/ili preduzećima, organizacijama i medijima na koje se dolazi imenovanjem od strane lokalnih ili republičkih organa, ili  su iste direktni korisnici lokalnog/republičkog budžeta;

Od kanditata se očekuje visok stepen motivisanosti, znanje iz oblasti borbe protiv korupcije, sposobnost realnog sagledavanja situacije, analitičnost, temeljitost u radu, samostalnost i nepristrasnost.

Dokumentacija koju kanditat  podosi prilikom konkurisanja:

 • Popunjen formular prijave u odgovarajućoj formi (u prilogu oglasa i dostupan na linku: www.gu.ni.rs/institucije/organizacije/laf/ i na adresi www.mcnis.org.rs);
 • Biografiju podnosioca prijave (u slobodnoj formi);
 • Potvrdu iz Suda da podnosilac prijave nije osuđivan;
 • Motivaciono pismo koje sadrži obavezne odgovore na sledeća pitanja: Šta vas motiviše da se angažujete u Lokalnom antikorupcijskom forumu u Nišu? Kako vidite politiku borbe protiv korupcije u našem društvu i šta biste sugerisali u vezi sa tim? Čime lično možete doprineti rešavanju problema korupcije u društvu?

POSTUPAK IZBORA

Izbor kanditata vrši se u dva kruga u prvom krugu izbora. U prvom krugu izbora vrši se uvid u dokumetaciju koju je kanditat podneo.

Komisija utvrđuje da li kanditat ima prebivalište na teritoriji Grada Niša, da li je osuđivan ili se vodi sudski postupak za dela koja se odnose na korupciju, da li je lice koje podnosi kandidaturu u sukobu interesa ili na drugi način krši odredbe Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije. Da li je lice nosilac neke funkcije u političkoj partiji i/ili nosilac neke javne funcije.

Kandidati koji su ispunili formalne uslove ulaze u drugi krug izbora. U drugom krugu kvalifikovani kandidati će biti ocenjivani iz oblasti borbe protiv korupcije, uz rešavanje etičkih dilema i intervjuisani pred komisijom.


Na osnovu rezultata pokazanih u drugom krugu, bira se pet (5) članova Lokalnog antikorupcijskog foruma Niš.

ZAPISNIK SA SASTANKA KOMISIJE ZA DEFINISANJE KRITERIJUMA I FORMIRANJE LOKALNOG ANTIKORUPCIJSKOG FORUMA

Mesto održavanja:

Medija centar Niš, 22.10.2013.

Sastanak za otvaranje prijava za članstvo u LAF-u.

Pristutni:

 1. Miodrag Škundrić – Član komisije – Agencija za Borbu protiv korpucije
 2. Milorad Doderović – Član komisije
 3. Zoran Kosanović – Član komisije
 4. Milan Petrović – Član Komisije
 5. Dragan Petković – Član komisije
 6. Pavle Dimitrijević – Posmatrač

Zapisnik sa sastanka:

Stiglo je 17 prijava, od toga:

Dve prijave su odbačene kao potpuno nekompletne i to iz sledećih razloga:

 1. Miroljub Niikolić – nije dostavljeno motivaciono pismo
 2. Dejan Živić – nije dostavljeno motivaciono pismo
 3. Za četiri prijave utvrđeno je da su delimično nekompletne iz sledećih razloga:
 4. Slaviša Mitrović, dostavio neoverenu fotokopiju uverenja iz suda
 5. Slađan Savić, dostavio uverenje iz kaznene evidencije
 6. Valentina Krstić, dostavila neoverenu fotokopiju uverenje iz suda
 7. Zorica Miladinović, dostavila uverenje iz kaznene evidencije

Te je od navedenih zatraženo da dostave original uverenje iz suda i to najkasnije do petka 25.10.2013 na adresu Medija centra Niš.

Kandidati za LAF od kojih je zatražena dopuna dokumentacije kontaktirani su telefonom i obavešteni u periodu izmedju 16:30 i 16:50h 22.10.2013 od strane člana komisije Dragan Petkovića, u prisustvu svih ostalih članova Komisije.

Na sastanku je dogovoreno da će nakon isteka roka za dopunu dokumentacije (petak 25.10.2013 u 16h) svi kandidati koji su ispunili formalne uslove biti pozvani na interviju koji će se održati u utorak 29.10.2013. Vreme intervijua i raspored će biti naknadno definisan., o čemu će biti obavešteni svi kandidati ponasobom od strane ovlašćenog predstavnika Komisije.

Na današnjem sastanku vršena je tehnička ocena dokumenata dostavljenih od strane kandidata u skladu sa pravilima Javnog poziva dok će na intervijuu biti vršena kvalitativna provera kandidata.

Komisija za formiranje LAF-a
Niš, 22.10.2013

Ime kandidata Prezime kandidata
1 Dimitar Skobelev
2 Biljana Jovanović
3 Slaviša Mitrović
4 Zoran Miladinović
5 Dragan Milutinović
6 Slađan Savić
7 Valentina Krstić
8 Zorica Miladinović
9 Igor Milosavljević
10 Miro Čavara
11 Zoran Jovanović
12 Vesna Crnogorac
13 Mladen Jovanović
14 Milan Stefanović
15 Miljan Anđelković

Na sastanku održanom 30.10.2013. god. U prostorijama Medija Centra Niš, Komisija za definisanje kriterijuma i postupak izbora članova Lokalnog antikorupcijskog foruma Niš, na osnovu ovlašćenja navedenih u Rešenju Gradskog veća o izboru članova Komisije za definisanje kriterijuma i postupak izbora članova Lokalnog antikorupcijskog foruma Niš br. 741-32/2013-03 od 14.05.2013. godine, kao i na osnovu Lokalnog plana za borbu protiv korupcije grada Niša broj 55/2011 i u skladu sa pravinikom o radu komisije od 5. Juna 2013 godine donosi:

ODLUKU

O izboru sledećih kandidata za članove Lokalnog Antikorupcijskog Foruma u Nišu

 1. Jovanović Mladen iz Niša
 2. Krstić Valentina iz Niša
 3. Miladinović Zorica iz Niša
 4. Milosavljević Igor iz Niša
 5. Crnogorac Vesna iz Niša

Izabrani kandidati su pored opštih uslova ispunjenih u prvom krugu selekcije, na direktnom intervijuu sa članovima komisije pokazali kvalitet u ličnom integritetu, razumevanju procesa borbe protiv korupcije kao i velika iskustva u dosadašnjem radu neophodna za njihov angažman u LAF-u.

Komisija će u skladu sa usvojenim procedurama donešene odluke uputiti na usvajanje Gradskom veću grada Niša nakon čega će LAF početi sa radom.

Komisija
U Nišu, 30.10.2013
Medija Centar Niš,


ZAPISNIK

Sa sastanka za odabir članova Lokalnog Anti Korpucijskog Foruma u Nišu kome su pristustvovali:

 1. Miodrag Škundrić – član
 2. Milorad Doderović – član
 3. Milan Petrović – član
 4. Dragan Petković – član
 5. Zoran Kosanović – član
 6. Pavle Dimitrijević – posmatrač

Na sastanku održanom 30.10.2013. god. U prostorijama Medija Centra Niš, Komisija za definisanje kriterijuma i postupak izbora članova Lokalnog antikorupcijskog foruma Niš, na osnovu ovlašćenja navedenih u Rešenju Gradskog veća o izboru članova Komisije za definisanje kriterijuma i postupak izbora članova Lokalnog antikorupcijskog foruma Niš br. 741-32/2013-03 od 14.05.2013. godine, kao i na osnovu Lokalnog plana za borbu protiv korupcije grada Niša broj 55/2011 i u skladu sa pravinikom o radu komisije od 5. Juna 2013. godine u okviru drugog kruga selekcije održala je intervijue sa potencijalnim kandidatimo za članstvo u LAFU i to po sledećem rasporedu:

Ime kandidata: Prezime kandidata: Vreme:

1

Miljan Anđelković

16:00

2

Miro Čavara

16:15

3

Vesna Crnogorac

16:30

4

Biljana Jovanović

16:45

5

Zoran Jovanović

17:00

6

Mladen Jovanović

17:15

7

Valentina Krstić

17:30

8

Slađan Savić

17:45

9

Zorica Miladinović

18:00

10

Igor Milosavljević

18:15

11

Dragan Milutinović

18:30

12

Slaviša Mitrović

18:45

13

Dimitar Skobelev

19:15

14 Milan Stefanović

19:30

Kandidati su odgovarali na pitanja iz oblasti borbe protiv korupcije, ličnog i profesionalnog integriteta kao njihovih kapaciteta za rad u LAF-u.

Na intervijuu se nije pojavio kandidat Zoran Miladinović koji je svoju nemogućnost prisustva najavio i u skladu sa tim, njegova kandidatura nije uzeta u dalje razmatranje.

Svi kandidati su izabrani jednoglasno.

Prilikom glasanja o Kandidatu Milanu Stefanoviću koji nije izabran, Milan Petrović zbog angažmana u istoj organizaciji je izuzeo sebe iz postupka glasanja.

Komisija je završila svoj radu u 20:15.


 Komisija

PRIJAVNI FORMULAR ZA KANDIDATE LOKALNOG ANTIKORUPCIJSKOG FORUMA (LAF) GRADA NIŠA [doc] [pdf]