Uprava za poljoprivredu i razvoj sela

image_pdfimage_print
Adresa: Kej Mike Paligorića 18a
Telefon: 018/505 699
Faks: 018/290 243
Načelnik: Saša Stoiljković, diplomirani ekonomista
Pomoćnik načelnika: Igor Đorđević, dipl. inž. poljoprivrede
Zamenik načelnika: Ljubiša Stojanović, diplomirani inženjer poljoprivrede


NADLEŽNOSTI UPRAVE:

 • izrada i realizacija godišnjeg Programa zaštite, uređenja i korišćenja državnog poljoprivrednog zemljišta na teritoriji Grada Niša,
 • sanacija, uređenje ili revatilizacija poljskih puteva,
 • izdavanje rešenja o promeni namene korišćenja obradivog poljoprivrednog zemljišta,
 • organizacija i koordinacija Poljočuvarske službe,
 • zaštita zemljišta i preduzimanje mera za otklanjanje negativnih posledica i nastalih šteta od elementarnih nepogoda na poljoprivrednim kulturama,
 • utvrđivanje vodnih uslova, izdavanje vodnih saglasnosti i dozvola za objekte od lokalnog značaja
 • izrada i realizacija Operativnog plana za vode drugog reda na teritoriji Grada Niša,
 • savetodavno razvojni poslovi u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja,
 • izrada strateškog i akcionog plana za razvoj sela i njegova primena,
 • studijsko-analitički i finansijsko-materijalni poslovi za razvoj poljoprivrede i sela,
 • studijsko – analitički i finansijsko – materijalni poslovi za infrastrukturni razvoj sela,
 • poslovi istraživanja u oblasti razvoja sela,
 • upravljanje i koordinacija projektima u poljoprivredi i ruralnom razvoju,
 • poslovi u oblasti zaštite životne sredine na seoskom području,
 • poslovi održavanja karantina za životinje,
 • drugi poslovi u skladu sa zakonom i drugim propisima.

ORGANIZACIONA STRUKTURA:

Stručna služba Fonda za razvoj poljoprivrede je obrazovana je za obavljanje stručnih, operativnih, organizacionih, administrativnih i finansijsko-tehničkih  poslova za potrebe Fonda za razvoj poljoprivrede.

U ovoj službi se vrši izrada godišnjeg Programa Fonda, pripremanje izveštaja, odluka i elementa za ugovore, praćenje njegove realizacije, utvrđivanje budžeta i finansijskog  plana za predviđene aktivnosti, kao i poslovi finansijskog-računovodstva. Služba priprema programe edukacija za udružene i individualne poljoprivrednike, daje preporuke i savete, organizuje stručna predavanja, seminare i radionice iz oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja.

Odsek za poljoprivredno zemljište i vodoprivredu je obrazovan za obavljanje studijsko-analitičkih, dokumentacionih i statističko-evidencionih poslova iz oblasti zaštite, korišćenja i unapređenja poljoprivrednog zemljišta. Kao jedan od poverenih poslova, ovaj odsek vrši revitalizaciju atarskih puteva, prati ostvarivanje sredstava od korišćenja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini, stara se o preduzimanju mera za iskorišćavanje i zaštitu zemljišta i vrši nadzor nad radom Poljočuvarske službe. U Odseku se vrše poslovi vezani za izdavanje rešenja o promeni namene korišćenja obradivog poljoprivrednog zemljišta, davanja u zakup zemljišta, utrina, pašnjaka kao i poslovi vezani za  komasaciju. Odsek priprema i sprovodi program suzbijanja i uništavanja korovske biljke ambrozija.

U okviru Grupe za vodoprivredu, vrši se izdavanje vodoprivrednih uslova, saglasnosti i dozvola za objekte i radove, priprema se program korišćenja sredstava iz budžeta Grada namenjenih za korišćenje voda, izrađuje se i sprovodi Operativni plan odbrane od poplava  za vode II reda za teritoriju Grada Niša.

Odsek za poljoprivrednu proizvodnju, preradu  i agroekonomiju je obrazovan za obavljanje poslova vezanih za praćenje stanja u oblasti biljne i stočarske  proizvodnje. Odsek priprema i prati ostvarivanje programa i proizvodnih uslova u navedenim oblastima; daje preporuke vezi zaštite bilja; prati ostvarivanje programa vezanih za primarnu poljoprivrednu proizvodnju i predlaže mere za njihovo sprovođenje. Jedan od zadataka je saradnja sa prehrambenom industrijom i povezivanje poljoprivrednika sa sektorom prerade radi usklađivanja primarne proizvodnje sa postojećim industrijskim kapacitetima; Odsek analizira mere tekuće i razvojne ekonomske politike i njihov uticaj na ekonomski položaj agroindustrijskog kompleksa u celini. Zaposleni u ovom odseku neposredno na terenu vrše savetovanje proizvođača i upoznaju ih najnovijim dostignućima iz oblasti uzgoja životinja i gajenja bilja. U okviru Odseka se vrše poslovi organizacije promotivnih manifestacija, informativnih  kampanja, sajmova i izložbi.

Odsek za održivi ruralni razvoj je obrazovan za obavljanje raznorodnih poslova vezanih za sveukupno poboljšanje uslova života na selu.

Radi na obrazovanju i koordinaciji lokalnih akcionih grupa, prati programe poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja EU; ostvaruje saradnju i koordinaciju sa nadležnim organima Republike, gradova i opština, učestvuje u pripremi i sprovođenju projektnih aktivnosti nacionalnih i inostranih donatora i investitora.

Odsek obavlja utvrđene poslove kroz  redovno praćenje dostupnih pretpristupnih fondova i programa EU, izrađuje i realizuje razvojne projekte. Prati i analizira stanje zaštite životne sredine na selu, stara se o zaštiti prirodnih resursa poljoprivredne proizvodnje, biodiverziteta, flore i faune; prati oblast alternativnih izvora energije.

Odsek obavlja poslove  vezane za razvoj ruralne infrastrukture, i to: komunalne, obrazovno-informatičke i proizvodno ekonomske; priprema i izrađuje programe projektovanja i izgradnje infrastrukturnih rešenja; prikuplja i obrađuje podatke i prati stanje komunalne opremljenosti seoskih sredina kao i socijalno, zrdavstveno, obrazovno, demografsko i informatičko stanje u ruralnim sredinama.


Kontakt telefoni:

018/505 699 tehnički sekretar

018/505 691 pomoćnik načelnika

018/505 696 Stručna služba Fonda za razvoj poljoprivrede

018/505 697 Odsek za održivi ruralni razvoj

018/505 676 Odsek za poljoprivrednu proizvodnju, preradu i agroekonomiju

018/ 505 694 Odsek za poljoprivredno zemljište i vodoprivredu

Detaljnije se možete informisati na internet adresi:  www.niskoselo.com