Sekretarijat za inspekcijske poslove Grada Niša

image_pdfimage_print
Adresa: ul. Nikole Pašića, 24, 18000 Niš
PIB: 100232752
Matični broj: 17620541
Sekretar: Marina Živulović-Petrović dipl.ing.građ. 064/833-00-74

Kontrolne liste i planovi rada inspekcijskih službi grada Niša


U cilju kontaktiranja građana/stranaka sa Sekretarijatom za inspekcijske poslove, navodimo sledeće brojeve telefona:
Kontakt telefon u kancelariji višeg referenta Jasmine Ilić , Sekretarijata za inspekcijske poslove su 018/504-555 i Stojiljković Marije 018/504-554
Odsek gradjevinske inspekcije – Marina Živulović Petrović    064/8330074
Inspekcija za saobraćaj – Radomir Stamenković     064/8330317
Inspekcija za puteve   –  Živica Jevđić   064/8330080
Inspekcija za zaštitu životne sredine  –  Slaviša Radulović   064/8330072
Prosvetna Inspekcija, sportska inspekcija – Dušica Janojlić  –  064/8330086

Izveštaj o radu za 2020. godinu – Sekretarijat za inspekcijske poslove – Odsek građevinske inspekcije

Godišnji plan Građevinske inspekcije za. 2020 godinu

Godišnji plan o radu saobraćajne inspekcije, za 2020. godinu

Godišnji izveštaj o radu saobraćajne inspekcije, za 2019. godinu

Godišnji izveštaj o radu inspekcije za puteve za 2019. godinu

Godišnji izveštaj o radu prosvetne inspekcije, za 2019. godinu

Godišnji izveštaj o radu građevinske inspekcije za 2019. godinu

Godišnji izveštaj o radu inspekcije za zaštitu životne sredine, za 2019. godinu


Kontrolne liste od 11.04.2019

Informator o radu Sekretarijata za inspekcijske poslove Grada Niša

Izveštaj o radu za 2020. godinu – Sekretarijat za inspekcijske poslove – Odsek građevinske inspekcije

IZVEŠTAJ O RADU ZA 2018. GODINU I POKAZATELJI DELOTVORNOSTI INSPEKCIJSKOG NADZORA ODSEKA GRAĐEVINSKE INSPEKCIJE

 


Plan inspekcijskog nadzora za 2018. god inspekcije za zaštitu životne sredine u nišu

Godišnji plan prosvetne inspekcije za 2018. godinu

Godišnji plan građevinske inspekcije Grada Niša za 2018. godinu

Godišnji izveštaj o radu inspekcije za puteve za 2018. godinu


Godišnji izveštaj o radu saobraćajne inspekcije, za 2017. godinu

Godišnji izveštaj o radu inspekcije za zaštitu životne sredine, za 2017. godinu

Godišnji izveštaj o radu inspekcije za puteve za 2017. godinu

Godišnji izveštaj o radu prosvetne inspekcije, za 2017. godinu

Godišnji izveštaj o radu građevinske inspekcije za 2017. godinu


Dopuna plana uklanjanja objekta za II kvartal 2018. godine, od dana 01.06.2018. godine

Dopuna programa uklanjanja objekta za II kvartal 2018. godine, od dana 01.06.2018. godine

—————————————————————————————————————–

Dopuna plana uklanjanja objekta za II kvartal 2018. godine, od dana 01.06.2018. godine

Dopuna programa uklanjanja objekta za II kvartal 2018. godine, od dana 01.06.2018. godine


Dopuna plana uklanjanja objekta za II kvartal 2018. godine, od dana 21.03.2018. godine

Dopuna programa uklanjanja objekta za II kvartal 2018. godine, od dana 21.03.2018. godine

—————————————————————————————————————–

Dopuna plana uklanjanja objekta za I kvartal 2018. godine, od dana 09.03.2018. godine

Dopuna programa uklanjanja objekta za I kvartal 2018. godine, od dana 09.03.2018. godine

—————————————————————————————————————–

Dopuna plana uklanjanja objekta za I kvartal 2018. godine, od dana 07.03.2018. godine

Dopuna programa uklanjanja objekta za I kvartal 2018. godine, od dana 07.03.2018. godine

Dopuna Programa uklanjanja i skeniranog programa od 01.01.do 31.3.2018:

Dopuna Programa uklanjanja i skeniranog programa od 01.01.do 31.3.2018 (pdf)

Dopuna Programa uklanjanja i skeniranog programa (pdf)

Dopuna programa uklanjanja objekta od 14.12.2017. godine (pdf)

Program uklanjanja objakata za IV kvartal (pdf)

Dopuna programa uklanjanja objekata od 01.10. do 31.12.2017. godine (pdf)

DOPUNA PROGRAMA UKLANJANJA OBJEKATA od  01.10.do 31.12.2017.

OPERATIVNI  PROGRAM UKLANJANJA OBJEKATA 06.12.2017.


Sekretar Sekretarijata za inspekcijske poslove Gradske uprave Grada Niša je Srđan Laketić, dipl. inž.građevine – telefon 018/504-551.

Rukovodilac Sektora za  inspekcijske poslove je  -spec.saob. Miljan Anđelković, dipl.inž.saobraćaja, rukovodilac sektora za oblast inspekcijski poslovi- telefon 018/504-553

Lice zaduženo za prijem informacija elektronskim putem: Jasmina Ilić, e-mail Jasmina.Ilić@gu.ni.rs> – tel. 018/504-555

Lice zaduženo za pristup informacijama od javnog značaja je Zoran Veselinović -telefon 018/504-557, e-mail zoran.veselinovic@gu.ni.rs

 

RADNO VREME

Radno vreme Sekretarijata za inspekcijske poslove je od 7,30-15,30 časova, a u građevinskoj inspekciji, inspekciji za puteve, saobraćajnoj inspekciji i inspekciji za zaštitu životne sredine, radno vreme je prilagođeno potrebama, svojim nadležnostima i to radnim danom od 7,30-15,00 časova u prvoj smeni i subotom, takođe od 07,30 do15,00 časova. Nadležnosti Sekretara sekretarijata za inspekcijske poslove, pomoćnika sekretara Sekretarijata za inspekcijske poslove propisane su Odlukom o gradskoj upravi (Službeni list Grada Niša broj 143/2016) i Pravilnikom o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Upravi za imovinu i inspekcijske poslove Grada br.172-2/2017-03 od 14.02.2017.godine.

Prema odredbi člana 12. Odluke o gradskoj upravi Grada Niša (Sl.list Grada Niša broj 143/2016) Sekretarijatom rukovodi sekretar, koji odgovara za rad sekretarijata, organizuje rad sekretarijata  i stara se o pravilnom rasporedu poslova i izvršavanju radnih dužnosti zaposlenih. Sekretar predstavlja sekretarijat, priprema nacrte propisa, donosi rešenja u upravnim i drugim pojedinačnim stvarima i odlučuje o drugim pitanjima iz delokruga sekretarijata. Sekretar je odgovoran načelniku Gradske Uprave i Gradonačelniku za rad i zakonito obavljanje poslova sekretarijata.

 

ORGANIZACIONA STRUKTURA SKRETARIJATA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE GRADA NIŠA

 

ORGANIZACIONA STRUKTURA SKRETARIJATA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE GRADA NIŠA

 

Sekretarijat za inspekcijske poslove Grada Niša, se sastoji od Sektora za inspekcijske poslove i 7 odseka i to:

1.U okviru Sektora postoje sledeći Odseci:

A) Odsek za pravne, opšte i izvršne  poslove koji obavlja sledeće poslove:

– organizuje izvršavanje najsloženijih pravnih, opštih i izvršnih poslova i radnih zadataka, priprema najsloženija akta iz nadležnosti Sekretarijata,

-proučava i primenjuje propise, neposredno učestvuje u obavljanju poslova odseka,

-stara se o blagovremenom i kvalitetnom obavljanju svih poslova iz nadležnosti odseka, prati izmenu Zakona i propisa donetih na osnovu Zakona

-samostalno obavlja sve upravne poslove i poslove vezane za izradu najsloženijih vrsta akata.

-po ovlašćenju načelnika zastupa Sekretarijat pred sudskim, državnim i drugim organima,

-obavlja normativno pravne i opšte poslove za potrebe Sekretarijata,

-priprema nacrte i predloge normativnih akata, odluka i drugih propisa,

-daje predloge nacrta pojedinačnih akata,

-vrši izradu rešenja za korišćenje godišnjih odmora,

-pruža stručnu pomoć inspektorima u vođenju upravnog  postupka,

-vrši kontrolu vođenja upravnog postupka  i daje predlog mera za otklanjanje nedostataka,

-učestvuje u radu i daje mišljenje po žalbama stranaka, nalozima i primedbama konačnih rešenja  drugostepenog organa,

-prati izvršenja budžeta,

-priprema zahteve za plaćanje i transfer sredstava po ugovorima iz oblasti rada Sekretarijata,

-priprema godišnji plan javnih nabavki i zahtev za pokretanje postupka javne nebavke,

-nadležna službena lica  vrše uviđaj na licu mesta o uslovima izvršenja rešenja  i neposredno sa inspektorom zakazuju izvršenje rešenja, na osnovu donetog Programa uklanjanja objekata i Plana o svim izvršnim rešenjima za uklanjanje objekata odnosno delova objekata Odseka građevinske inspekcije, vode  sve potrebne evidencije i liste u postupku izvršenja konačnih rešenja o uklanjanju, obaveštavaju se stranke o izvršenju, predaje zahtev MUP-u radi pružanja pomoći i asistencije, podnose zahtev ovlašćenom izvođaču radova za izvršenje rešenja, podnose zahtev javnim preduzećima i drugim licima za isključenje instalacija sa objekata za rušenje, odnosno uklanjanje, vrši poslove na obezbeđenju prostora za smeštaj uklonjenih objekata, predmeta i stvari, sačinjavaju zapisnik o prinudnom izvršenju tj. uklanjanju objekta odnosno njegovog dela, sačinjava podnesake nadležnim organima i licima radi relizacije izvršnih rešenja  kao i zaključke o troškovima izvršenja i obaveštava Pravobranilaštvo Grada radi prinudne naplate troškova izvršenja rešenja o prinudnom izvršenju tj. uklanjanju objekta odnosno njegovog dela,

-obavlja sve opšte i kancelarijske poslove, vodi sve evidencije za potrebe Sekretarijata, objavljuje i ažurira sve evidencije i liste inspekcijskih Odseka na internet stranici Grada Niša,

– vodi evidenciju o radnom vremenu,

-obavlja poslove operatera i obavlja druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Odsekom rukovodi šef odseka: Zoran Veselinović, diplomirani pravnik, tel. 504-557.

B) Odsek građevinske inspekcije, koji obavlja poslove:

Šef Odseka koordinira, organizuje i vrši kontrolu izvršenja poslova i radnih zadataka odseka i učestvuje u obavljanju poslova odseka,

-stara se o blagovremenom i kvalitetnom obavljanju svih poslova iz nadležnosti odseka, stara se o zakonitosti rada odseka.

-daje stručna uputstva i smernice za rad zaposlenima i objedinjuje rad Odseka,

– izdaje usmene i pisane naloge za izvršavanje poslova, kontroliše vođenje upravnog postupka, evidentira prisutnost na radu zaposlenih,

– samostalno obavlja sve upravne poslove i poslove vezane za izradu svih vrsta akata iz svoje nadležnosti,

– donosi Program uklanjanja objekata i Plan na osnovu službene evidencije o svim izvršnim rešenjima za uklanjanje objekata, odnosno delova objekata i odgovara za njegovo izvršenje,

Koordinator Grupe za poslove nadzora nad radom investitora i ostalih učesnika u izgradnji objekata  organizuje i koordinira izvršavanje poslova i radnih zadataka Odseka u saradnji sa šefom Odseka.

-neposredno učestvuje u obavljanju najsloženijih poslova iz delokruga rada odseka, -vodi upravni postupak,

-stara se o blagovremenom obavljanju svih poslova po reonima iz nadležnosti odseka, izdaje usmene i pisane naloge inspektorima za izvršavanje poslova,

-vodi evidenciju o svakodnevnom radu inspektora na terenu po reonima,

-sačinjava i dostavlja mesečne i godišnje izveštaje o radu inspektora u saradnji sa šefom Odseka,

Građevinski inspektor vrši nadzor nad radom investitora, izvođača i ostalih učesnika u izgradnji objekata,

-kontroliše primenu propisa, tehničkih normativa i standarda koji regulišu izgradnju stalnih i privremenih objekata,

-vrši pregled projektne dokumentacije i kontrolu rada izvođačke organizacije, ugovornih organizacija, zadruga i drugih vidova udruživanja građana nosioca ličnog rada,

-vrši evidentiranje i kontrolu bespravno započetih objekata,

– vodi upravni postupak, donosi rešenja i druga akta o uklanjanju bespravno sagrađenih objekata, vrši nadzor nad korišćenjem objekata, održavanjem stambenih zgrada i bezbednosti njihovog korišćenja i preduzima obavezne mere utvrđene zakonom ili propisom donetim na osnovu zakona.

– kontroliše primenu propisa, tehničkih normativa i standarda koji regulišu izgradnju stalnih i privremenih objekata,

-vrši pregled projektne dokumentacije i kontrolu rada izvođačke organizacije, ugovornih organizacija, zadruga i drugih vidova udruživanja građana nosioca ličnog rada,

– vrši evidentiranje i kontrolu bespravno započetih objekata,

-vrši nadzor nad korišćenjem objekata, održavanjem stambenih zgrada i bezbednosti njihovog korišćenja i preduzima obavezne mere utvrđene zakonom ili propisom donetim na osnovu zakona.

podnosi krivične prijave, prekršajne prijave i prijave za privredni prestup kada utvrdi povredu propisa iz Zakona i odluka donetih na osnovu Zakona i preduzima druge zakonom propisane mere.

Odsekom rukovodi šef odseka: Marina Živulović Petrović, diplomirani građevinski inženjer, telefon 018 504-558

V) Odsek za kontrolu i nadzor nad radom komunalnih inspekcija gradskih opština koji obavlja poslove:

– organizuje i vrši kontrolu izvršenja poslova i radnih zadataka odseka u saradnji sa neposrednim rukovodiocem Sekretarijata,

-učestvuje u obavljanju najsloženijih poslova odseka,

-stara se o blagovremenom i kvalitetnom obavljanju svih poslova iz nadležnosti Odseka i  o zakonitosti rada odseka,

-Kontroliše i vrši nadzor nad radom komunalne inspekcije gradskih opština u skladu sa Statutom i gradskim propisima,

-organizuje i koordinira izvršavanje poslova i radnih zadataka sa gradskim opštinama  koji su  utvrđeni na osnovu Statuta i gradskih propisa,

statutom i gradskim propisima,

-prati rad i pruža stručnu pomoć komunalnoj inspekciji gradske opštine u

kontroli  stanja komunalnih objekata, uređaja instalacija, pružanja usluga u skladu sa

zakonom i odlukama i obavljanju drugih poslova ihz njihove nadležnosti,

-daje stručna obaveštenja i mišljenja i preduzima druge mere kojima se obezbeđuje jedinstveno postupanje u vršenju komunalnog inspekcijskog nadzora na teritoriji grada Niša

-obaveštava Načelnika Uprave o uočenim nedostacima u obavljanju inspekcijskog nadzora komunalne inspekcije gradske opštine radi preduzimanja mera na njihovom otklanjanju i traži objašnjenja od komunalne inspekcije gradske opštine i o razlozima za takvo postupanje, odnosno nepostupanje i

-prati izveštaje o izvršenom nadzoru i preduzetim merama komunalne inspekcije gradske opštine

G). Odsek saobraćajne inspekcije obavlja sledeće poslove:

-vrši nadzor nad primenom Zakona i propisa donetih na osnovu Zakona o  prevozu putnika i Zakona o prevozu tereta u drumskom saobraćaju,

-vrši kontrolu lokalnog prevoza (linijskog i vanlinijskog prevoza stvari, vanlinijskog prevoza putnika, prevoza za sopstvene potrebe i autotaksi prevoza) na teritoriji Grada Niša,

-vrši kontrolu primene propisa o auto-taksi prevozu,

-utvrđuje ispunjenost uslova za obavljanje auto-taksi prevoza i donosi rešenja,

-vrši kontrolu gradskog i prigradskog prevoza putnika na teritoriji Grada Niša,

-vrši kontrolu prevoza za sopstvene potrebe,

-vrši kontrolu vanlinijskog prevoza lica i stvari

-isključuje vozilo, oduzima saobraćajnu dozvolu i registarske tablice ukoliko se javni prevoz, odnosno prevoz za sopstvene potrebe obavlja protivno odredbama zakona.

-vodi upravni postupak, donosi rešenja i druga akta,

-vrši poslove izvršenja rešenja na uklanjanju objekata, predmeta i stvari,

-preduzima obavezne mere utvrđene zakonom ili propisom donetim na osnovu zakona.

-evidentira kršenje propisa iz oblasti taksi prevoza, gradskog i prigradskog prevoza i o tome obaveštava saobraćajnog inspektora za drumski saobraćaj,

-vodi evidenciju o podnetim prekršajnim, krivičnim i prijavama za privredni prestup, podnetih na osnovu Zakona i propisa donetih na osnovu Zakona,

-vodi evidenciju kontrole nad primenom propisai auto-taksi prevozu, vodi evidenciju kontrole gradskog i prigradskog prevoza putnika,

-vodi evidenciju o donetim rešenjima i ispunjenosti propisanih uslova za vozila u gradskom i prigradskom saobraćaju, vodi evidenciju donetih rešenja i drugih akata iz nadležnosti saobraćajne inspekcije za drumski saobraćaj,

-vodi evidenciju poslova izvršenja rešenja, koje je donela saobraćajna inspekcija za drumski saobraćaj, vodi evidenciju preduzetih obaveznih mera, utvrđenih Zakonom ili propisom donetim na osnovu Zakona.

Odsekom rukovodi šef odseka Radomir Stamenković, diplomirani inženjer saobraćaja. telefon 018 504 562

D). Odsek inspekcije za puteve obavlja sledeće poslove:

-vrši nadzor nad primenom Zakona i propisa donetih na osnovu Zakona o javnim putevima  iz oblasti zaštite opštinskih puteva i ulica,

-vrši pregled  ulica i puteva radi sprečavanja ugrožavanja stabilnosti javnog puta, obezbeđivanja uslova za nesmetano odvijanje saobraćaja i režima saobraćaja na javnom putu, kao i zabranu i ograničenja intervencija na javnom putu, zaštitnom pojasu i pojasu kontrolisane izgradnje propisano zakonom,

-vodi upravni postupak, donosi rešenja i druga akta,

-vrši pregled održavanja opštinskih puteva i ulica,

-vrši poslove izvršenja rešenja, predmeta i stvari koji predstavljaju neposrednu opasnost po bezbednost saobraćaja,

-preduzima obavezne mere u skladu sa zakonom i propisima donetim na osnovu zakona. Obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca kome i odgovara za svoj rad.

-vrši inspekcijski nadzor nad zaštitom opštinskih puteva i ulica,

-vrši inspekcijski nadzor nad stanjem opštinskih puteva i sprovodi mere zaštite,

-sprovodi propisane mere zabrane na opštinskim putevima i ulicama radi nesmetanog odvijanja saobraćaja i očuvanja opštinskih puteva i ulica i putnih objekata

-vrši nadzor nad licima koja upravljaju objektom, postrojenjem, uređajem i instalcijama na opštinskim putevima i ulicama u pogledu njihovog održavanja, u cilju očuvanja puta i nesmetanog odvijanja saobraćaja

-naređuje otklanjanje nedostataka na opštinskom putu kojima se ugrožava ili može biti ugrožena bezbednost saobraćaja,

predlaže organu nadležnom za tehničko regulisanje saobraćaja zabranu saobraćaja ili saobraćaja određenih vrsta vozila, njegovom delu ili putnom objektu  o zabrane upotrebe puta ako ne ispunjava zakonom propisane mere,

-zabrani radove na izvođenju cevovoda, vodova, instalacija, deponija otpada, zasada, drveća, natpisa, ograda  postavljenih u zaštitnom pojasu puta suprotno zakonskim merama, bez saglasnosti upravljača puta,

-podnosi krivične prijave, prekršajne prijave i prijave za privredni prestup kada utvrdi povredu propisa iz Zakona i odluka donetih na osnovu Zakona i preduzima druge zakonom propisane mere,

-vrši poslove vezane za izvršenje konačnih rešenja inspekcije za puteve.

Odsekom rukovodi šef odseka Živica Jevđić, diplomirani inženjer građevine, telefon 018 504 762

Đ). Odsek inspekcije za zaštitu životne sredine obavlja sledeće poslove:

-vrši kontrolu zaštite životne sredine nad objektima za koje odobrenje za gradnju izdaje opština, odnosno grad,

-vrši kontrolu ispunjenosti propisanih uslova za početak obavljanja delatnosti privrednih društava i preduzetnika u pogledu zaštite životne sredine,

-vrši kontrolu mera za zaštitu od buke od izvora koji se stavljaju u promet,

-vrši kontrolu zagađivača vazduha sa merama za otklanjanje aero zagađenja,

-vrši kontrolu inspekcijskog nadzora nad aktivnostima sakupljanja i transporta inertnog i neopasnog otpada, odnosno nad radom postrojenja za skladištenje, tretman i odlaganje inertnog i neopasnog otpada za koje Grad izdaje dozvolu na osnovu zakona,

-nalaže izradu Studija o proceni uticaja na životnu sredinu za projkte propisane Uredbom VRS,

-uređuje integralni sistem zaštite životne sredine u cilju dobijanja integralnog katastra zagađivača (IKZ),

-vodi upravni postpak, donosi i izvršava rešenja i

-podnosi prekršajne prijave, krivične prijave i prijave za privredni prestup kada utvrdi povredu propisa iz Zakona i odluka donetih na osnovu Zakona i predizima druge zakonom propisane mere.

-učestvuje u utvrđivanju ispunjenosti propisanih uslova za početak rada preduzeća i radnji

Odsekom rukovodi šef odseka: dr. Slaviša Radulović, lekar, telefon 018 504751.

E. Odsek Prosvetne i sportske inspekcije obavlja sledeće poslove:

Šef Odseka  rukovodi radom Odseka, organizuje i koordinira izvršavanje poverenih i drugih poslova Odseka u saradnji sa sekretarom i pomoćnikom sekretara i neposredno učestvuje u obavljanju najsloženijih poslova Odseka,

-sačinjava godišnji plan rada inspektora koji se sprovodi kroz operativne planove inspekcijskog nadzora,

-podnosi izveštaje i radu nadležnom Ministarstvu, na mesečnom i godišnjem nivou; učestvuje u izradi izveštaja, analiza i informacija,

– odgovara za zakonitost u radu Odseka i blagovremenost postupanja u predmetima; planira, usmerava i kontroliše rad zaposlenih; radi sa strankama; obavlja i druge poslove po nalogu sekretara i pomoćnika sekretara, kojima odgovara za svoj rad i rad Odseka kojim rukovodi,

Prosvetni inspektor vrši inspekcijski nadzor nad radom i aktima  ustanova obrazovanja i vaspitanja;

– utvrđuje ispunjenost uslova za početak rada i obavljanja delatnost ustanova vaspitanja i obrazovanja i obrazovanja i vaspitanja,  izdvojenih odeljenja i proširene delatnosti;

-utvrđuje ispunjenost uslova za priznavanje svojstva javno priznatih organizatora aktivnosti neformalnog obrazovanja odraslih;

– vrši nadzor nad neregistrovanim subjektima;

-vrši  nadzor nad ispunjenošću uslova za sprovođenje ispita; preduzima mere radi ostvarivanja prava i obaveza učenika i roditelja, odnosno staratelja, predstavnika društvene zajednice, nastavnika, stručnih saradnika,  direktora i ostalih zaposlenih;

-kontroliše postupak upisa i poništava nezakonit upis u školu; vrši pregled propisane evidencije i dokumentacije koju vodi ustanova i  utvrđuje činjenice u postupku poništavanja javnih isprava koje ona izdaje; zabranjuje rešenjem sprovođenje radnji  koje su suprotne zakonu;

-nalaže zapisnikom otklanjanje nepravilnosti i nedostataka;

-naređuje rešenjem izvršavanje propisanih mera u određenom roku;

-podnosi prijave nadležnom organu za učinjeno krivično delo ili  privredni  prestup i zahteve za pokretanje prekršajnog postupka;

-obaveštava druge organe ako postoje razlozi za preduzimanje mera za koje je taj organ nadležan; priprema obaveštenja i naloge za predstojeći inspekcijski nadzor; vodi propisanu evidenciju inspekcijskih nadzora; vrši savetodavne posete i o tome sačinjava službenu belešku; vrši nadzor nad ustanovama radi popunjavanja kontrolnih lista radi određivanja stepena rizika; priprema izveštaje, informacije i analize za potrebe organa Grada i državnih organa; radi sa strankama; obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i nalogom neposrednog  rukovodioca.            

Sportski inpektor vrši inspekcijski nadzor kao povereni posao na teritoriji jedinice lokalne samouprave, nad pravnim i fizičkim licima koja obavljaju sportske aktivnosti i sportske delatnosti u skladu sa Zakonom o sportu i zakonom kojim se uređuje  inpekcijski nadzor,

– podnosi nadležnom pravosudnom organu krivičnu prijavu, prijavu za privredni prestup ili zahtev za pokretanje prekršajnog postupka, odnosno izdaje prekršajni nalog, u skladu sa zakonom, ako se kod nadziranog subjekta otkrije nezakonitost  koja je kažnjiva prema zakonu ili drugom propisu,

-rešenjem nalaže mere i određuje rok za njihovo otklanjanje,

– može u zavisnosti od predmeta nadzora i prirode utvrđenih nezakonitosti, nepravilnosti ili nedostataka u radu: naložiti izvršenje određenih mera i radnji u vezi obavljanja sportskih aktivnosti i sportskih delatnosti; naložiti donošenje, stavljanje van snage ili odlaganje izvršenja odgovarajućeg pojedinačnog akta i preduzimanje drugih odgovarajućih mera i radnji potrebnih radi otklanjanja utvrđenih nezakonitosti, nepravilnosti i nedostataka u radu organizacije u oblasti sporta, u skladu sa ovim zakonom;  izvršiti  privremenu zabranu obavljanja sportskih aktivnosti i sportskih delatnosti i preduzimanje drugih radnji koje su u suprotnosti sa zakonom ili drugim propisom, do otklanjanja nedostataka  izvršiti  privremenu zabranu obavljanja stručnog rada u sportu licu koje ne ispunjava propisane uslove za obavljanje stručnog rada u sportu ili ne poseduje odgovarajuću dozvolu za rad, do ispunjenosti uslova;  predložiti  nadležnom organu organizacije u oblasti sporta pokretanje postupka zbog povrede radnih dužnosti, disciplinskog postupka ili drugog postupka  radi otklanjanja utvrđenih nezakonitosti, nepravilnosti i nedostataka u radu organizacija i fizičkih lica u oblasti sporta;  nalažiti  nadležnom nacionalnom sportskom savezu donošenje sportskih pravila koje je obavezan da donese u skladu sa ovim zakonom;  naložiti sportskom savezu da u skladu sa ovim zakonom primi u članstvo organizaciju u oblasti sporta koja ispunjava utvrđene uslove za članstvo; privremeno zabraniti izvršenje pojedinačnog akta organizacije u oblasti sporta kojim je očigledno povređeno pravo člana te organizacije, odnosno zaposlenog koje ima u skladu sa ovim zakonom i sportskim pravilima, na zahtev tog člana, odnosno zaposlenog u organizaciji u oblasti sporta ukoliko taj član organizacije, odnosno zaposleni pokrenu spor pred nadležnim sudom ili sportskom arbitražom – do donošenja pravosnažne odluke suda, odnosno sportske arbitraže; naložiti uspostavljanje stanja sportskog objekta koje odgovara nameni tog sportskog objekta, o trošku vlasnika, odnosno korisnika sportskog objekta, ukoliko je namena sportskog objekta promenjena suprotno članu 154. ovog zakona; privremeno zabraniti korišćenje sportskog objekta zbog neispunjenosti uslova za njegovo korišćenje – do ispunjavanja uslova; privremeno zabraniti rad sportskom udruženju ako statusnu promenu nije izvršilo u skladu sa ovim zakonom; zabraniti organizovanje sportske priredbe ukoliko njeno organizovanje nije u skladu sa zakonom ili nisu ispunjeni uslovi za njeno organizovanje; zabraniti učešće na sportskoj priredbi licu koje ne ispunjava uslove utvrđene zakonom ili sportskim pravilima; privremeno zabraniti izvršenje pojedinačnog akta kojim se odobrava program kojim se zadovoljavaju opšte potrebe u oblasti sporta, odnosno potrebe i interesi građana u oblasti sporta u autonomnoj pokrajini, odnosno jedinici lokalne samouprave, ukoliko je program odobren suprotno ovom zakonu; privremeno zabraniti rad učesnika u sistemu sporta dok ne omogući obavljanje inspekcijskog nadzora; podnosi inicijativu Ministarstvu za oduzimanje odobrenja za obavljanje poslova stručnog osposobljavanja u sportu zbog obavljanja tih poslova suprotno ovom zakonu; privremeno zabrani obavljanje rada sportskom udruženju, društvu ili savezu koji u statutu i u sportskim pravilima ne uredi pitanja utvrđena ovim zakonom; naložiti druge mere i radnje na koje je ovlašćen zakonom. obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i nalogom neposrednog  rukovodioca.

Odsekom rukovodi šef odseka: Dušica Janojlić, diplomirani inženjer saobraćaja.