Služba za poslove Skupštine

image_pdfimage_print

Služba za poslove Skupštine Grada se osniva za obavljanje stručnih, administrativnih i organizacionih poslova za potrebe Skupštine Grada, predsednika Skupštine Grada, radnih tela, odbornika i odborničkih grupa,poslova pripreme, održavanja i obrade sednica Skupštine Grada, normativno-pravnih poslova, poslova preventivne kontrole zakonitosti i međusobne usklađenosti gradskih propisa, kao i poslova redakcije službenog glasila Grada Niša i upravljanja programom važećih propisa Grada Niša u elektronskom obliku.

Službom rukovodi sekretar Skupštine Grada, koji u pogledu rukovođenja radom Službe, zasnivanja i prestanka radnog odnosa zaposlenih, ostvarivanja prava, dužnosti i odgovornosti zaposlenih u Službi, korišćenju sredstava koja su budžetom predviđena za finansiranje Službe, ima sva prava i dužnosti načelnika koji rukovodi pojedinom upravom Grada.

U okviru Službe, za vršenje pojedinih poslova, obrazuju se unutrašnje organizacione jedinice, čije rukovodioce raspoređuje sekretar Skupštine Grada. Sekretar donosi akt o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Službi, na koji saglasnost daje Gradsko veće.

Za rad Službe, sekretar odgovara Skupštini Grada.

Nenad Nikolić, diplomirani pravnik određen je kao lice za zaštitu podataka ličnosti za Skupštinu grada i Službu za poslove Skupštine Grada.

Sedište Skuštine Grada Niša i Služba za poslove Skupštine Grada je u ulici Nikole Pašića 24. Radno vreme od ponedeljka do petka 07:30-15:30