Uprava za privredu, održivi razvoj i zaštitu životne sredine

image_pdfimage_print
Adresa: Nikole Pašića 24 (prvi sprat)
Telefon: 018/50-44-55
Faks: 018/50-44-56
E-pošta: privreda@privredanis.freeiz.com
Internet prezentacija: www.privredanis.freeiz.com
Načelnik: Dragan Karličić, e-mail: dragan.karlicic@gu.ni.rs
Zamenik načelnika: Jadranka Stevanović, e-mail: sjadranka@gu.ni.rs
Pomoćnik načelnika: Ilija Jocović, e-mail: jilija@gu.ni.rs
Pomoćnik načelnika: Suzana Jovanović, e-mail: jsuzana@gu.ni.rs


Na teritoriji Grada Niša posluje 2.866 privrednih društava i 7.564 preduzetnika (januar 2015.). Nedovoljno razvijena privreda, visoka stopa nezaposlenosti, restrukturiranje velikih privrednih sistema i komunalnih preduzeća, kao i pronalaženje strateških partnera u postupku privatizacije, zahtevaju aktivno uključivanje lokalne samouprave u kreiranje privrednog razvoja grada kao bitnog činioca oživljavanja privrednih i društvenih aktivnosti.

U skladu sa izraženim potrebama u okviru Grada Niša, formirana je Uprava za privredu, održivi razvoj i zaštitu životne sredine. Uprava je organizaciono podeljena na sedam odseka i objedinjava sve poslove relevantne za lokalni ekonomski razvoj. U Upravi je sistematizovano 58 radnih mesta. Načelnik Uprave je Dragan Karličić, diplomirani pravnik.

Analiziranje stanja u privredi, programiranje razvoja grada, statističko praćenje kretanja u privrednim delatnostima i javnim službama grada, objavljivanje Statističkog godišnjaka Grada Niša, posredovanje pri registraciji preduzetnika i poslovi zaštite životne sredine koji se obavljaju u Upravi pružaju dobru osnovu za efikasniji lokalni ekonomski razvoj.

Formiranjem Projektnog centra kao organizacione jedinice sa posebnim statusom u okviru ove uprave omogućava se sistematizovanje podataka o svim započetim projektima koje podržava Grad, stepenu njihove realizacije i planiranim aktivnostima, što doprinosi kvalitetnijoj izradi projekata, aktivnijem uključivanju lokalne samouprave u međunarodnu saradnju i efikasnijem strateškom planiranju.

Uprava za privredu, održivi razvoj i zaštitu životne sredine ima 7 odseka, i to:

  1. Projektni centar
  2. Odsek za privredu
  3. Odsek za gradske robne rezerve
  4. Odsek za preduzetništvo
  5. Odsek za održivi razvoj
  6. Odsek za statistiku
  7. Odsek za zaštitu životne sredine

Broj zaposlenih u Upravi za privredu, održivi razvoj i zaštitu životne sredine je 36. Uprava organizuje i realizuje poslove iz svoje nadležnosti u skladu sa Zakonom i propisima Grada.

Projektni centar je jedinica sa posebnim položajem za izvršavanje stručnih projekata i projekata koji proizilaze iz međunarodne saradnje i saradnje jedinica lokalne samouprave.

Odsek za privredu prati rad privrednih subjekata na teritoriji Grada, procesa privatizacije i restrukturiranja, priprema predloge i mišljenja o privatizaciji preduzeća, predlaže mere i daje mišljenje za razrešenje aktuelnih problema iz oblasti privrede, formira, inovira i dopunjuje bazu podataka privrednih subjekata, prati rad Turističke organizacije Niš, vrši kategorizaciju smeštajnih kapaciteta u turističke svrhe, daje mišljenje na podnete zahteve za finansiranje socijalnih programa iz Budžeta Grada, daje mišljenje na podnete zahteve po Regionalnom programu zapošljavanja kod Nacionalne službe zapošljavanja Filijala Niš, učestvuje u izboru i finansiranju projekata u funkciji zapošljavanja, utvrđuje delatnosti i kriterijume za sprovođenje javnih radova od interesa za Grad, propisuje program polaganja i način polaganja stručnog ispita za turističke vodiče Grada, učestvuje u predlaganju visine boravišne takse i dr.

Odsek za gradske robne rezerve obavlja poslove obrazovanja, nabavke, skladištenja, korišćenja, razmeštaja, obnavljanja i prodaje gradskih robnih rezervi, prati stanje snabdevenosti građana osnovnim životnim namirnicama, priprema bilanse potreba stanovništva, sarađuje sa odgovarajućim proizvođačkim, prerađivačkim i snabdevačkim organizacijama u cilju obezbeđenja normalnog snabdevanja i dr.

Odsek za preduzetništvo obavlja poslove regulisane Sporazumom zaključenog između Grada Niša i Agencije za privredne registre, obavlja poslove za podsticaj razvoja privatnog preduzetništva pružanjem informativnih i savetodavnih usluga, edukacije i obuke preduzetnika, usluge promocije i marketinga privrednih subjekata, pruža administrativno-pravne i tehničke usluge preduzetnicima.

Odsek za održivi razvoj obavlja poslove vezane za pripremu, donošenje i sprovođenje Strategije, Programa razvoja Grada, proučava, prati i analizira razvoj privrednih i vanprivrednih delatnosti na teritoriji Grada, priprema ocene i mere za prevazilaženje negativnih tendencija u razvoju iz različitih oblasti i dr.

Odsek za statistiku obavlja poslove formiranja baze i ažuriranja podataka za statističko sagledavanje kretanja u privrednim i društvenim delatnostima; obrade podataka, pripremanja i objavljivanja redovnih statističkih publikacija: Statističkog godišnjaka Grada Niša, statističkih biltena, saopštenja o industrijskoj proizvodnji i posebnih tematskih publikacija; pripremanja statističko-dokumentacione osnove za izradu programa razvoja; evidentiranja kadrova u gradskim upravama Grada Niša i upravama gradskih opština, organima i radnim telima organa Grada i gradskih opština, javnim preduzećima i ustanovama čiji je osnivač Grad i dr.

Odsek za zaštitu životne sredine obavlja poslove kontrole kvaliteta životne sredine; organizuje ili učestvuje u izradi akcionih i sanacionih planova i programa; prati podatke o kvalitetu vode, vazduha, zemljišta, merenja nivoa komunalne buke i radioaktivnosti u životnoj sredini; stara se o prevenciji i zaštiti od udesa; uspostavlja bazu podataka, izrađuje i održava katastar zagađivača; priprema i realizuje program suzbijanja štetnih organizama; daje saglasnosti na analize uticaja objekata i planova na životnu sredinu i dr.


Osobe za kontakt:

Načelnik:
Dragan Karličić, diplomirani pravnik,
Nikole Pašića 24, prvi sprat, kanc. 25;
Telefon: 018/504-455; Faks: 018/504-456;

Zamenik načelnika:
Jadranka Stevanović, diplomirani ekonomista,
Nikole Pašića 24, prvi sprat, kanc. 25;
Telefon: 018/504-460; Faks: 018/504-456;

Pomoćnik načelnika (Odsek za zaštitu životne sredine, Odsek za robne rezerve):
Ilija Jocović, diplomirani pravnik,
Nikole Pašića 24, prvi sprat, kanc. 28;
Telefon: 018/504-452; Faks: 018/504-456;

Pomoćnik načelnika (Projektni centar, Odsek za održivi razvoj, Odsek za statistiku):
Suzana Jovanović, diplomirani pravnik,
Nikole Pašića 24, IV sprat, kanc. 128A;
Telefon: 018/504-454; Faks: 018/504-689;

Šef Projektnog centra:
Miodrag Milošević, diplomirani ekonomista,
Nikole Pašića 24, IV sprat, kanc. 128A;
Telefoni: 018/504-687, Faks: 018/504-689

Šef Odseka za privredu:
Ivana Dinić, diplomirani pravnik,
Nikole Pašića 24, IV sprat, kanc. 133;
Telefon: 018/504-693;

Šef Odseka za gradske robne rezerve:
Slavica Radovanović, diplomirani ekonomista,
Nikole Pašića 24, IV sprat, kanc. 131;
Telefon: 018/504-649;

Šef Odseka za preduzetništvo:
Tatjana Todorov, diplomirani pravnik,
Nikole Pašića 24, I sprat, kanc. 27;
Telefoni: 018/504-457; Faks: 018/504-460;

Šef Odseka za održivi razvoj:
Mr Aleksandar Ždraljević, diplomirani ekonomista,
Nikole Pašića 24, IV sprat, kanc. 128;
Telefoni: 018/504-658; Faks: 018/504-656;

Šef Odseka za statistiku:
Zlata Ilić, diplomirani ekonomista,
Nikole Pašića 24, prizemlje, kanc. 4;
Telefoni: 018/504-651; Faks: 018/504-656;

Šef Odseka za zaštitu životne sredine:
Sonja Milojković, dip.ing.zaštite životne sredine,
Nikole Pašića 24, IV sprat, kanc. 130;
Telefoni: 018/504-569; Faks: 018/504-689.

 Sajt Uprave za privredu, održivi razvoj i zaštitu životne sredine: www.privredanis.freeiz.com