Odsek za saobraćaj

image_pdfimage_print

Odsek sa saobraćaj, Uprave za komunalne delatnosti, energetiku i saobraćaj zadužen je za poslove iz oblasti:

  • javnog prevoza putnika,
  • regulisanja saobraćajnih tokova  i
  • poslova stacionarnog saobraćaja.

U okviru odseka, u delu javnog prevoza rade se analize sistema javnog gradskog i prigradskog prevoza putnika nakon uvođenja integrisanog tarifnog sistema, koje pomažu u stvaranju realne slike stanja sistema prevoza putnika u svakodnevnom životu stanovnika Niša.

Sa Odsekom za pravne i ekonomsko–finansijske poslove priprema rešenja i odluke koje utiču na povećanje nivoa kvaliteta prevozne usluge, uvođenje novih tehnologija, konstantno praćenje svih ulazno – izlaznih parametara, praćenje nivoa kvaliteta usluge  i predlaganje adekvatnih rešenja neophodnih za upravljanje sistemom JGPP-a.

Radi unapređenja delatnosti taksi prevoza Odluka o auto-taksi prevozu je na snazi  je od 06.04.2009.godine. Osim uvođenja reda i unapređenja taksi delatnosti na teritoriji Grada, ova Odluka je uvela i novine kao što su, polaganje ispita za taksi vozače i obavezu taksi prevoznika da ovu delatnost obavljaju vozilima koja moraju da zadovoljavaju EURO 3 normu, odnosno od 01.01.2012.godine, EURO 4, a sve u cilju podizanja nivoa kvaliteta usluge taksi prevoza u transportnom sistemu.

Poslovi regulisanja saobraćajnih tokova usmereni su ka angažovanju na polju izrade kvalitetnih projekata horizontalne, vertikalne i svetlosne signalizacije, praćenja tranzitnog saobraćaja, organizacije i upravljanja tzv. “Plave zone”, kao i na pronalaženju i implementaciji savremenih sistema i uređaja za upravljanje i regulisanje saobraćajnih tokova.

U skladu sa novim Pravilnikom o saobraćajnoj signalizaciji („Sl. glasnik RS“ broj 26/2010) realizovana je zamena starih saobraćajnih znakova sa znakovima III  generacije u centralnoj zoni („Plava zona“), na najvažnijim gradskim saobraćajnicama i u zonama škola. Saobraćajni znakovi III generacije, odnosno znakovi sa materijalom klase III, imaju vrlo visoka retroreflektujuća svojstva i omogućavaju bolje uočavanje, pogotovo u noćnim uslovima. Ukupan broj postavljenih saobraćajnih znakova sa materijalom klase III je 1084, a u planu je dalja zamena saobraćajnih znakova sa slabijim kvalitetom materijala i opremanje saobraćajnica saobraćajnim znakovima materijalom  klase III.

Urađena je i analiza opravdanosti izgradnje parking garaža sa predlogom najadekvatnijih tipova garaža za izgradnju na raspolozivim lokacijama. Pored ovih projekata urađena je i analiza rada JKP “Parking servis”, koja prikazuje realnu sliku poslovanja ovog preduzeća i otvara dalja pitanja tarifnog sistema, načina organizacije i funkcionisanja stacionarnog saobraćaja na teritoriji Grada Niša.

Između ostalog, Odsek za saobraćaj prati rad i vrši nadzor nad radom JP Direkcija za izgradnju grada, JKP „Parking servis“, kao i novoosnovanog JKP Direkcija za javni prevoz.

Pored tekućih poslova i projekata, Odsek ima konstantnu saradnju sa institucijama koje se bave istraživanjima  saobraćajnih  i transportnih  sistema  (Saobraćajni fakultet u Beogradu, Fakultetom tehničkih nauka u Novom Sadu  i dr.).

Kontakt

Mr Veljko Radičević, dipl.saob.inž
Šef Odseka

E-pošta: rveljko@gu.ni.rs
Tel: +381 18 504 537
Faks: +381 18 296 066
Faks: +381 18 296 067

Link