Odsek za komunalne poslove i poslove upravljanja otpadom

image_pdfimage_print

O nama

Odsek za komunalne poslove u Upravi za komunalne delatnosti, energetiku i saobraćaj formiran je za obavljanje poslova iz oblasti komunalnih delatnosti i to: praćenje kompletne realizacije poslova u oblasti održavanja komunalne infrastrukture, obavljanje poslova u oblasti puteva, poslova koji se odnose na periodično održavanje puteva i saobraćajnica, poslova praćenja rada zimske službe, obavljanje poslova praćenja održavanja javne higijene, poslova izrade rešenja o raskopavanju javnih površina, poslova obeležavanja naziva ulica, trgova i delova naselja i obaveštavanje organa, organizacija, javnih preduzeća, ustanova i građana o promeni naziva ili imenovanju ulica, trgova i delova naselja na teritoriji Grada, kao i prvostepeni upravni postupak u oblasti komunalnih delatnosti.

U saradnji sa Odsekom za pravne poslove i saradnji sa drugim Upravama, Odsek za komunalne poslove izradio je i učestvovao u izradi više akata i odluka važnih za efikasno ostvarivanje prava i interesa građana i funkcionisanje organa grada.

Odsek, na zahtev podnosioca, obrađuje, overava i prosleđuje tehničku dokumentaciju periodičnog održavanja opštinskih puteva i ulica u skladu sa Zakonom o javnim putevima, utvrđuje uslove i daje saglasnost prilikom raskopavanja javnih površina radi priključenja objekata na komunalnu infrastrukturu, izdaje rešenja za ekshumacije, učestvuje u radu Komisije za nazive ulica i obaveštava o novonastalim promenama, učestvuje u radu Komisije za određivanje lokacije, vrste i tipa posuda za smeće i izdaje rešenja pravnim i fizičkim licima o određivanju lokacije, vrste i tipa posuda za smeće.

Odsek ima stalnu saradnju sa svim relevantnim institucijama vezanim za obavljanje i realizaciju poslova iz oblasti komunalnih delatnosti.

Odsek za energetiku vrši poslove koji se odnose na sprovođenje osnovnih načela energetske politike, definiše strategije i planova razvoja energetike na lokalnom nivou, propisuje uslova i način snabdevanja toplotnom energijom sa pravilima rada distributivne mreže za toplotnu energiju i sprovodi tarifni sistem za određivanje cene toplotne energije, kao i druge poslove iz oblasti energetike.

Tekući poslovi

 • Overa tehničke dokumentacije periodičnog održavanja opštinskih puteva i ulica – Izrada rešenja o lokaciji, vrsti i tipu posuda za smeće,
 • Izrada rešenja o raskopavanju javnih površina,
 • Izrada rešenja o ekshumaciji,
 • Obaveštavanje organa, organizacija, javnih preduzeća, ustanova i građana o promeni ili imenovanju ulica na teritoriji grada
 • Praćenje i sprovođenje označavanja naziva ulica, trgova i delova naseljenih mesta,
 • Praćenje i sprovođenje postupka održavanja fontana u periodu mirovanja i periodu eksploatacije

Poslovi praćenja javne higijene:

 • Na zahtev stranke, pravnog ili fizičkog lica, a u skladu sa Odlukom o održavanju čistoće, Odsek određuje tip, vrstu i lokaciju posude za smeće.

Poslovi praćenja održavanja komunalne infrastrukture i poslovi iz oblasti puteva:

 • Overa tehničke dokumentacije periodičnog održavanja opštinskih puteva i ulica,
 • Praćenje rada štaba zimske službe,
 • Obaveštavanje organa, organizacija, javnih preduzeća, ustanova i građanja o promeni ili imenovanju ulica na teritoriji grada Niša,
 • Označavanje naziva ulica, trgova i delova naseljenih mesta (izrada i montiranje tabli sa nazivima ulica),
 • Održavanje fontana na području grada Niša.

Poslovi izrade rešenja o raskopavanju javnih površina:

 • Na zahtev stranke, pravnog ili fizičkog lica, a u skladu sa Odlukom o opštim uslovima za uređenje grada, odsek izdaje rešenje za raskopavanje javnih površina radi priključenja objekata na komunalnu infrastrukturu (priključak na vodovodnu i kanalizacionu mrežu, priključak na toplovodnu mrežu, priključak na elektro-energetski kabl, priključak na telekomunikacionu mrežu, priključak na gasovodnu mrežu).

Ekshumacija:

 • Na zahtev stranke, a u skladu sa Odlukom o uređivanju i održavanju groblja i sahranjivanju, odsek izdaje rešenje za ekshumaciju radi prenošenja posmrtnih ostataka sa jednog na drugo grobno mesto.

Dokumenta

Kontakt

Telefon: 018/504-536
Faks: 018/296-066
Faks: 018/296-067

Linkovi