О Управи

image_pdfimage_print

Управа за комуналне делатности, енергетику и саобраћај образована је за област комуналних делатности, енергетике и послове планирања, уређења и регулације саобраћаја, и у њој се обављају следећи послови:

 • вршење правног и економско – финансијског надзора над радом предузећа која обављају послове из области комуналних делатности, као и праћење динамике и квалитета пружања комуналних услуга,
 • учествовање у изради програма рада јавних предузећа и јавно – комуналних предузећа и праћење њихове реализације,
 • израда Програма уређења града Ниша,
 • послови у вези са поверавањем и обављањем комуналних делатности и управни надзор над њиховим извршавањем,
 • обрађивање материјала у вези са утврђивањем цена комуналних производа и услуга,
 • реализација одобрене апропријације корисницима буџета у оквиру управе у складу са одлуком о буџету Града Ниша за текућу годину,
 • припремање планова извршења буџета за кориснике које прати, по кварталима,
 • стручна обрада поднетих захтева корисника буџетских средстава и други послови финансијске службе у складу са прописима о буџетском систему,
 • послови који се односе на спровођење основних начела енергетске политике,
 • послови који се односе на дефинисање стратегије и планова развоја енергетике на локалном нивоу,
 • послови који се односе на прописивање услова и начина снабдевања топлотном енергијом са правилима рада дистрибутивне мреже за топлотну енергију и тарифни систем за одређивање цене топлотне енергије,
 • првостепени управни поступак у области комуналних делатности и енергетике,
 • праћење комплетне реализације послова у области одржавања комуналне инфраструктуре,
 • израда програма одржавања путева и саобраћајница,
 • обављање послова који се односе на планирање, изградњу, реконструкцију и одржавање путева и саобраћајница,
 • припрема нацрта уговора за обављање поверених комуналних делатности;
 • послови техничког регулисања и управљања саобраћаја и стационирани саобраћај,
 • послови јавног превоза,
 • правни и економски послови у области саобраћаја,
 • други послови у складу са законом и другим прописима.

Управа за комуналне делатности, енергетику и саобраћај врши надзор и контролу оснивачких права над радом предузећа која обављају послове из области комуналних делатности, чији је оснивач Скупштина Града Ниша и то:

 • Јавно предузеће Дирекција за изградњу Града Ниша,
 • Јавно комунално предузеће за водовод и канализацију “Наисус” Ниш,
 • Јавно комунално предузеће “Градска топлана” Ниш,
 • Јавно комунално предузеће “Медиана” Ниш,
 • Јавно комунално предузеће “Горица” Ниш,
 • Јавно комунално предузеће “Тржница” Ниш,
 • Јавно комунално предузеће “Обједињена наплата” Ниш,
 • Јавно комунално предузеће “Паркинг сервис” Ниш,
 • Јавно предузеће “Аеродром Ниш” Ниш и
 • Јавно комунално предузеће Дирекција за јавни превоз Града Ниша.