Odeljenje komunalne policije

image_pdfimage_print
Odeljenje komunalne policije
Adresa:
18000 Niš, ulica Katićeva broj 29 i Bulevar Nemanjića broj 69
Telefon:
018/415-02-01
Faks:
018/415-02-41
E-pošta:
Načelnik:
Igor Džonić
Zamenik načelnika:
Milan Đorđević
Šef P.O.J „Istok“:
Ivan Veljković
Šef P.O.J „Zapad“:
Miroslav Stamenković
 • Odeljenje komunalne policije
 • Status i ovlašćenja Odeljenja komunalne policije
 • O počecima rada Odeljenja komunalne policije
 • Organizaciona šema odeljenja komunalne policije
 • Zakon i odluke na osnovu kojih postupa Odeljenje komunalne policije
 • Vesti
U skladu sa Zakonom o Komunalnoj policiji (“Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 51/09), i Odlukom o organizaciji gradskih uprava grada Niša (“Službeni list Grada Niša”, broj 4/2010-prečišćen tekst, 25/2010, 67/2012), obrazovana je Komunalna policija, kao unutrašnja organizaciona jedinica (sa položajem Odeljenja) pri Upravi za komunalne delatnosti, energetiku i saobraćaj. Komunalna policija je obrazovana za obavljanje zakonom utvrđenih komunalno-policijskih i drugih poslova, čijim obavljanjem se obezbeđuje izvršavanje poslova iz nadležnosti Grada Niša, u oblastima komunalnih delatnosti, zaštite životne sredine, ljudi i dobara, zaštite i održavanja reda u korišćenju zemljišta, prostora, lokalnih puteva, ulica i drugih javnih objekata, kao i nesmetano obavljanje zakonom određenih poslova iz nadležnosti grada.
Poslovi Komunalne policije obavljaju se organizovanim prisustvom komunalnih policajaca na mestima održavanja reda u oblastima:
 • Održavanja komunalnog i drugog zakonom uređenog reda od značaja za komunalnu delatnost;
 • Vršenja kontrole nad primenom zakona i drugih propisa i opštih akata iz oblasti komunalne i drugih delatnosti iz nadležnosti grada;
 • Ostvarivanja nadzora u javnom gradskom, prigradskom i drugom lokalnom saobraćaju, u skladu sa zakonom i propisima grada;
 • Zaštite životne sredine, kulturnih dobara, lokalnih puteva, ulica i drugih javnih objekata od značaja za grad;
 • Podrške sprovođenju propisa kojim se obezbeđuje nesmetano odvijanje života u gradu, očuvanje gradskih dobara i izvršavanje drugih zadataka iz nadležnosti grada;
 • Učešća u vršenju spasilačke funkcije i pružanje pomoći drugim organima, pravnim i fizičkim licima na otklanjanju posledica elementarnih i drugih nepogoda;
 • Kontrole uklanjanja snega i leda;
 • Kontrole spoljnog obezbeđivanja i obeležavanja gradilišta odgovarajućom tablom;
 • Kontrole održavanja zoohigijene i držanje i zaštita domaćih i egzotičnih životinja na teritoriji grada;
 • Obezbeđivanja poštovanja kućnog reda u stambenim zgradama;
 • Obezbeđivanja uslova za nesmetano sprovođenje mera za zaštitu od požara (slobodan pristup objektu, protivpožarnom putu i stepenicama i dr.);
 • Obezbeđivanja poštovanja radnog vremena ugostiteljskih i drugih objekata čijim se radom može ugroziti mir i spokojstvo građana;
Primenom, zakonom utvrđenih ovlašćenja Komunalna policija, podnosi zahteve za pokretanje prekršajnog postupka za prekršaje propisane Odlukama Grada Niša, podnosi prijave nadležnom organu za učinjeno krivično delo, izriče mandatne kazne i obaveštava drugi nadležni organ da preduzme mere iz svoje nadležnosti.
Rad Odeljenja komunalne policije organizovan je u sve tri smene 24 časa svakog radnog dana.
Odeljenjem komunalnom policijom rukovodi načelnik Igor Džonić.
U cilju saradnje, bolje informisanosti građana, transparentnosti u radu, razmatranja postojećih problema i primedbi na postupanje komunalnih policajaca Načelnik Odeljenja komunalne policije Grada Niša Igor Džonić primaće građane svakog ponedeljka i petka od 14 do 16 časova. Svi zainteresovani građani mogu zakazati razgovor kod sekretara Načelnika Odeljenja na broj telefona 018/415-02-02.
STATUS I OVLAŠĆENJA ODELJENJA KOMUNALNE POLICIJE
Član 43
Ko ometa ili sprečava komunalnog policajca u obavljanju poslova komunalne policije, kazniće se za prekršaj novčanom kaznom od 10.000 do 50.000 dinara.
Zakon o komunalnoj policiji („Sl.glasnik RS“, br.51/2009)
Član 44
Komunalni policajac u obavljanju službene dužnosti ima status službenog lica i uživa krivičnopravnu zaštitu propisanu zakonom.
Zakon o komunalnoj policiji („Sl.glasnik RS“, br.51/2009)
U obavljanju poslova komunalne policije, komunalni policajac ima sledeća ovlašćenja:
 1. upozorenje;
 2. usmeno naređenje;
 3. provera identiteta;
 4. dovođenje;
 5. pregledanje lica i predmeta;
 6. privremeno oduzimanje predmeta;
 7. video nadzor;
 8. upotreba sredstava prinude, i to fizičke snage, službene palice i sredstava za vezivanje.
O POČECIMA RADA ODELJENJA KOMUNALNE POLICIJE
Komunalna policija Grada Niša počela je sa radom 22. Decembra 2010. godine. Prvobitni sastav činili su: Načelnik komunalne policije, dva šefa područnih organizacionih jedinica i 9 komunalnih policajaca. Broj komunalnih policijaca do maja meseca  2012.godine se uvećao za još 13 komunalnih policajaca, nakon završetka obuke za primenu ovlašćenja i obavljanja poslova komunalne policije u centru za obuku u Kuli. Decembra meseca 2015.godine broj komunalnih policajaca se uvećao za 25 komunalnih policajaca, nakon završetka obuke za primenu ovlašćenja i obavljanja poslova komunalne policije u centru za obuku u Sremskom Kamenici.
U skladu sa načelom ekonomičnosti po Zakonu o komunalnoj policiji pri obrazovanju i uređenju komunalne policije obezbeđuje se da broj komunalnih policajaca odgovara broju stanovnika po poslednjem popisu tako da se na svakih 5000 stanovnika upošljava 1 komunalni policajac.
Na osnovu Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Upravi za komunalne delatnosti, energetiku i saobraćaj, koji je stupio na snagu marta 2013.godine, trenutni sastav Komunalne policije čine: Načelnik, zamenik načelnika i 48 komunalnih policajaca (uključujući i dva šefa područnih organizacionih jedinica) organizovanih u dve organizacione jedinice ISTOK i ZAPAD.
 
ORGANIZACIONA ŠEMA ODELJENJA KOMUNALNE POLICIJE
Načelnik odeljenja
komunalne policije
Zamenik Načelnika odeljenja
komunalne policije
Igor Džonić
Milan Đorđević
ul. Katićeva br.29, 18000 Niš
 Bulevar Nemanjića br.69, 18000 Niš
telefon: 018/415-02-46
 telefon: 018/415-02-01
faks: 018/415 02 41
 faks: 018/415-02-41
Odeljenje komunalne policije organizaciona jedinica “ISTOK” obuhvata područje Grada Niša:
 • GO Medijana,
 • GO Niška Banja.
Naseljena mesta:
Medijana, Brzi Brod, Niška Banja, Bancarevo, Donja Studena, Jelašnica, Kunovica, Lazarevo Selo, naselje Nikola Tesla, Ostrovica, Prva Kutina, Prosek, Ravni Do, Radikina Bara, Rautovo, Sićevo, Čukljenik, Manastir, Koritnik i Gornja Studena.
Ivan Veljković
 • šef područne organizacione jedinice „ISTOK“
 • Odeljenje komunalne policije
 • ul. Katićeva br. 29, 18000 Niš
 • tel:    018/415-02-40
 • faks: 018/415-02-41
 • e-mail: ivan.veljkovic@gu.ni.rs
Odeljenje komunalne policije organizaciona jedinica „ZAPAD“ obuhvata područje Grada Niša:
 • GO Palilula,
 • GO Crveni Krst,
 • GO Pantelej.
Naseljena mesta:
Palilula, Krušce, Mramor, Mramorski Potok, Berbatovo, Bubanj, Vukmanovo, Gabrovac, Gornje Međurovo, Donje Vlase, Donje Međurovo, Lalinac, naselje 9. Maj, Pasi Poljana, Suvi Do, Čokot, Donja Toponica, Donja Trnava, Donji Komren, Kravlje, Leskovik, Medoševac, Medoševac, Mezgraja, Miljkovac, Paligrace, Paljina, Popovac, Rujnik, Sečanica, Supovac, Trupale, Hum, Čamurlija, Crveni Krst, Berčinac, Vele Polje, Vrtište, Branko Bjegović, Gornja Toponica, Gornja Trnava, Gornji Komren, Pantelej, Brenica, Vrelo, Gornja Vrežina, Gornji Matejevac, Donja Vrežina, Donji Matejevac, Jasenovik, Kamenica, Knez Selo, Malča, Oreovac, Pasjača, Cerje.
Miroslav Stamenković
 • šef područne organizacione jedinice „ZAPAD“
 • Odeljenje komunalne policije
 • ul. Katićeva br.29, 18000 Niš
 • tel:        018/415 02 40
 • faks: 018/415 02 41
 • e-mail: miroslav.stamenkovic@gu.ni.rs
ZAKON I ODLUKE NA OSNOVU KOJIH POSTUPA ODELJENJE KOMUNALNE POLICIJE
Komunalna policija Grada Niša sprovodi svoje aktivnosti na osnovu Zakona o komunalnoj policiji, Zakona o zaštiti stanovništva od izloženosti duvanskom dimu, Zakon i javnom redu i miru, Zakona o javnom okupljanju i postupa po gradskim odlukama koje donosi Skupština Grada Niša.
Odluke po kojima postupa Komunalna policija su sledeće:
 • Odluka o komunalnom redu
 • Odluka o auto-taksi prevozu putnika na teritoriji grada Niša
 • Odluka o javnom gradskom i prigradskom prevozu putnika na teritoriji Grada Niša
 • Odluka o javnim parkiralištima
 • Odluka o održavanju čistoće na površinama javne namene i upravljanju komunalnim otpadom,
 • Odluka o uslovima i načinu snabdevanja toplotnom energijom,
 • Odluka o mestima i načinu izvođenja domaćih ljubimaca na javnim površinama na teritoriji Grada Niša,
 • Odluka o obavljanju delatnosti zoohigijene na teritoriji Grada Niša,
 • Odluka o kućnom redu u stambenim zgradama na teritoriji Grada Niša,
 • Odluka o postavljanju plovila na delu obale i vodnog prostora na teritoriji Grada Niša.
Na osnovu Odluke o oblicima i načinu ostvarivanja saradnje komunalne policije i inspekcijskih  službi  Grada  Niša  i  gradskih opština, Odeljenje komunalne policije može da postupa i po sledećim odlukama:
 • Odluka o vodovodu i kanalizaciji,
 • Odluka o dimničarskim uslugama,
 • Odluka o pijacama,
 • Odluka o uređivanju i održavanju grobalja i sahranjivanju,
 • Odluka o uređenju i održavanju parkova, zelenih i rekreacionih površina,
 • Odluka o javnoj rasveti,
 • Odluka o javnim česmama.