Uprava za finansije, izvorne prihode lokalne samouprave i javne nabavke

image_pdfimage_print


Adresa: Nikole Pašića 24
Telefon: 018/504-511
Faks: 018/504-512
Načelnik: Miljan Stevanović, dipl. ekonomista; e-mail: miljan.stevanovic@gu.ni.rs
Zamenik načelnika: Danijela Spasović, dipl. ekonomista; e-mail: danijela.spasovic@gu.ni.rs
Pomoćnik načelnika: Mirjana Radovanović, dipl.ekonomista; e-mail: mirjana.radovanovic@gu.ni.rs


Uprava za finansije, izvorne prihode lokalne samouprave i javne nabavke obrazovana je za oblast planiranja budžeta, interne kontrole namenskog korišćenja budžetskih sredstava, poslova trezora, finansijsko-materijalnih poslova organa Grada i gradskih uprava, oblast utvrđivanja, naplate i kontrole izvornih prihoda ostvarenih na teritoriji Grada i oblast javnih nabavki. U Upravi se obavljaju svi neophodni poslovi u okviru navedenih oblasti.

Upravom rukovodi načelnik, koji predstavlja Upravu, organizuje i obezbeđuje zakonito, efikasno i stručno obavljanje poslova.

Organizaciona struktura:

ODSEK BUDŽETA u okviru koga se obrazuje grupa:

  1. Grupa za planiranje budžeta.

U ovom odseku pripremaju se odluke o budžetu grada, što obuhvata koordinaciju postupka pripreme budžeta, izradu uputstva i smernica za pripremu budžeta, analizu zahteva za finansiranje korisnika, pripremu nacrta budžeta, kontrolu plana izvršenja budžeta i drugi poslovi.

Šef Odseka: Ozrenka Pavlović, telefon:018/504-519, e-mail: ozrenka.pavlovic@gu.ni.rs

ODSEK TREZORA u okviru koga se obrazuju dve grupe:

  1. Grupa za upravljanje finansijskim sredstvima i dugom i
  2. Grupa za internu kontrolu izvršenja budžeta.

U odseku za trezor obavljaju se sledeći poslovi: finansijsko planiranje, upravljanje gotovinskim sredstvima, poslovi upravljanja dugom, upravljanje finansijskim informacionim sistemom, priprema knjigovodstvene dokumentacije i knjiženje, usaglašavanje stanja, potraživanja i obaveza i drugo.

Šef Odseka: Igor Zdravković, telefon: 018/504-743, e-mail: igor.zdravkovic@gu.ni.rs

ODSEK ZA BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE u okviru koga se obrazuju dve grupe:

1.    Grupa za knjigovodstvo i

2.    Grupa za obračun plata, naknada plata  i obradu plaćanja.

U Odseku za finansijske poslove obavljaju se poslovi obračuna plata izabranih i postavljenih lica, zaposlenih u organima, organizacijama i službama grada, blagajnički poslovi i ostali finansijsko-materijalni poslovi.

Šef Odseka: Olivera Nikolić, telefon: 018/504-745, e-mail: olivera.nikolic@gu.ni.rs

ODSEK ZA UTVRĐIVANJE, NAPLATU I KONTROLU IZVORNIH PRIHODA LOKALNE SAMOUPRAVE u okviru koga se obrazuju grupe:

1.    Grupa za utvrđivanje izvornih prihoda lokalne samouprave za pravna lica i preduzetnike;

2.    Grupa za utvrđivanje izvornih prihoda lokalne samouprave za fizička lica;

3.    Grupa za naplatu izvornih prihoda lokalne samouprave za pravna lica i preduzetnike;

4.    Grupa za naplatu izvornih prihoda lokalne samouprave za fizička lica;

5.    Grupa za kontrolu izvornih prihoda  lokalne samouprave za pravna lica i preduzetnike

6.    Grupa za kontrolu izvornih prihoda  lokalne samouprave za fizička lica.

U ovom odseku vrši se vođenje registra obveznika izvornih prihoda Grada, kancelarijska i terenska kontrola, obezbeđenje naplate lokalnih javnih prihoda, redovna i prinudna naplata lokalnih javnih prihoda, vođenje prvostepenog upravnog postupka, poresko knjigovodstvo i drugi poslovi u okviru delokruga poslovanja.

Šef Odseka: Nina Ilić, telefon: 018/504-789, e-mail: nina.ilic@gu.ni.rs

ODSEK  ZA JAVNE NABAVKE u okviru koga se obrazuju tri grupe:

1.    Grupa za sprovođenje postupaka javnih nabavki dobara i usluga;

2.    Grupa za tehničku pripremu i sprovođenje postupka  javnih nabavki ustupanja izvođenja radova i

3.    Grupa za ekonomsko – finansijske poslove i poslove planiranja javnih nabavki.

U Odseku za javne nabavke obavljaju se administrativno stručni poslovi u sprovođenju postupka dodele ugovora o javnim nabavkama, praćenje i primena propisa, priprema normativnih akata iz oblasti javnih nabavki, organizacija javnih nabavki za investicije koje finansira grad Niš, praćenje postupka javnih nabavki i drugi poslovi u skladu za zakonom i drugim propisima.

Šef Odseka: Milena Tanasković, telefon: 018/504-447, e-mail: milena.tanaskovic@gu.ni.rs


Osobe za kontakt:

Načelnik:

Miljan Stevanović, dipl.ekonomista
Telefon: 018/504-511

Zamenik načelnika:
Danijela Spasović, dipl.ekonomista

Telefon: 018/504-742

Pomoćnik načelnika:
Mirjana Radovanović, dipl.ekonomista

Telefon: 018/504-518