Sekretarijat za privredu

image_pdfimage_print
Adresa: ul. Nikole Pašića, 24, 18000 Niš
Radno vreme: 07:30-15:30 radnim danima
E-mail:
Sekretar: Dragan Karličić, dipl. pravnik, tel: 018/504-451, e-mail: Dragan.Karlicic@gu.ni.rs
Internet strana: http://privredanis.freeiz.com/

Informator Sekretarijata za privredu


Postupak za registraciju privrednih subjekata, takse, naknade, obrasci i uputstva

Kalendar troškova

Kontakt osoba:

Tatjana Todorov

Sekretarijat za privredu – Kancelarija APR-a Grada Niša

– Registracija preduzetnika –

Kontakt telefon: 018/50-44-57; 064/833-0005


Odsek za privredu i turizam
018/50-44-54
018/50-46-93
Opštinska kancelarija APR – 018/ 50-44-57


SEKRETAR SEKRETARIJATA:

Dragan Karličić, dipl. pravnik

Br. tel: 018/504-451

Br. faksa: 018/504-456

E-mail: Dragan.Karlicic@gu.ni.rs

 

Rukovodilac Sektora iz oblasti privrede, turizma i preduzetništva:

Jadranka Stevanović, dipl. ekon.

Br. tel: 018/504-460

Br. faksa: 018/504-456

E-mail: Jadranka.Stevanovic@gu.ni.rs

 

Lice zaduženo za pristup informacijama od javnog značaja: Tatjana Todorov, dipl. pravnik.

Br. tel: 018/504-457

E-mail: Tatjana.Todorov@gu.ni.rs

Sekretarijat za privredu obrazuje se za oblasti privrede, preduzetništva, statistike i robnih rezervi grada.

U Sekretarijatu se obavljaju sledeći poslovi:

 • priprema i izrada Programa i mera za stvaranje povoljnog privrednog ambijenta u cilju osnivanja i razvoja privrednih subjekata;
 • podsticanje razvoja i unapređenja ugostiteljstva, zanatstva i trgovine; izrada propisa i drugih akata kojima se uređuje upotreba imena grada u poslovnom imenu privrednih subjekata na osnovu sporazuma sa Agencijom za privredne registre;
 • praćenje stanja u oblasti politike zapošljavanja, unapređenja i sprovođenja mera za podsticaj zaposlenosti;
 • izrada Lokalnog akcionog plana zapošljavanja;
 • stručno-administrativni, za potrebe Saveta za zapošljavanje Grada;
 • vršenje upravnog nadzora nad zakonitošću rada i akata organizacija u oblasti turizma čiji je osnivač Grad;
 • prikupljanje i obrada podataka za izradu strategija, programa, planova i projekata razvoja turizma;
 • kategorizacija Grada kao turističkog mesta;
 • predlaganje visine boravišne takse;
 • kategorizacija objekata privatnog smeštaja, vođenje evidencije o kategorisanom smeštaju i dostava podataka, u skladu sa Zakonom; propisivanje Programa polaganja i način polaganja stručnog ispita za turističke vodiče,  oblika i sadržine legitimacije i oznake turističkih vodiča, kao i vođenje evidencije turističkih vodiča Grada;
 • obrazovanje robnih rezervi i utvrđivanje obima i strukture gradskih robnih rezervi na teritoriji Grada;
 • pripremanje godišnjih programa i izveštaja o poslovanju robnih rezervi;
 • nabavke, smeštaja, čuvanja, obnavljanja, davanja na zajam i prodaje robnih rezervi;
 • prikupljanje statističkih podataka, formiranje baze i ažuriranje podataka za statističko sagledavanje kretanja u gotovo svim oblastima ekonomskog i društvenog života Grada;
 • obrada prikupljenih podataka, priprema i objavljivanje u Statističkom godišnjaku Grada Niša, statističkim biltenima, saopštenjima o industrijskoj proizvodnji i posebnim tematskim publikacijama;
 • priprema statističko-dokumentacione osnove za izradu strateških i planskih dokumenata i pružanje stručne pomoći organima i telima lokalne samouprave, poslovnim subjektima, medijima i pojedincima u pogledu obezbeđenja statističkih podataka i pokazatelja;
 • priprema i izrada nacrta propisa iz nadležnosti Sekretarijata i praćenje i sprovođenja tih propisa;
 • učešće u pripremi i realizaciji Odluke o budžetu Grada;
 • učešće u pripremi dokumentacije za javne nabavke iz nadležnosti Sekretarijata.