Sekretarijat za planiranje i izgradnju

image_pdfimage_print
Adresa: Niš, ul. Generala Tranijea br. 10
Telefon: 018/ 504 – 466
Faks: 018/ 504 – 465

 


Informator o radu Sekretarijata za planiranje i izgradnju


Organizacione unutrašnje jedinice sekretarijata su dva sektora sa svojim odsecima i grupama u okviru istih i Centar za izdavanje dozvola Niš, ul. Nikole Pašića br. 22. Tel: 018-505681 i 018-505682; E-mail: cid@gu.ni.rs

  • Sekretar sekretarijata: Igor Igić, dipl. inž. građ. Tel. 018 – 504466; E-mail: igor.igic@gu.ni.rs
  • Rukovodilac sektora za poslove sprovođenja objedinjene procedure: Dejan Stojiljković, dipl. inž. građ. Tel: 018-504677; E-mail: stojiljkovic@gu.ni.rs
  • Rukovodilac sektora za poslove urbanističkog planiranja: Prvoslav Petrović, spec. struk. inž. građ. Tel: 018-504667; E-mail: petrovic@gu.ni.rs
  • Šef odseka za poslove sprovođenja objedinjene procedure: Tatjana Nejić, dipl. pravnik, Tel. 018-504673; E-mail: nejic@gu.ni.rs
  • Šef odseka za poslove urbanističkog planiranja, sprovođenja planskih dokumenata i ostale poslove iz nadležnosti sekretarijata: Nevena Grubić, dipl. inž. arh. Tel: 018-504675; E-mail: grubic@gu.ni.rs
  • Registrator u Sekretarijatu za planiranje i izgradnju:  Milena Cvetković, dipl.inž.arh. tel 018-504683; E-mail milena.cvetkovic@gu.ni.rs

Kontakt osoba:

Jasmina Mišić, poslovno – tehnički sekretar.

Tel: 018-504466; E-mail: jasmina.misic@gu.ni.rs

Kontakt osoba za potrebe ažuriranja podataka na sajtu:

Milena Cvetković, dipl.inž.arh. tel 018-504683;

E-mail milena.cvetkovic@gu.ni.rs

 


Unutrašnja organizacija organizacione jedinice:
Objedinjena procedura, odnosno određene faze objedinjene procedure pokreću se pred Sekretarijatom za planiranje i izgradnju Grada Niša, popunjavanjem odgovarajućeg zahteva, odnosno prijave kroz CIS (portal za elektronsko podnošenje zahteva za građenje-link ispod teksta) koji se potpisuje kvalifikovanim elektronskim potpisom.  • Dodatna uputstva u vezi sa postupcima u objedinjenoj proceduri:

           http://gradjevinskedozvole.rs/

           http://www.apr.gov.rs/Registri/Građevinskedozvole.aspx 

           http://www.mgsi.gov.rs/cir/dokumenti/elektronske-gradjevinske-dozvole-uputstva

           http://www.eservis.ni.rs/RegistarObjedinjenihProcedura/

           http://www.eservis.ni.rs/urbanistickiprojekti/

 

Obrasci zahteva van objedinjene procedure:Da bi se omogućilo gledanje grafičkih priloga u dwf formatu, potrebno je najpre instalirati besplatan program za otvaranje grafičkih priloga u tom formatu: https://www.autodesk.com/products/design-review/download.

CENTAR ZA IZDAVANJE DOZVOLA (CID):

cid

CID (Centar za izdavanje dozvola) izdaje informacije u vezi procedure izdavanja dozvola, pribavljanja tehničkih uslova javnih preduzeća, izrade i sprovođenja urbanističkih planova.

U CID-u možete predati sve zahteve van objedinjenih procedura.