Sekretarijat za ozakonjenje

image_pdfimage_print
Adresa: Niš, ul. Generala Tranijea br. 10.
Telefon: 018/504-669
Faks: 018/504-465
Radno vreme: od 7.30 do 15.30 časova, svakog radnog dana (ponedeljak-petak)
Sekretar: Milan Nikolić, dipl. inž. građ. Tel: 018 – 504 662; E-mail: nimilan@gu.ni.rs
Pomoćnik sekretara: Marko Ćirić, dipl. pravnik Tel: 018 – 504 663

Informator Sekretarijata za ozakonjenje


 

Prema strukturi sekretarijat ima jednu unutrašnju organizacionu jedinicu:

– Sektor za ozakonjenje objekata (Odsek za ozakonjenje objekata, Grupa za ozakonjenje objekata)

Odsekom za ozakonjenje objekata rukovodi šef odseka Sonja Igić, dipl. inž. građ. Tel. 018-504661; E-mail: sonja.igic@gu.ni.rs.

Organizaciona šema Sekretarijata za ozakonjenje

Organizaciona šema Sekretarijata za ozakonjenje


Opis funkcija starešina

Sekretarijatom rukovodi sekretar, koji odgovara za rad Sekretarijata, organizuje rad Sekretarijata, stara se o pravilnom rasporedu poslova i izvršavanju radnih dužnosti zaposlenih. Sekretar je odgovoran načelniku Gradske uprave i Gradonačelniku za rad i zakonito i blagovremeno obavljanje poslova sekretarijata.

Sekretar Sekretarijata ima jednog pomoćnika koji rukovodi sektorom i koji za svoj rad odgovara sekretaru, radom odseka rukovodi šef odseka.

Opis postupanja u okviru nadležnosti, ovlašćenja i obaveza

Sekretarijat za ozakonjenje obavlja poslove iz svoje nadležnosti utvrđene Statutom Grada Niša („Službeni list Grada Niša“, broj 88/2008 i 143/2016) i Odlukom o Gradskoj upravi grada Niša („Službeni list Grada Niša“, br. 143/2016).

Administrativni postupak se pokreće predajom podnesaka neposredno ili, poštom.

Bliže informacije se mogu dobiti na sajtu Grada Niša https://www.gu.ni.rs/ i stranici Sekretarijata za ozakonjenje https://www.gu.ni.rs/gradska-uprava/gradska-uprava-grada-nisa/sekretarijat-za-ozakonjenje/ gde se mogu preuzeti obrasci za procedure koje Sekretarijat sprovodi. U svakom obrascu je propisana neophodna dokumentacija za rešavanje postupka.

Navođenje propisa

  • Zakon o ozakonjenju objekata („Sl. glasnik RS“ br. 96/2015)
  • Zakon o zaštiti od požara („Sl. glasnik RS“ br. 111/2009 i 20/2015)
  • Odluka o određivanju maksimalne spratnosti objekata na teritoriji Grada Niša u postupku ozakonjenja objekata („Sl. list grada Niša“ br. 105/2015)
  • Odluka o građevinskom zemljištu („Sl. list grada Niša“ br. 18/2016)

Usluge koje Sekretarijat pruža zainteresovanim licima

Sekretarijat za ozakonjenje sprovodi administrativne postupke koji su objavljeni na sajtu Sekretarijata https://www.gu.ni.rs/gradska-uprava/gradska-uprava-grada-nisa/sekretarijat-za-ozakonjenje/. U vezi sa tim, objavljeni su podaci o postupku i neophodnoj dokumentaciji u skladu sa Zakonom o ozakonjenju.

Sekretarijat, po zahtevu stranke, i po službenoj dužnosti, izdaje rešenja o ozakonjenju objekata.

Žalba na rešenje koje donosi Sekretarijat za ozakonjenje, ukoliko podnosioci nisu zadovoljni odlukom ovog organa, mogu se podneti u rokovima koji su propisani Zakonom o ozakonjenju. Žalba na rešenje podnosi se Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture (drugostepeni organ) preko Sekretarijata za ozakonjenje.