Komunalna Milicija Grada Niša

image_pdfimage_print
Adresa: Stanica u ulici Katićevoj br.29
Telefon: 018/415-02-01
Faks: 018/415-02-41
E-mail: komunalna.policija@gu.ni.rs
Koordinator Komunalne milicije : Dejan Kovačević

dejan.kovacevic@gu.ni.rs

 

 

 

Koordinator Komunalne milicije: Dejan Kovačević;

 • Komunalna milicija
 • Status i ovlašćenja Komunalne milicije
 • O počecima rada Komunalne milicije
 • Organizaciona šema Komunalne milicije
 • Zakon i odluke na osnovu kojih postupa Komunalne milicije
 • Vesti

 

U skladu sa Zakonom o Komunalnoj miliciji (“Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 51/09), i Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi grada Niša, Službi za poslove Skupštine grada, Službi za poslove GradoKoordinator Komunalne milicijea, Službi za poslove Gradskog veća, Kancelariji za lokalni ekonomski razvoj i projekte, Pravobranilaštvu grada Niša, Kancelariji zaštitnika građana, Budžetskoj inspekciji grada Niša i Službi za internu reviziju organa i službi grada Niša (“Službeni list Grada Niša”, br.172-2/2017-03 od 14.02.2017.godine) obrazovana je Komunalna milicija, kao posebna organizacija u okviru Gradske uprave, a za obavljanje zakonom utvrđenih komunalno-milicijskih i drugih poslova, čijim obavljanjem se obezbeđuje izvršavanje poslova iz nadležnosti Grada Niša, u oblastima komunalnih delatnosti, zaštite životne sredine, ljudi i dobara, zaštite i održavanja reda u korišćenju zemljišta, prostora, lokalnih puteva, ulica i drugih javnih objekata, kao i nesmetano obavljanje zakonom određenih poslova iz nadležnosti grada.

 

Poslovi Komunalne milicije obavljaju se organizovanim prisustvom komunalnih policajaca na mestima održavanja reda u oblastima:

 • Održavanja komunalnog i drugog zakonom uređenog reda od značaja za komunalnu delatnost;
 • Vršenja kontrole nad primenom zakona i drugih propisa i opštih akata iz oblasti komunalne i drugih delatnosti iz nadležnosti grada;
 • Ostvarivanja nadzora u javnom gradskom, prigradskom i drugom lokalnom saobraćaju, u skladu sa zakonom i propisima grada;
 • Zaštite životne sredine, kulturnih dobara, lokalnih puteva, ulica i drugih javnih objekata od značaja za grad;
 • Podrške sprovođenju propisa kojim se obezbeđuje nesmetano odvijanje života u gradu, očuvanje gradskih dobara i izvršavanje drugih zadataka iz nadležnosti grada;
 • Učešća u vršenju spasilačke funkcije i pružanje pomoći drugim organima, pravnim i fizičkim licima na otklanjanju posledica elementarnih i drugih nepogoda;
 • Kontrole uklanjanja snega i leda;
 • Kontrole spoljnog obezbeđivanja i obeležavanja gradilišta odgovarajućom tablom;
 • Kontrole održavanja zoohigijene i držanje i zaštita domaćih i egzotičnih životinja na teritoriji grada;
 • Obezbeđivanja poštovanja kućnog reda u stambenim zgradama;
 • Obezbeđivanja uslova za nesmetano sprovođenje mera za zaštitu od požara (slobodan pristup objektu, protivpožarnom putu i stepenicama i dr.);
 • Obezbeđivanja poštovanja radnog vremena ugostiteljskih i drugih objekata čijim se radom može ugroziti mir i spokojstvo građana;

Primenom, zakonom utvrđenih ovlašćenja Komunalna milicija, podnosi zahteve za pokretanje prekršajnog postupka ili izriče prekršajne naloge za prekršaje propisane Odlukama Grada Niša, podnosi prijave nadležnom organu za učinjeno krivično delo i obaveštava drugi nadležni organ da preduzme mere iz svoje nadležnosti.

 

Rad Komunalne milicije organizovan je u sve tri smene 24 časa svakog radnog dana.

 

Komunalnom milicijom rukovodi Koordinator Komunalne milicije Dejan Kovačević.

 

U cilju saradnje, bolje informisanosti građana, transparentnosti u radu, razmatranja postojećih problema i primedbi na postupanje komunalnih policajaca Koordinator Komunalne milicije Komunalne milicije Grada Niša Dejan Kovačević primaće građane svakog radnog dana od 08:00 – 15:00 časova. Svi zainteresovani građani mogu zakazati razgovor kod sekretara Koordinator Komunalne milicijea na broj telefona 018/415-02-02.

 

STATUS I OVLAŠĆENJA KOMUNALNE milicijE

Član 43

Ko ometa ili sprečava komunalnog policajca u obavljanju poslova komunalne milicije, kazniće se za prekršaj novčanom kaznom od 10.000 do 50.000 dinara. Zakon o komunalnoj miliciji („Sl.glasnik RS“, br.51/2009)

 

Član 44

Komunalni policajac u obavljanju službene dužnosti ima status službenog lica i uživa krivičnopravnu zaštitu propisanu zakonom. Zakon o komunalnoj miliciji („Sl.glasnik RS“, br.51/2009)

 

U obavljanju poslova komunalne milicije, komunalni policajac ima sledeća ovlašćenja:

 

 1. upozorenje;
 2. usmeno naređenje;
 3. provera identiteta;
 4. dovođenje;
 5. pregledanje lica i predmeta;
 6. privremeno oduzimanje predmeta;
 7. video nadzor;
 8. upotreba sredstava prinude, i to fizičke snage, službene palice i sredstava za vezivanje.

 

O POČECIMA RADA KOMUNALNE milicije

 

Komunalna milicija Grada Niša počela je sa radom 22. Decembra 2010. godine. Prvobitni sastav činili su: Koordinator Komunalne milicije komunalne milicije, dva šefa područnih organizacionih jedinica i 9 komunalnih policajaca. Broj komunalnih milicijaca do maja meseca 2012.godine se uvećao za još 13 komunalnih policajaca, nakon završetka obuke za primenu ovlašćenja i obavljanja poslova komunalne milicije u centru za obuku u Kuli. Decembra meseca 2015.godine broj komunalnih policajaca se uvećao za 25 komunalnih policajaca, nakon završetka obuke za primenu ovlašćenja i obavljanja poslova komunalne milicije u centru za obuku u Sremskom Kamenici.

U skladu sa načelom ekonomičnosti po Zakonu o komunalnoj miliciji pri obrazovanju i uređenju komunalne milicije obezbeđuje se da broj komunalnih policajaca odgovara broju stanovnika po poslednjem popisu tako da se na svakih 5000 stanovnika upošljava 1 komunalni policajac.

Trenutni sastav Komunalne milicije čine: Koordinator Komunalne milicije, 2 pomoćnika Koordinator Komunalne milicijea, i 47 komunalnih policajaca (uključujući i tri šefa područnih organizacionih jedinica) organizovanih u tri organizacione jedinice.

 

ORGANIZACIONA ŠEMA

Koordinator Komunalne milicije
Dejan Kovačević
Katićevoj br.29
telefon: 018/415-02-02
faks: 018/415-02-41
E-pošta: dejan.kovacevic@gu.ni.rs


ZAKON I ODLUKE NA OSNOVU KOJIH POSTUPA KOMUNALNA Milicija

Komunalna milicija Grada Niša sprovodi svoje aktivnosti na osnovu Zakona o komunalnoj miliciji, Zakona o zaštiti stanovništva od izloženosti duvanskom dimu, Zakon i javnom redu i miru, Zakona o javnom okupljanju i postupa po gradskim odlukama koje donosi Skupština Grada Niša.

Odluke po kojima postupa Komunalna milicija su sledeće:

 • Odluka o komunalnom redu
 • Odluka o auto-taksi prevozu putnika na teritoriji grada Niša
 • Odluka o javnom gradskom i prigradskom prevozu putnika na teritoriji Grada Niša
 • Odluka o javnim parkiralištima
 • Odluka o održavanju čistoće na površinama javne namene i upravljanju komunalnim otpadom,
 • Odluka o uslovima i načinu snabdevanja toplotnom energijom,
 • Odluka o mestima i načinu izvođenja domaćih ljubimaca na javnim površinama na teritoriji Grada Niša,
 • Odluka o obavljanju delatnosti zoohigijene na teritoriji Grada Niša,
 • Odluka o kućnom redu u stambenim zgradama na teritoriji Grada Niša,
 • Odluka o postavljanju plovila na delu obale i vodnog prostora na teritoriji Grada Niša.

Na osnovu Odluke o oblicima i načinu ostvarivanja saradnje komunalne milicije i inspekcijskih službi Grada Niša i gradskih opština,

Komunalna milicija može da postupa i po sledećim odlukama:

 • Odluka o vodovodu i kanalizaciji,
 • Odluka o dimničarskim uslugama,
 • Odluka o pijacama,
 • Odluka o uređivanju i održavanju grobalja i sahranjivanju,
 • Odluka o uređenju i održavanju parkova, zelenih i rekreacionih površina,
 • Odluka o javnoj rasveti,
 • Odluka o javnim česmama.