Комунална Mилиција Града Ниша

image_pdfimage_print
Адреса: Станица у улици Катићевој бр.29
Телефон: 018/415-02-01
Факс: 018/415-02-41
Е-маил: komunalna.policija@gu.ni.rs
Координатор Комуналне милиције : Дејан Ковачевић

dejan.kovacevic@gu.ni.rs

 

 

 

Координатор Комуналне милиције: Дејан Ковачевић;

 • Комунална милиција
 • Статус и овлашћења Комуналне милиције
 • О почецима рада Комуналне милиције
 • Организациона шема Комуналне милиције
 • Закон и одлуке на основу којих поступа Комуналне милиције
 • Вести

 

У складу са Законом о Комуналној милицији (“Службени гласник Републике Србије”, број 51/09), и Правилником о организацији и систематизацији радних места у Градској управи града Ниша, Служби за послове Скупштине града, Служби за послове ГрадоКоординатор Комуналне милицијеа, Служби за послове Градског већа, Канцеларији за локални економски развој и пројекте, Правобранилаштву града Ниша, Канцеларији заштитника грађана, Буџетској инспекцији града Ниша и Служби за интерну ревизију органа и служби града Ниша (“Службени лист Града Ниша”, бр.172-2/2017-03 од 14.02.2017.године) образована је Комунална милиција, као посебна организација у оквиру Градске управе, а за обављање законом утврђених комунално-милицијских и других послова, чијим обављањем се обезбеђује извршавање послова из надлежности Града Ниша, у областима комуналних делатности, заштите животне средине, људи и добара, заштите и одржавања реда у коришћењу земљишта, простора, локалних путева, улица и других јавних објеката, као и несметано обављање законом одређених послова из надлежности града.

 

Послови Комуналне милиције обављају се организованим присуством комуналних полицајаца на местима одржавања реда у областима:

 • Одржавања комуналног и другог законом уређеног реда од значаја за комуналну делатност;
 • Вршења контроле над применом закона и других прописа и општих аката из области комуналне и других делатности из надлежности града;
 • Остваривања надзора у јавном градском, приградском и другом локалном саобраћају, у складу са законом и прописима града;
 • Заштите животне средине, културних добара, локалних путева, улица и других јавних објеката од значаја за град;
 • Подршке спровођењу прописа којим се обезбеђује несметано одвијање живота у граду, очување градских добара и извршавање других задатака из надлежности града;
 • Учешћа у вршењу спасилачке функције и пружање помоћи другим органима, правним и физичким лицима на отклањању последица елементарних и других непогода;
 • Контроле уклањања снега и леда;
 • Контроле спољног обезбеђивања и обележавања градилишта одговарајућом таблом;
 • Контроле одржавања зоохигијене и држање и заштита домаћих и егзотичних животиња на територији града;
 • Обезбеђивања поштовања кућног реда у стамбеним зградама;
 • Обезбеђивања услова за несметано спровођење мера за заштиту од пожара (слободан приступ објекту, противпожарном путу и степеницама и др.);
 • Обезбеђивања поштовања радног времена угоститељских и других објеката чијим се радом може угрозити мир и спокојство грађана;

Применом, законом утврђених овлашћења Комунална милиција, подноси захтеве за покретање прекршајног поступка или изриче прекршајне налоге за прекршаје прописане Одлукама Града Ниша, подноси пријаве надлежном органу за учињено кривично дело и обавештава други надлежни орган да предузме мере из своје надлежности.

 

Рад Комуналне милиције организован је у све три смене 24 часа сваког радног дана.

 

Комуналном милицијом руководи Координатор Комуналне милиције Дејан Ковачевић.

 

У циљу сарадње, боље информисаности грађана, транспарентности у раду, разматрања постојећих проблема и примедби на поступање комуналних полицајаца Координатор Комуналне милиције Комуналне милиције Града Ниша Дејан Ковачевић примаће грађане сваког радног дана од 08:00 – 15:00 часова. Сви заинтересовани грађани могу заказати разговор код секретара Координатор Комуналне милицијеа на број телефона 018/415-02-02.

 

СТАТУС И ОВЛАШЋЕЊА КОМУНАЛНЕ милицијЕ

Члан 43

Ко омета или спречава комуналног полицајца у обављању послова комуналне милиције, казниће се за прекршај новчаном казном од 10.000 до 50.000 динара. Закон о комуналној милицији („Сл.гласник РС“, бр.51/2009)

 

Члан 44

Комунални полицајац у обављању службене дужности има статус службеног лица и ужива кривичноправну заштиту прописану законом. Закон о комуналној милицији („Сл.гласник РС“, бр.51/2009)

 

У обављању послова комуналне милиције, комунални полицајац има следећа овлашћења:

 

 1. упозорење;
 2. усмено наређење;
 3. провера идентитета;
 4. довођење;
 5. прегледање лица и предмета;
 6. привремено одузимање предмета;
 7. видео надзор;
 8. употреба средстава принуде, и то физичке снаге, службене палице и средстава за везивање.

 

О ПОЧЕЦИМА РАДА КОМУНАЛНЕ милицијe

 

Комунална милиција Града Ниша почела је са радом 22. Децембра 2010. године. Првобитни састав чинили су: Координатор Комуналне милиције комуналне милиције, два шефа подручних организационих јединица и 9 комуналних полицајаца. Број комуналних милицијаца до маја месеца 2012.године се увећао за још 13 комуналних полицајаца, након завршетка обуке за примену овлашћења и обављања послова комуналне милиције у центру за обуку у Кули. Децембра месеца 2015.године број комуналних полицајаца се увећао за 25 комуналних полицајаца, након завршетка обуке за примену овлашћења и обављања послова комуналне милиције у центру за обуку у Сремском Каменици.

У складу са начелом економичности по Закону о комуналној милицији при образовању и уређењу комуналне милиције обезбеђује се да број комуналних полицајаца одговара броју становника по последњем попису тако да се на сваких 5000 становника упошљава 1 комунални полицајац.

Тренутни састав Комуналне милиције чине: Координатор Комуналне милиције, 2 помоћника Координатор Комуналне милицијеа, и 47 комуналних полицајаца (укључујући и три шефа подручних организационих јединица) организованих у три организационе јединице.

 

ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА

Координатор Комуналне милиције
Дејан Ковачевић
Катићевој бр.29
телефон: 018/415-02-02
факс: 018/415-02-41
Е-пошта: dejan.kovacevic@gu.ni.rs


ЗАКОН И ОДЛУКЕ НА ОСНОВУ КОЈИХ ПОСТУПА KОМУНАЛНA Милиција

Комунална милиција Града Ниша спроводи своје активности на основу Закона о комуналној милицији, Закона о заштити становништва од изложености дуванском диму, Закон и јавном реду и миру, Закона о јавном окупљању и поступа по градским одлукама које доноси Скупштина Града Ниша.

Одлуке по којима поступа Комунална милиција су следеће:

 • Одлука о комуналном реду
 • Одлука о ауто-такси превозу путника на територији града Ниша
 • Одлука о јавном градском и приградском превозу путника на територији Града Ниша
 • Одлука о јавним паркиралиштима
 • Одлука о одржавању чистоће на површинама јавне намене и управљању комуналним отпадом,
 • Одлука о условима и начину снабдевања топлотном енергијом,
 • Одлука о местима и начину извођења домаћих љубимаца на јавним површинама на територији Града Ниша,
 • Одлука о обављању делатности зоохигијене на територији Града Ниша,
 • Одлука о кућном реду у стамбеним зградама на територији Града Ниша,
 • Одлука о постављању пловила на делу обале и водног простора на територији Града Ниша.

На основу Одлуке о облицима и начину остваривања сарадње комуналне милиције и инспекцијских служби Града Ниша и градских општина,

Kомуналнa милицијa може да поступа и по следећим одлукама:

 • Одлука о водоводу и канализацији,
 • Одлука о димничарским услугама,
 • Одлука о пијацама,
 • Одлука о уређивању и одржавању гробаља и сахрањивању,
 • Одлука о уређењу и одржавању паркова, зелених и рекреационих површина,
 • Одлука о јавној расвети,
 • Одлука о јавним чесмама.