Акти Градског већа Града Ниша за 2018. годину од 112. до 146. седнице

image_pdfimage_print

146. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 11.09.2018. године

 1. Решење о утврђивању Предлога програма o изменама и допунама Програма одржавања комуналне инфраструктуре јавног земљишта градског и сеоског подручја са финансијским планом за 2018. годину
 2. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Програм o изменама Програма пословања ЈКП „Паркинг-сервис“ Ниш за 2018. годину
 3. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Програм o изменама Програма пословања ЈКП „Тржница“ Ниш за 2018. годину
 4. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Одлуку о измени и допуни Статута Завода за здравствену заштиту радника „Ниш“
 5. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Одлуку o организацији Управе Градске општине Црвени Крст
 6. Решење о давању сагласности на Правилник о организацији и систематизацији радних места у Управи Градске општине Црвени Крст
 7. Решење о давању сагласности на Програм одржавања парковског и дечијег мобилијара за период од VII-XII 2018. године
 8. Решење о давању сагласности на Програм уређења и одржавања зелених површина градских гробаља у употреби за период од VII-XII 2018. годину
 9. Решење о додели финансијских средства из оквира Програма локалног економског развоја Града Ниша за 2018. годину за краткорочно кредитирање привредних субјеката са територије Града Ниша, учеснику јавног позива – „BANCA INTESA а.d. Београд“
 10. Решење о додели бесповратних средства у виду државне помоћи мале вредности, предвиђена Програмом локалног економског развоја Града Ниша за 2018. годину, привредним субјектима (ММСПП, кластери, удружења) и акредитованим научно образовним институцијама са територије Града Ниша 
 11. Закључак којим се даје сагласност да се ЈКП „Медиана“ Ниш одобри задужење по дугорочним кредитима за набавку опреме за обављање делатности

145. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 23.08.2018. године

 1. Решење о утврђивању Предлога одлуке о приступању измени Статута Града Ниша
 2. Решење о образовању Kомисије за статутарно правна питања
 3. Решење о утврђивању Предлога стретегије безбедности саобраћаја на путевима Града Ниша за период од 2017. до 2021. године са Акционим планом за спровођење Стратегије безбедности саобраћаја на путевима Града Ниша за период од 2017. до 2021. године
 4. Решење о утврђивању Предлога одлуке o усвајању Локалног акционог плана за унапређење положаја избеглих, интерно расељених лица и повратника по реадмисији у Граду Нишу у периоду од 2018-2022. године
 5. Решење о утврђивању Предлога одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног комуналног предузећа „Горица“ Ниш, Јавног комуналног предузећа „Медиана“ Ниш, Јавног комуналног предузећа „Наиссус“ Ниш,  Јавног предузећа „Нишстан“ Ниш и Јавног комуналног предузећа Дирекција за јавни превоз Града Ниша Ниш
 6. Решење о утврђивању Предлога одлуке  о стављању ван снаге Oдлуке о повећању основног капитала Jавног предузећа за аеродромске услуге „Aеродром Ниш“ Ниш
 7. Решење о утврђивању Предлога решења o преносу права коришћења Школи за основно и средње образовање „14. Октобар“ у Нишу са пословним седиштем у Нишу, на непокретностима у јавној својини Града Ниша, на неодређено време и без накнаде
 8. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Статут о измени и допуни Статута Јавног комуналног предузећа „Медиана“ Ниш
 9. Решење о образовању Конкурсне комисије за избор заменика начелника Градске управе Града Ниша
 10. Информација о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних предузећа, друштава капитала и других облика организовања на која се примењује Закон о јавним предузећима а чији је оснивач  Град Ниш за период од 01.01.2018. до 30.06.2018. године

11. Информација о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних предузећа, друштава капитала и других облика организовања на  која се примењује Закон о јавним предузећима а чији је оснивач  Град  Ниш за период од 01.01.2018. до 30.06.2018. године

12. Информација о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних предузећа, друштава капитала и других облика организовања на  која се примењује Закон о јавним предузећима а чији је оснивач  Град  Ниш за период од 01.01.2018. до 30.06.2018. године

144. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 15.08.2018. године

143. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 10.08.2018. године

142. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 09.08.2018. године

141. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 06.08.2018. године

 

140. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 31.07.2018. године

 1. по краткорочном кредиту за текућу ликвидност у износу од 40.000.000,00 динара
 2. на име позајмице по текућем рачуну до износа од 60.000.000,00 динара

139. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 25.07.2018. године

 1. Решење о утврђивању Предлога одлуке о конверзији потраживања према субјекту приватизације „Симпо“ ад Врање са стањем на дан 31.12.2017. године по основу изворних и уступљених јавних прихода Града Ниша у трајни улог у капиталу друштва
 2. Решење о усвајању Извештаја о извршењу буџета Града Ниша за период јануар-јун 2018. године
 3. Закључак којим се прихвата захтев Градске општине Нишка Бања за обезбеђење  средстава која су потребна за исплату дела дуга, затезне камате и трошкова парничног поступка по пресуди Апелационог суда у Нишу
 4. Решење којим се одобрава доделa легитимацијe за бесплатан превоз у јавном градском и приградском превозу путника на територији Града Ниша, по захтеву удружења грађана „Nišville fondacija“ Ниш, за 333 (триста тридесет три) волонтера Интернационалног JAZZ фестивала „Nišvillе 2018“

138. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 17.07.2018. године

 1. Решење о утврђивању Предлога одлуке о измени Одлуке о локалним комуналним таксама
 2. Решење о утврђивању Предлога одлуке о изменама Одлуке о отпису потраживања доспелих на дан 31.12.2016. године по основу неизмирених изворних и уступљених јавних прихода Града Ниша привредног друштва „Галеника“ АД из Београда
 3. Решење о утврђивању предлога Решења о давању сагласности спортској организацији „Стрељачки клуб 92“ да употребљава  име Града Ниша у свом називу, односно да приликом промене имена клуба у АПР-у, наведе  нови назив:  Стрељачки клуб „Ниш 92“
 4. Решење о давању сагласности на Одлуку о утврђивању висине накнаде за прикључак на топловодну мрежу
 5. Решењe којим се одобрава додела легитимација за бесплатан превоз у јавном градском и приградском саобраћају на територији Града Ниша (I, II, III и IV зона), по захтеву „АEGEE Niš“, за тридесетпет учесника пројекта „Летњи универзитет“  у периоду од 17. до 31. јула 2018. године у Нишу
 6. Решење о образовању Комисије за капиталне инвестиције Града Ниша
 7. Решење о стављању ван снаге Решења о образовању Конкурсне комисије за избор заменика начелника Градске управе Града Ниша
 8. Програм чишћењa и уређења дивљих депонија на територији Града Ниша
 9. Закључак којим се предлаже Градоначелнику Града Ниша да одобри финансирање Програма чишћења и уређења дивљих депонија на територији Града Ниша
 10. Решење о учешћу Града Ниша у пројекту „Тестирање дознака заснованих на блокчејн технологији које се из српске дијаспоре шаљу примаоцима новчаних дознака у Граду Нишу“
 11. Решење о суфинансирању и реализацији пројекта „Санација бедема-ескарпи Нишке тврђаве, Град Ниш“

137. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 12.07.2018. године

136. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 04.07.2018. године

 1. Решење о давању сагласности на Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији послова у  Јавном комуналном предузећу „Паркинг-сервис“ Ниш
 2. Решење о давању сагласности на Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији послова у  Јавном комуналном предузећу Дирекција за јавни превоз Града Ниша Ниш
 3. Решење о давању сагласности на Правилник о изменама Правилника о организацији и систематизацији послова у  Јавном комуналном предузећу за водовод и канализацију „Наиссус“ Ниш
 4. Решење о давању сагласности на Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији послова у ЈКП „Градска топлана“ Ниш
 5. Решење о давању сагласности на Правилник о организацији и систематизацији послова у ЈКП „Горица“ Ниш
 6. Решење о давању сагласности на Правилник о организацији и систематизацији послова Јавног комуналног предузећа „Медиана“ Ниш

135. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 29.06.2018. године

 1. Решење о утврђивању Предлога одлуке о отпису потраживања доспелих на дан 31.12.2015. године по основу неизмирених локалних јавних прихода Града Ниша Акционарског друштва „Индустрија обуће“ Београд
 2. Решење о утврђивању Предлога одлуке о одређивању лица надлежног за оверу обрачуна средстава за исплату зарада запослених у јавним предузећима и друштвима капитала чији је оснивач Град Ниш, као и начину овере обрачуна
 3. Решење о прихватању учешћа и суфинансирању пројекта за доделу средстава намењених побољшању услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву, кроз доделу помоћи намењене за завршетак или адаптацију стамбеног објекта набавком грађевинског материјала
 4. Решење о прихватању учешћа и суфинансирању пројекта на реализацији помоћи за побољшање услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву, кроз доделу помоћи за куповину сеоске куће са окућницом и помоћ у грађевинском и другом материјалу за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом
 5. Решење о стављању ван снаге Решења о постављењу вршиоца дужности заменика начелника Градске управе града Ниша
 6. Решење о постављењу вршиоца дужности заменика начелника Градске управе града Ниша
 7. Решење о утврђивању коефицијента за обрачун и исплату плате  вршиоцу дужности заменика начелника Градске управе града Ниша

134. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 27.06.2018. године

 1. Решење о утврђивању Предлога четвртих измена и допуна Плана генералне регулације подручја Градске општине Палилула – Прва фаза (парцијалне измене)
 2. Решење о утврђивању Предлога одлуке о изради Плана детаљне регулације дела Рујничке реке
 3. Решење о стављању ван снаге Програма локалног економског развоја Града Ниша за 2018. годину
 4. Решење о утврђивању Предлога програма локалног економског развоја Града Ниша за 2018. годину
 5. Амандман на  Предлог одлуке о измени Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему јавног сектора Града Ниша за 2017. годину
 6. Програм праћења нивоа комуналне буке на територији града Ниша за 2018/2019. годину
 7. Закључак којим се предлаже Градоначелнику Града Ниша да одобри финансирање Програма праћења нивоа комуналне буке на територији града Ниша за 2018/2019. годину
 8. Решење о утврђивању висине новчаног износа награде „Бранко Миљковић“
 9. Закључак којим се предлаже Градоначелнику Града Ниша одобравање посебних програма по Предлогу одобравања посебних програма спортских организација којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у Граду Нишу у 2018. години
 10. Решење о измени Решења о задужењима Заменика градоначелника и чланова Градског већа Града Ниша за одређена подручја из надлежности Града

133. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 25.06.2018. године

 1. Решење којим се одобрава доделa 55 (педесетпет) легитимацијa за бесплатан превоз у јавном градском и приградском превозу путника на територији Града Ниша (I и II зона), по захтеву Градског шаховског савеза Ниша, за 55 (педесетпет) учесника Међународног шаховског фестивала „OPEN NIŠ 2018″

132. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 15.06.2018. године

 1. Решење о утврђивању Предлога Плана генералне регулације подручја градске општине Црвени Крст–четврта фаза запад
 2. Решење о утврђивању Предлога плана генералне регулације подручја Градске општине Пантелеј – четврта фаза североисток
 3. Решење о утврђивању Предлога плана детаљне регулације туристичко-рекреативног комплекса мотела „Наис I“ и „Наис II“
 4. Решење о утврђивању Предлога одлуке о изради Других измена и допуна Плана генералне регулације подручја Градске општине Црвени Крст-трећа фаза
 5. Решење о утврђивању Предлога одлуке о изради Плана детаљне регулације Малчанске реке и колектора са пумпном станицом
 6. Решење о утврђивању Предлога одлуке о одређивању aкустичких зoнa на територији Грaдa Ниша
 7. Решење о утврђивању Предлога одлуке о измени Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему јавног сектора Града Ниша за 2017. годину
 1. Решење о утврђивању Предлога решења о усвајању Извештаја о пословању ЗУ Апотеке Ниш по завршном рачуну за 2017. годину са Извештајем о извршењу плана рада и финансијског плана за 2017. годину
 2. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на План рада са Финансијским планом Апотеке Ниш за 2018. годину и на Прву измену и допуну плана рада са Финансијским планом Апотеке Ниш за 2018. годину
 3. Решење о утврђивању Предлога решења о усвајању Извештаја о раду и пословању Завода за плућне болести и туберкулозу Ниш за 2017.годину
 4. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Програм рада и развоја и на Финансијски план Завода за плућне болести и туберкулозу Ниш за 2018. годину, на Прву измену и допуну Финансијског плана и на Измену и допуну Програма рада и развоја Завода за плућне болести и туберкулозу Ниш за 2018. годину
 5. Решење о утврђивању Предлога решења о усвајању Извештаја о раду и пословању за 2017. годину Завода за здравствену заштиту радника „Ниш“
 6. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на План рада, Финансијски план и План јавних набавки Завода за здравствену заштиту радника ”Ниш” за 2018. годину
 7. Решење о утврђивању Предлога решења о усвајању Извештаја о пословању Завода за хитну медицинску помоћ Ниш за 2017. годину
 8. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Програм рада и на Финансијски план Завода за хитну медицинску помоћ Ниш за 2018. годину
 9. Решење о утврђивању Предлога решења о усвајању Извештаја о раду и пословању за 2017. годину Завода за здравствену заштиту студената Ниш
 10. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на План и програм рада са финансијским планом за 2018. годину Завода за здравствену заштиту студената Ниш и на Измену финансијског плана за 2018. годину Завода за здравствену заштиту студената Ниш (прва измена)
 11. Решење о утврђивању Предлога решења о усвајању Извештаја о извршењу плана рада за период од 01.01.2017. до 31.12.2017. године Дома здравља Ниш и Извештаја о финансијско-материјалном пословању Дома здравља Ниш за период од 01.01.2017. до 31.12.2017. године
 12. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на План рада Дома здравља Ниш за 2018. годину и Финансијски план Дома здравља Ниш за 2018. годину
 1. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Програм о изменама Програма пословања ЈКП „Горица“ Ниш за 2018. годину
 2. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Програм o изменама Програма пословања ЈКП „Наиссус“ Ниш за 2018. годину
 3. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Програм o изменама Програма пословања ЈКП „Градска топлана“ – Ниш за 2018. годину
 4. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Програм o изменама Програма пословања ЈКП „Паркинг сервис“ – Ниш за 2018. годину
 5. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања ЈКП Дирекција за јавни превоз града Ниша Ниш
 6. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Програм o изменама Програма пословања ЈКП „Медиана“ Ниш за 2018. годину

131. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 08.06.2018. године

 1. Решење о утврђивању Предлога одлуке о стипендирању талентованих ученика и студената
 2. Решење о утврђивању Предлога одлуке о измени Одлуке о јавним признањима Града Ниша
 3. Решење о утврђивању Предлога решења о изменама Решења о образовању Комисије за координацију инспекцијског надзора над пословима из изворне надлежности Града Ниша
 4. Програм локалног економског развоја Града Ниша за 2018. годину
 5. Програм организовања такси превоза на територији Града Ниша у периоду 2018 – 2022. године
 6. Решење о утврђивању цене у оквиру такси тарифе по којој се такси превоз мора обављати на територији Града Ниша
 7. Решење о давању сагласности на Правила о раду дистрибутивног система ЈКП „Градска топлана“ Ниш
 8. Решење о давању сагласности на Правилник о организацији и систематизацији послова у ЈКП „Горица“ Ниш
 9. Решење којим Град Ниш, у поступку реализације буџета Града Ниша за 2018. годину, додељује Установи Дечије одмаралиште „Дивљана“ Ниш, државну помоћ de minimis
 10. Закључак којим се даје сагласност ЈКП „Медиана“ Ниш да се одобри задужење по краткорочним кредитима за текућу ликвидност
 11. Закључак којим се даје сагласност ЈКП „Наиссус“ Ниш да се одобри кредитно задужење код пословних банака, по основу дугорочног кредита са грејс периодом од 6 месеци, са роком отплате од 60 месеци
 12. Предлог за разрешење вршиоца дужности директора ЈКП „Горица“ Ниш
 13. Предлог за разрешење директора Јавног предузећа за аеродромске услуге „Аеродром Ниш“ Ниш

130. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 07.06.2018. године

129. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 25.05.2018. године

 1. Решење о утврђивању Предлога одлуке о завршном рачуну буџета Града Ниша за 2017. годину
 2. Решење о утврђивању Предлога одлуке о допуни  Одлукe о усклађивању пословања Јавног предузећа за стамбене услуге „Нишстан“ Ниш са Законом о јавним предузећима
 3. Решење о утврђивању Предлога одлуке о отпису дуга субјекту приватизације Јавном предузећу за радио и телевизијску делатност„Нишка телевизија“ Ниш
 4. Решење о утврђивању Предлога одлуке о отпису дуга субјекту приватизације Акционарском друштву „Индустрија обуће“ Београд
 5. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Статут Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању 
 6. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Статут Народног универзитета Ниш
 7. Информација о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних предузећа, друштава капитала и других облика организовања на која се примењује Закон о јавним предузећима а чији је оснивач  Град Ниш за период од 01.01.2018. до 31.03.2018. године
 1. Решење о наставку активности Града Ниша на међународном пројекту Арт Карнунтум-а „Велика места светске историје – Цареви Карнунтума су променили свет
 2. Решење о суфинансирању и реализацији Пројекта „Пројекат презентације виле са перистилом и изгардње заштитне конструкције над њом на археолошком налазишту Медијана у Нишу-завршна фаза
 3. Решење о реализацији и суфинансирању Пројекта „Анализа стања и припремне активности за израду социјалних карата породица бораца учесника оружаних сукоба деведестих година на територији града Ниша
 4. Решење којим се овлашћује Градоначелник Града Ниша да потпише Протокол о сарадњи између Координационог тела за праћење реализације Стратегије за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији за период од 2016. до 2025. године
 5. Закључак којим се даје сагласност ЈП „Нишстан“ Ниш да спроведе поступак  јавне набавке  за финансијску услугу  два (2) кредита – дозвољено прекорачење по текућем рачуну

128. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 18.05.2018. године

127. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 16.05.2018. године

 1. Решење о стављању ван снаге Решења о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Статут Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању
 2. Решење о измени решења о образовању Радне групе за пружање административно-техничке подршке у циљу спровођења поступка провере и утврђивања законитости и правилности испуњавања обавеза по основу пореза на имовину
 3. Решење којим се одобрава издавање легитимацијa за коришћење бесплатног превоза у јавном градском и приградском превозу путника на територији Града Ниша (I, II, III и IV зона) за 8 лица ангажована у Градској управи Града Ниша – Секретаријату за локалну пореску администрацију у оквиру Програма реформе пореза на имовину на пословима унапређења администрирања пореза на имовину
 4. Решењe којим се одобрава издавање легитимацијa за коришћење бесплатног превоза у јавном градском и приградском превозу путника на територији Града Ниша (I, II, III и IV зона) за 36 лица ангажованих по основу уговора о привременим и повременим пословима у Градској управи Града Ниша за послове озакоњења објеката
 5. Решењe којим се одобрава издавање 30 (тридесет) легитимацијa за бесплатан превоз у јавном градском и приградском превозу путника на територији Града Ниша (I и II зона), по захтеву удружења Еразмус студентска мрежа Ниш
 6. Решење о давању сагласности на Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији послова у Јавном комуналном предузећу Дирекција за јавни превоз Града Ниша Ниш
 7. Решење о спремности Града Ниша за учешће у Програму „Креативна Европа“, као партнера на Пројекту „Европско наслеђе-отворена лабораторија“
 8. Решењe o давању сагласности на Програм одлагања комуналног отпада за 2018. годину
 9. Решењe o давању сагласности на Програм уређења и одржавања јавних зелених површина за 2018. годину
 10. Решењe o давању сагласности на Програм сакупљања комуналног отпада и прања типских посуда за 2018. годину
 11. Решењe o давању сагласности на Програм одржавања јавне хигијене на територији града Ниша за 2018. годину
 12. Решењe o давању сагласности на Програм обављања делатности зоохигијене за 2018. годину
 13. Решењe o давању сагласности на Програм рада дежурне службе за 2018. годину
 14. Решењe o давању сагласности на Програм уређења и одржавања градских гробаља у употреби за 2018. годину
 15. Решењe o давању сагласности на Програм новогодишње и божићне декорације у Граду са ценовником за 2018. годину
 16. Решењe o давању сагласности на Програм одржавања парковског и дечијег мобилијара са ценовником за 2018. годину
 17. Закључак о давању сагласности на одлуку Надзорног одбора ЈКП „Паркинг сервис“ Ниш за кредитно задужење, коришћењем дозвољеног минуса у висини до 50.000.000 динара
 18. Закључак о прихватању инцијативе ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша Ниш за спрозумни раскид уговора о обављању комуналне делатности јавног градског и приградског превоза путника на територији Града Ниша на линијама 7,12 и 34

126. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 08.05.2018. године

 1. Решење о утврђивању Предлога решења о усвајању Годишњег извештаја о раду и пословању Народног позоришта Ниш за 2017. годину
 2. Решење о утврђивању Предлога решења о усвајању Извештаја о раду и пословању Позоришта лутака Ниш за 2017. годину
 3. Решење о утврђивању Предлога решења о усвајању Годишњeг извештаја о пословању Туристичке организације Ниш за 2017. годину и Завршног рачуна са финансијским извештајем о оствареним приходима и расходима Туристичке организације Ниш за 2017. годину
 4. Решење о стављању ван снаге Решења о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Програм o изменама Програма пословања ЈКП „Паркинг сервис“ – Ниш за 2018. годину
 5. Решење о стављању ван снаге Решења о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Програм о изменама Програма пословања ЈКП “Горица“ Ниш за 2018. годину
 6. Решење о стављању ван снаге Решењa о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Програм o изменама Програма пословања ЈКП „Медиана“ Ниш за 2018. годину
 7. Правилник о организацији и систематизацији радних места у Градској управи града Ниша, Служби за послове Скупштине Града, Служби за послове Градоначелника, Служби за послове Градског већа, Канцеларији за локални економски развој и пројекте, Правобранилаштву Града Ниша, Канцеларији заштитника грађана, Буџетској инспекцији Града Ниша и Служби за интерну ревизију органа и служби Града Ниша
 8. Решење о давању сагласности на Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији послова у Јавном предузећу за аеродромске услуге „Аеродром Ниш“ Ниш
 9. Решење о давању сагласности на Одлуку о усвајању ценовника о измени и допунама ценовника аеродромских услуга и услуга земаљског опслуживања, коју је донео Надзорни одбор Јавног предузећа за аеродромске услуге “Аеродром Ниш” Ниш
 10. Решење о образовању Радне групе за дефинисање приоритета и планираних активности у оквиру припреме Програма уређивања грађевинског земљишта и изградње са финансијским планом за 2019. годину
 11. Програм контролног мониторинга нејонизујућих зрачења на територији Града Ниша у 2018. години
 12. Закључак којим се предлаже Градоначелнику Града Ниша да одобри финансирање Програма контролног мониторинга нејонизујућих зрачења на територији града Ниша у 2018. години
 13. Програм праћења квалитета површинских вода на територији Града Ниша за 2018/2019. годину
 14. Закључак којим се предлаже Градоначелнику Града Ниша да одобри финансирање Програма праћења квалитета површинских вода на територији града Ниша за 2018/2019. годину
 15. Програм испитивања загађености земљишта на територији Града Ниша за 2018/2019. годину
 16. Закључак којим се предлаже Градоначелнику Града Ниша да одобри финансирање Програма испитивања загађености земљишта на територији града Ниша за 2018/2019. годину
 17. Решење о приступању Града Ниша програму ROMACTED „Промовисање доброг управљања и оснаживање ромске заједнице на локалном нивоу“
 18. Решење којим се одобрава доделa 50 (педесет) легитимацијa за бесплатан превоз у јавном градском и приградском превозу путника на територији Града Ниша (I, II, III и IV зона), по захтеву Удружења студената технике Европе – Ниш (БЕСТ – Ниш)
 19. Закључак којим се прихвата захтев Градске општине Пантелеј за обезбеђење средстава ради реализације пројекта „Стварање предуслова за бољу приступачност туристичким атракцијама у Пантелеју и Лому и побољшањем туристичке инфраструктуре и повећањем броја туриста“
 20. Закључак којим се прихвата захтев Градске општине Црвени Крст за обезбеђење средстава ради реализације прекограничних пројеката „Туризам и традиција-разнобојно, забавно и атрактивно“ и „Улагање у здравље и просперитет младих у бугарско – српском региону“

125. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 07.05.2018. године

124. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 04.04.2018. године

 1. Решење о утврђивању Предлога одлуке о преносу удела и оснивачких права над Јавним предузећем за аеродромске услуге „Аеродром Ниш“ Ниш
 2. Решење о утврђивању Предлога решења о преносу права јавне својине Града Ниша у јавну својину Републике Србије, непосредном погодбом и без накнаде, на грађевинском земљишту које чини комплекс Аеродрома Константин Велики у Нишу
 3. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Програм o изменама и допунама Програма пословања ЈП Дирекција за изградњу града Ниша за 2018. годину
 4. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Програм o изменама Програма пословања ЈКП „Паркинг сервис“ – Ниш за 2018. годину
 5. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Програм о изменама Програма пословања ЈКП “Горица“ Ниш за 2018. годину
 6. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Програм o изменама Програма пословања ЈКП „Медиана“ Ниш за 2018. годину
 7. Решење о утврђивању Предлога решења о усвајању Извештаја о раду и пословању Народног музеја Ниш за 2017. годину
 8. Решење о утврђивању Предлога решења о усвајању Извештаја о раду и пословању Нишког симфонијског оркестра за 2017. годину
 9. Решење о утврђивању Предлога решења о усвајању Извештаја о раду и пословању Историјског архива Ниш за 2017. годину
 10. Решење о утврђивању Предлога решења о усвајању Извештаја о раду Галерије савремене ликовне уметности Ниш за 2017. годину
 11. Решење о утврђивању Предлога решења о усвајању Извештајa о раду и пословању Установе Нишки културни центар за 2017. годину
 12. Решење о утврђивању Предлога решења о усвајању Извештаја о раду са финансијским пословањем за 2017. годину Народне библиотеке „Стеван Сремац“ Ниш
 13. Решење о утврђивању Предлога решења о усвајању Финансијског извештаја о пословању Предшколске установе „Пчелица“ Ниш за период 1.1-31.12.2017. године
 14. Решење о утврђивању Предлога решења о усвајању Извештаја о раду Центра за дневни боравак деце, омладине и одраслих лица ментално ометених у равоју „Мара“ за 2017. годину и Извештај о приходима и расходима – финансијског извештаја Центра за дневни боравак деце, омладине и одраслих лица ментално ометених у равоју „Мара“ Ниш за 2017. годину
 15. Решење о утврђивању Предлога решења о усвајању Извештаја о раду са финансијским извештајем за 2017. годину установе Сигурна кућа за жене и децу жртве породичног насиља Ниш
 16. Решење о утврђивању Предлога решења о усвајању Извештаја о раду за 2017. годину са финансијским извештајем Центра за социјални рад „Свети Сава“ Ниш
 17. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Правилник о раду ЈКП „Градска топлана“ Ниш
 18. Решење о стављању ван снаге Решења Градског већа Града Ниша о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Одлуку о измени Статута „Народног универзитета“ Ниш
 19. Програм систематске дератизације на територији Града Ниша за 2018. годину
 20. Закључак о давању сагласности Jавно комуналном предузећу „Медиана“ Ниш, у складу са Одлуком Надзорног одбора предузећа, одобри задужење по краткорочном кредиту за текућу ликвидност, y износу од 40.000.000,00 динара, са роком отплате кредита од 12 месеци

123. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 30.03.2018. године

122. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 21.03.2018. године

121. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 16.03.2018. године

120. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 13.03.2018. године

119. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 02.03.2018. године

 1. ЈКП „Медиана“ Ниш;
 2. ЈКП „Наиссус“ Ниш;
 3. ЈКП „Горица“ Ниш;
 4. ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш;
 5. ЈКП „Тржница“ Ниш;
 6. ЈКП „Градска топлана“ Ниш;
 7. ЈКП „Паркинг сервис“ Ниш;
 8. ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша Ниш;
 9. ЈП „Аеродром Ниш“ Ниш;
 10. ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша.
 1. ЈКП „Медиана“ Ниш;
 2. ЈКП „Наиссус“ Ниш;
 3. ЈКП „Горица“ Ниш;
 4. ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш;
 5. ЈКП „Тржница“ Ниш;
 6. ЈКП „Градска топлана“ Ниш;
 7. ЈКП „Паркинг сервис“ Ниш;
 8. ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша Ниш;
 9. ЈП „Аеродром Ниш“ Ниш;
 10. ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша.

118. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 27.02.2018. године

117. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 21.02.2018. године

116. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 13.02.2018. године

 1. Решење о утврђивању Предлога одлуке о ангажовању предузећа за ревизију ради екстерне ревизије завршног рачуна буџета Града Ниша за 2017. годину
 2. Решење о утврђивању Предлога одлуке о стамбеном збрињавању станара стамбене зграде у Нишу, у улици Расадник бр. 10, први и други улаз
 3. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Статут о измени Статута Галерије савремене ликовне уметности Ниш
 4. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Програм рада Народног музеја Ниш за 2018. годину
 5. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на План и програм рада Народнoг позоришта Ниш за 2018. годину
 6. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Програм рада Установе Нишки културни центар за 2018 годину
 7. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Програм рада Галерије савремене ликовне уметности Ниш за 2018. годину
 8. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Програм рада Народне библиотеке „Стеван Сремац“ Ниш за 2018. годину
 9. Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији радних места у Градској управи града Ниша, Служби за послове Скупштине Града, Служби за послове Градоначелника, Служби за послове Градског већа, Канцеларији за локални економски развој и пројекте, Правобранилаштву Града Ниша, Канцеларији заштитника грађана, Буџетској инспекцији Града Ниша и Служби за интерну ревизију органа и служби Града Ниша
 10. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Програм рада  Нишког симфонијског оркестра за 2018. годину
 11. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Програм рада  Историјског архива Ниш за 2018. годину
 12. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Програм рада Позоришта лутака Ниш за 2018. годину
 13. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Програм рада Установе Дечији центар Ниш за 2018. годину
 14. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Програм рада Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању  за 2018. годину
 15. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Програм рада „Народног универзитета“  Ниш за 2018. годину
 16. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Програм рада Установе за физичку културу Спортски центар „Чаир“ за 2018. годину
 17. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Годишњи  програм рада са финансијским планом Туристичке организације Ниш за 2018. годину
 18. Програм коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине Града Ниша за 2018. годину
 19. Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа “Паркинг сервис” Ниш о утврђивању цена паркирања и уклањања моторних возила и постављања уређаја којима се спречава одвожење возила
 20. Решење о прихватању учешћа и суфинансирању пројекта „Народна кухиња VI фаза“
 21. Решење о прихватању наставка сарадње са Националном службом за запошљавање Крагујевац, по истеку пројекта „Повећање делотворности политике запошљавања према угроженим групама“
 22. Решења о прихватању учешћа и суфинансирању пројекта изградње ограде у Дечијем одмаралишту „Дивљана“

115. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 29.01.2018. године

114. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 22.01.2018. године

 1. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Одлуку о измени Статута Установе за физичку културу Спортски центар „Чаир“
 2. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Одлуку o организацији Управе Градске општине Палилула
 3. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Одлуку o изменама и допунама Одлуке о организацији Управе Градске општине Пантелеј
 4. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Средњорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП „Горица“ Ниш за период од 2017-2021. године
 5. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Дугорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП „Горица“ Ниш за период од 2017-2027. године
 6. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Средњорочни план пословне стратегије и развоја Јавног комуналног предузећа за водовод и канализацију „Наиссус“ Ниш за период 2017-2021
 7. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Дугорочни план пословне стратегије и развоја Јавног комуналног предузећа за водовод и канализацију „Наиссус“ Ниш за период 2017-2027
 8. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Средњорочни план пословне стратегије и развоја 2017-2021 године Јавног комуналног предузећа „Медиана“ Ниш
 9. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Дугорочни план пословне стратегије и развоја 2017-2027 године Јавног комуналног предузећа „Медиана“ Ниш
 10. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Средњорочни план пословне стратегије и развоја Јавног предузећа Дирекција за изградњу Града Ниша за период 2017-2021
 11. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Дугорочни план пословне стратегије и развоја Јавног предузећа Дирекција за изградњу Града Ниша за период 2017-2027
 12. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Средњорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша за период 2017.-2021. године
 13. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Дугорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша за период 2017.-2026. године 
 14. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Средњорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП „Градска топлана“ Ниш за период 2017-2021 године
 15. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Дугорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП „Градска топлана“ Ниш за период 2017-2027 године
 16. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Средњорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП „Паркинг-сервис“-Ниш за период 2017-2021 године
 17. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Дугорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП „Паркинг-сервис“-Ниш за период 2017-2027 године
 18. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Средњорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш за период 2017-2021
 19. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Дугорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш за период 2017-2027
 20. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Средњорочни план пословне стратегије и развоја Јавног предузећа за аеродромске услуге „Аеродром Ниш“ Ниш за период 2017-2021. године
 21. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Дугорочни план пословне стратегије и развоја Јавног предузећа за аеродромске услуге „Аеродром Ниш“ Ниш за период 2017-2027. године
 22. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Средњорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП „Тржница“ Ниш за период 2017-2021
 23. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Дугорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП „Тржница“ Ниш за период 2017-2027
 24. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Средњорочни план пословне стратегије и развоја ЈП “Нишстан” Ниш за период од  2017. године до 2022. године
 25. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Дугорочни план пословне стратегије и развоја ЈП “Нишстан” Ниш за период од  2017. године до 2027. Године
 26. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Средњорочни план пословне стратегије и развоја ЈП “Градска стамбена агенција” Ниш за период 2017-2021. године
 27. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Дугорочни план пословне стратегије и развоја ЈП “Градска стамбена агенција” Ниш за период  2017- 2027. године
 28. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Средњорочни план пословне стратегије и развоја ЈП Завод за урбанизам Ниш за период 2017 до 2021. године
 29. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Дугорочни план пословне стратегије и развоја ЈП Завод за урбанизам Ниш за период  2017- 2026. Године
 30. Решење o давању сагласности на Oдлуку Надзорног одбора ЈКП „Градска топлана“ Ниш о одређивању фиксног дела цене снабдевања топлотном енергијом за крајње купце код којих је извршена обустава испоруке топлотне енергије
 31. Решење o давању сагласности на Правилник о организацији и систематизацији послова у Јавном предузећу Дирекција за изградњу града Ниша
 32. Решење o давању сагласности на Правилник о организацији и систематизацији радних места у управи Градске општине Медијана
 33. Решење о образовању Радне групе за  за пружање административно-техничке подршке у циљу спровођења поступка провере и утврђивања законитости и правилности испуњавања обавеза по основу пореза на имовину
 34. Решење којим се одобрава издавање легитимацијa за коришћење бесплатног превоза у јавном градском и приградском превозу путника на територији Града Ниша (I, II, III и IV зона) за 40 лица ангажовано у Градској управи Града Ниша – Секретаријату за локалну пореску администрацију у оквиру Програма реформе пореза на имовину на пословима унапређења администрирања пореза на имовину
 35. Извештај о раду Савета за безбедност саобраћаја Града Ниша у 2017. години
 36. Програм коришћења средстава за унапређење безбедности саобраћаја на територији Града Ниша за 2018. годину
 37. Решење којим Град Ниш прихвата учешће у пројекту „Техничка помоћ за унапређење животних и стамбених услова ромске популације у неформалним насељима“
 38. Решење о учешћу и суфинансирању Програма Дечији музички фестивал „Србија у ритму Европе“
 39. Закључак којим се препоручује ЈКП „Медиана“ Ниш, ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша Ниш, ЈКП „Наиссус“ Ниш и ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш, да одложе наплату својих потраживања, насталих по основу позајмица ЈКП „Горица“ Ниш, тако да отплата дуговања започне најраније од 01.01.2019. године
 40. Решење о додели награда најбољим студентима за постигнути успех у току студија и дипломираним студентима са просечном оценом 10 факултета Универзитета у Нишу у 2017. години

113. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 09.01.2018. године

112. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 05.01.2018. године

You may also like...