59. седница Градског већа – 16.04.2021.

image_pdfimage_print
 1. Решење о утврђивању Предлога четвртих измена и допуна Плана генералне регулације подручја ГО Медијана – парцијалне измене
 2. Решење о утврђивању Предлога одлуке о праву на накнаду дела трошкова боравка деце у предшколској установи чији је оснивач друго правно или физичко лице
 3. Решење о утврђивању Предлога одлуке о измени Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина
 4. Решење о утврђивању Предлога одлуке о изменама Одлуке о остваривању потреба и интереса грађана у области спорта у Граду Нишу
 5. Решење о утврђивању Предлога одлуке о управљању гробљима, сахрањивању и погребној делатности
 6. Закључак о прихватању Иницијативе Надзорног одбора ЈКП „Градска топлана“ Ниш, ради реализације пројекта јавно-приватног партнерства за супституцију дела производње топлотне енергије из фосилних горива, без елемената концесије
 7. Решење о утврђивању Предлога одлуке о покретању поступка за реализацију пројекта јавно-приватног партнерствa за супституцију дела производње топлотне енергије из фосилних горива, без елемената концесије
 8. Решење о утврђивању Предлога одлуке о повећању основног капитала Јавног комуналног предузећа за пијачне услуге “Тржница” – Ниш
 9. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Програм о изменама Програма пословања ЈКП “Тржница“ Ниш за 2021. годину
 10. Решење о утврђивању Предлога решења o давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Тржница“ Ниш о усвајању Процене вредности укупне имовине, обавеза и капитала у складу са МРС предузећа ЈКП „Тржница“ Ниш
 11. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Програм о изменама Програма пословања ЈКП “Паркинг-сервис“- Ниш за 2021. годину
 12. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Програм о изменама Програма пословања ЈКП “Медиана“ Ниш за 2021. годину
 13. Решење о утврђивању Предлога решења о усвајању Извештаја о раду и пословању Дечијег културног центра Ниш за 2020. годину
 14. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Годишњи извештај о пословању Туристичке организације Ниш за 2020. годину и Завршни рачун са финансијским извештајем о оствареним приходима и расходима Туристичке организације Ниш за период 01.01.-31.12.2020. године  
  – 14-08 Заврсни рачун са финансијским пословањем
 15. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Програм рада Установе за физичку културу Спортски центар „Чаир“ за 2021. годину
 16. Решење о утврђивању Предлога решења o прихватању учешћа у пројектима унапређења енергетске ефикасности из Буџетског фонда за унапређење енергетске ефикасности Републике Србије
 17. Решење о утврђивању Предлога решења о образовању Комисије за координацију инспекцијског надзора над пословима из изворне надлежности Града Ниша
 18. Програм коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине Града Ниша за 2021. годину
 19. Решење о распоређивању средстава за бољу кадровску обезбеђеност
 20. Закључак о давању позитивног Мишљења на промену назива Медицинске школе „Др Миленко Хаџић“ Ниш у назив Медицинска школа „Др Миодраг Лазић“ Ниш

You may also like...