222. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 04.02.2020.

image_pdfimage_print
  1. Решење којим се одређују спортске организације од посебног значаја за унапређивање и развој спорта на територији Града
  2. Програм коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине Града Ниша за 2020. годину
  3. Правилник о програму, начину и трошковима полагања испита из области познавања прописа којима се регулише такси превоз и области познавања Града Ниша
  4. Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији радних места у Градској управи града Ниша, Служби за послове Скупштине Града, Служби за послове Градоначелника, Служби за послове Градског већа, Канцеларији за локални економски развој и пројекте, Правобранилаштву Града Ниша, Канцеларији заштитника грађана, Буџетској инспекцији Града Ниша и Служби за интерну ревизију органа и служби Града Ниша
  5. Закључак којим се налаже Канцеларији за локални економски развој и пројекте да у сарадњи са инвеститором QUALIS Electronics d.o.o. уради предлог Елабората о отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини без обавеза плаћањa накнаде на територији Града Ниша, у оквиру индустријске зоне КО Доње Међурово
  6. Закључак о давању сагласности да се ЈКП „Медиана“ Ниш одобри задужење по краткорочном кредиту за текућу ликвидност у износу од 40.000.000,00 динара

You may also like...